Nurul İzah

Temattü haccı

TEMETTÜ1 HACCI     1

 

Temettu'un Mânâsı

 

Temettü'; istifade etmek» yararlanmak ve faydalanmak de­mektir. Şer'an ise hac zamanında mîkat yerinde sadece umre için ihrama girmektir. Umre için yapılması gerekenleri tamamladığın­da veya bu vazifelerin çoğunu yaptığında hac için ihramlanmış olur.

 

Temettu'un Hükmü

 

Yalnızca hac farizasını yapmaktan ve sadece umre yapmak-ın temettü' haccı yapmak daha efdaldir. 

                                

Temettu'un Yapılışı        

                                             !

Temettü1 şöyle yapılır: Mîkatta ihrama girilir. İki rek'at ik­am namazından sonra:                                                         

"Allahümme innı ürîdü'l-umrete fe yessirhâ il ve tekabbelhâ ninni - Allah'ım, ben umre yapmak istiyorum, onu bana kolay ey-e ve benden kabul eyle," diye söylenir. Sonra Mekke'ye girinceye tadar telbiye okunur ve umre için tavaf yapılır. İlk tavafta telbiye-re son verilir, sonra iki rek'at tavaf namazı kılınır, sonra Safa ile Merve arasında yedi kere sa'y edilir. Sonra saç tıraş edilir veya kı­saltılır. Bu işler yapıldıktan sonra ihramdan çıkılmış ve kadın da dahil herşey helâl olmuş olur.

Zilhiccenin sekizinci gününde -ki buna daha önce de belirtil­diği gibi terviye günü denir- Haram (bölgesin)de hac farizasını yapmak üzere ihrama girilir ve daha önce de belirtildiği üzere hac vazifesini yerine getirir.

 

Şükür Kurbanı

 

(Bu hacca niyet eden kimsenin) bayram günü Akabe cemresi­ni taşladıktan sonra bir koyun kesmesi veya (büyük baş hayvan­lardan) bir sığırın yahut bir devenin yedide birine iştirak etmesi gerekir. Bunları temin edemediği takdirde, bayram günü gelme­den Önce üç gün ve (hacdan) döndükten sonra da yedi gün. oruç tu­tar. Nitekim Kıran haca bahsinde de bunu bildirmiştik. Kurban bayram günü gelmiş ve hâlâ bu üç günlük orucu tutmamışsa; oruç ve sadaka kâfi gelmez, bir koyun kesmesi gerekir.   

               !

 1 Bilindiği gibi üç çeşit hac vardır. Bunlardan birincisi hacc-ı ifrad, ikincisi hacc-ı temettü1, üçüncüsü ise hacc-ı kırandır.

Bu hac çeşitlerinden birincisi olan hacc-ı ifrad hariç diğerleri hakkında yukarıda bilgi verilmişti. Hacc-ı ifrâd ise şöyle tarif edilmektedir:

Hacc-ı ifrâd: Hac mevsiminde "umre"ye niyet etmeksizin, yalnız başına

yapılan haccdır. îster farz, ister vâcib, ister nafile olarak yapılsın ihrama giri­lirken, sadece "hacc'a niyet" edilir.

Mekke-i Mükerreme'de oturanlar sadece bu haccı yaparlar.

 

Günün Sözü

"Îmân etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de îmân etmiş olmazsınız. Sizi, işlediğiniz takdîrde birbirinizi seveceğiniz bir şeye delâlet edeyim mi? Aranızda selâmı yayınız!” (Hadîs-i Şerif—Müslim):"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.