Emanet ve Ehliyet

1. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

(1) Abdülaziz El Buhari-Keşfû'l Esrar-İst: 1308, C: 4 Sh: 238.
(2) El Ahzab Sûresi: 72.
(3) Mecmuat'u't Tefasir-ist: 1979, Çağrı Yay. C: 5, Sh: 142-143.
(4) Molla Hüsrev-Mir'at El Usûl fi Şerhi'l Mirkat El Vüsûl-İst: 1307, C: 1, Sh: 591.
(5) İmam-ı Serahsi-Temhidû'l Füsûl fi İlmû'l Usûl-Beyrut: 1393, C: 2, Sh: 332.
(6) Kur'an-ı Kerim: El Bakara Sûresi: 30, El En'am Sûresi: 165.
(7) Sünen-i Tirmizi-İst: 1401, Çağrı Yay. K. Tefsirû'l Kur'an, bab: 50, C: 5, Sh: 389, Had. No: 3270, ayrıca Sünen-i Ebû Davud-K. Edeb, C: 5, Sh: 340, Hd. No: 5116.
(8) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Azim-Beyrut: 1969, D. Marife Neşri, C: 2 Sh: 42-43.
(9) Abdil-Latifi'z Zebidi-Sahih-i Buhari muhtasarı, Tecrid-i Sarih tercemesi ve Şerhi-Ank: 1975 (3 bsm) C: 9, Sh: 83, Hd. No: 1371.
(10) Kur'an-ı Kerim: El Bakara Sûresi: 213.
(11) Mehmed Vehbi Efendi-Hülasatü'l Beyan-İst: 1966, C: 1, Sh: 365-367.
(12) Ebû Muin En Nesefi-Bahrû'l Kelam-Konya: 1977, Sh: 15.
(13) Ebû Yusr Muhammed Pezdevi-Ehl-i Sünnet Akaidi-İst: 1980, Sh: 8-12; Mesele: 3-İlmin sebepleri bölümü.
(14) Scienstisme'ye (Bilimciliğe) göre; Allah fikrinin kaynağı olan "mutlak bilinmeyen" diye bir şey yoktur. Bilim er veya geç herşeyi ortaya çıkaracaktır. (Geniş bilgi için/Atilla Tokatlı-Felsefe Sözlüğü-Ank: 1973, Sh: 70, Meydan Larausse-C: 2, Sh: 375, bahsi geçen sloganlar için/Ernest Renan-Bilimin geleceği-C: 1, Sh: 135).
(15) El Aclûni-Keşfû'l Hefa-Beyrut: 1351-2, C: 2, Sh: 43, Had. No: 1665, ayrıca İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty, C: 1, Sh: 2.
(16) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1982, Şamil Yay. C: 1, Sh: 40
(17) İbn-i Abidin-a.g.e. C: 1, Sh: 41 (Tembih kısmı).
(18) İmam Burhanüddin Ez Zernuci-Ta'limü'l Müteallim-İst: 1980, Çağrı Yay. Sh: 9.
(19) El Aclûni-Keşfû'l Hefa-Beyrut: 1351-2, C: 2, Sh: 265, Hd. No: 2542.
(20) Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401, Çağrı Yay. C: 4, Sh: 67-68, Hd. No: 3568.
(21) El A'raf Sûresi: 179.
(22) Ez Zebidi-Tecrid-i Sarih Tercemesi ve şerhi-Ank: 1976, C: 1, Sh: 77, Hd. No: 64.
(23) En Nisâ Sûresi: 78.
(24) Ömer Nasûhi Bilmen-Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri-İst: 1968, C: 5: 1808.
(25) Eş-Şatibi-El Muvafakat fi ûlûmi'ş şeria-Kahire: ty, C: 3, Sh: 382 vd.
(26) Prof. M. Ebû Zehra-İslâm Hukuku Metodolojisi-Ank: 1979, Sh: 13, vd.
(27) İmam Burhanüddin Ez Zernuci-Ta'limü'l Müteallim-İst: 1980, Sh: 27.
(28) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2. bsm) Sh: 508 Md. 1467-1468.
(29) Molla Hüsrev-Mir'at El Usûl fi Şerhi'l Mirkat el Vüsûl-İst: 1307, C: 1, Sh: 33.
(30) Doç. Dr. İsmail Cerrahoğlu-Tefsir Usûlü-Ank: 1971, Sh: 34.
(31) El Kafiyeci-Kitabu't Taysir fi Kavaidi ilmi't Tefsir-Ank: 1974, Sh: 56 vd.
(32) Abdülaziz El Buhari-Keşfû'l Esrar-İst: 1308, C: 2, Sh: 361.
(33) Ed-Dihlevi-El Feyzû'l Kebir-İst: 1980, Sh: 88, ayrıca İsmail Cerrahoğlu-Tefsir Usûlü-Ank: 1971, Sh: 53.
(34) Abdülaziz El Buhari-a.g.e. C: 1, Sh: 19.
(35) Şeyh Nizamüddin ve bir Heyet-El Feteva-i Hindiyye-Beyrut: 1400, C: 2, Sh: 266 vd. Ayrıca Aliyyü'l Kari-Şerhû'ş Şifa-İst: 1309, C: 2, Sh: 525.
(36) Kur'an-ı Kerim: El Vakıa Sûresi: 79.
(37) El Ceziri-Kitabu'l fıkh Ale'l Mezahibi'l Erbaa-Beyrut: 1969, C: 1, Sh: 47 vd.
(38) İmam-ı Kurtubi-El Camii Li Ahkâmûl Kur'an-Kahire: 1967, C: 17, Sh: 225 vd.
(39) El Kafiyeci-a.g.e. Sh: 59.
(40) Kur'an-ı Kerim: Al-i İmran Sûresi: 7.
(41) İmam Ahmed b. Hanbel-El Müsned-İst: 1401, Çağrı Yay. C: 4, Sh: 155.
(42) Sünen-i tirmizi-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 199, Had. No: 2951.
(43) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2 bsm) A. M. Şakir Neşri, Sh: 40-41, Madde: 127, 128, 129.
(44) Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401, Çağrı Yay. C: 1, Sh: 15-16, Had. No: 42.
(45) Mecmuat'u't Tefasir-İst: 1979 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 140
(46) Molla Hüsrev-Mir'at El Usûl fi Şerhi Mirkat el Vüsûl-İst: 1307, C: 2, Sh: 3. (47) Geniş bilgi için/ İbn-i Abidin- Reddü'l Muhtar- İst: 1982 C: 1 Sh: 132.
(48) İmam-ı Gazali-Faysalû't Tefrika-Kahire: 1319, M. Kabbani Neşri, Sh: 19.
(49) Molla Hüsrev-a.g.e. C: 2, Sh: 8.
(50) Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401, Çağrı Yay. C: 5, Sh: 10-11, Had. No: 4604.
(51) İmam-ı Suyuti-El İtkan fi Ulûmû'l Kur'an-Kahire: 1368, C: 1, Sh: 45.
(52) Kur'an-ı Kerim'de kitap ve hikmet'in bir arada anıldığı ayet-i kerimeler: En Nisâ Sûresi: 113, Bakara Sûresi: 129, 151, 231, Al-i İmran Sûresi: 161, El Cum'a Sûresi: 2, El Ahzab Sûresi: 34.
(53) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 ( 2 bsm) A. M. Şakir Neşri, Sh: 78, Madde: 252-254.
(54) İmam-ı Serahsi-Temhidû'l Füsûl fi İlmû'l Usûl-Beyrut: 1393, C: 1, Sh: 321.
(55) Kur'an-ı Kerim: En Necm Sûresi: 3, 4.
(56) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2 bsm) A. M. Şakir Neşri, Sh: 89, Madde: 295.
(57) Kur'an-ı Kerim: El Haşr Sûresi: 7.
(58) İbn-i Huzeyme-Es Sahih-Beyrut: 1390, M. İslâmi Neşri, C: 1, Sh: 75.
(59) Ömer Nasûhi Bilmen-Hukuki İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu-ist: 1976, Bilmen Yay. C: 1, Sh: 163, Madde: 439.
(60) Molla Hüsrev-Mir'at El Usûl fi Şerhi'l Mirkat El Vüsûl-İst: 1307, C: 2, Sh: 50.
(61) İmam-ı Serahsi-Temhidû'l Füsûl-Beyrut: 1393, C: 1, Sh: 311.
(62) Kur'an-ı Kerim: En Nisâ Sûresi: 115.
(63) İmam-ı Kurtubi-El Camii Li Ahkâmû'l Kur'an-Kahire: 1967, C: 5, Sh: 386.
(64) Ebû Bekir El Cessas-El Ahkâmû'l Kur'an-Beyrut: 1355, C: 1, Sh: 88.
(65) Mecmuat'u't Tefasir-İst: 1979, Çağrı Yay. C: 2, Sh: 166 (Hazin Bölümü).
(66) Sünen-i İbn-i Mace-ist: 1401, Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1303, Hd. No: 3950.
(67) Ahmed b. Hanbel-El Müsned-İst: 1401, Çağrı Yay. C: 1, Sh: 379.
(68) Molla Hüsrev-Mir'at El Usûl fi Şerhi'l Mirkat vel Vüsûl-İst: 1307, C: 2, Sh: 68.
(69) İmam-ı Serahsi-Temhidû'l Füsûl fi İlmû'l Usûl-Beyrut: 1393, C: 1, Sh: 318.
(70) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar-İst: 1982, Şamil Yay. C: 1, Sh: 68 vr fi Usûl-i Fıkh-İst:
(71) İbn-i Manzur- Lisanû'l Arab- Beyrut: 1955 Kys maddesi.:
(72) İmam-ı Nesefi- El Menar fi Usûl-i Fıkh-İst: 1326 Sh: 22, Ayrıca Molla Hüsrev-a.g.e. C: 2, Sh: 70.
(73) İmam-ı Serahsi- Temhidû'l Füsûl-Beyrut: 1393, C: 2, Sh: 133.
(74) Mecmuat'u't Tefasir-İst: 1979, Çağrı Yay. C: 2, Sh: 124 (Gadı Beyzavi, Nesefi Böl.),
(75) İmam Ahbed b. Hanbel-El Müsned-İst: 1401, Çağrı Yay. C: 5, Sh: 230, 236, 242.
(76) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty, C: 16, Sh: 62-63.
(77) Sünen-i Darimi-İst: 1401, Çağrı Yay. Mukaddeme: 17, Sh: 47.
(78) Muhammed Ma'ruf Ed Devalabi-El Medhal (İlmû Usûl-i Fıkh) Beyrut: 1965 (5 bsm), Sh: 301, ayrıca Ömer Nasuhi Bilmen-Hukukı İslâmiyye ve Istılâhat-ı Fıkhiyye Kamusu-İst: 1976, Bilmen Yay. C: 1, Sh: 18.
(79) Kur'an-ı Kerim: El A'raf Sûresi 157.
(80) İmam-ı Kurtubi- El Camii Li Ahkamû'l Kur'an-Kahire: 1967 C: 7 Sh: 346, Ayrıca Seyyid Cürcani-Ta'rifat-İst: 1300, Sh: 11- 98. (Adet ve Örf madesi)
(81) Ömer Nasûhi bilmen-a.g.e. C: 1, Sh: 197, Madde: 502.
(82) Ali Haydar Efendi-Dürerû'l Hükkâm Şerhû Mecelleti'l Ahkâm-İst: 1330 (3 bsm) C: 1, Sh: 92,
(83) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty, C: 10, Sh: 145. (84) Ez Zebidi-Tecrid-i Sarih Tercemesi ve şerhi-Ank: 1976, C: 1, Sh: 77, Had. No: 63. (85) Kur'an-ı Kerim: El Bakara Sûresi: 185.
(86) Mahmud b. Ömer Ez Zemahşeri-Essasü'l Belaga-Beyrut: 1965, Sh: 156
(87) Kemalüddin İbn- Hümam-"Et Tahrir" Bulak: 1316, C: 3, Sh: 291.
(88) Es Seyyid Muhammed Musa-El İctihad-Kahire: 1973, Sh: 98.
(89) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2 bsm), Sh: 494, Madde: 1409.
(90) Ebû Bekir El Cessas-El Ahkâmû'l Kur'an-Beyrut: 1335, C: 2, Sh: 212 vd.
(91) İmam-ı Gazali-El Mustasfa Min İlmû'l Usûl-Beyrut: 1937, C: 2, Sh: 351-352.
(92) Kemalüddin İbn-i Hümam-a.g.e. C: 3, Sh: 292-304, ayrıca Eş Şatibi-El Muvafakat-Kahire: ty, C : 4, Sh: 107.
(93) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2 bsm) Sh: 509-511, Madde: 1469-1478.
(94) İmam-ı Gazali-El Mustasfa Min İlmû'l Usûl-Beyrut: 1937, C: 2, Sh: 350 vd.
(95) İbn-i Abidin-Mecmuati'r Resail-İst: 1325, C: 2, Sh: 140.
(96) İbn-i Abdi'lber-Camiû'l Beyani'l İlm-Kahire: 1346, C: 2, Sh: 59.
(97) Sahih-i Buhari-İst: 1410, Çağrı Yay. C: 1, Sh: 33-34, ayrıca Sünen-i İbn-i Mace- C: 1, Sh: 20, Hd. No: 52.
(98) Abdu'rrauf Elmünavi-Feyzü'l Kadir-Beyrut: 1356, C: 1, Sh: 11-12.
(99) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 ( 2 bsm) Sh: 511, Madde: 1479.
(100) İmam-ı Gazali a.g.e. C: 2, Sh: 384 vd. Ayrıca, Şatibi-El İ'tisam C: 22 Sh: 342-343.
(101) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkâm-İst: 1307, C: 2, Sh: 381.
(102) İbn-i Abidin-Şerhû Ukûdi Resmi'l Müfti-İst: 1325, Sh: 11.
(103) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar-ist: 1982, C: 1, Sh: 98.
(104) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar-İst: 1982, Şamil Yay. C: 1, Sh: 98-99.
(105) Ömer Nasuhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye ve Istılâhat-ı Fıkhiyye Kamusu-ist: 1976, Bilmen Yay. C: 8, Sh: 264, Madde: 19.
(106) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 ( 2 bsm), Sh: 560, Madde: 1671-1674 vd.
(107) El Aclûni-Keşfû'l Hefa-Beyrut: 1351, C: 1, Sh: 64 vd. Hadis No: 153.
(108) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar-ist: 1982, Şamil Yay. C: 1, Sh: 83-84.
(109) İmam-ı Azam Ebû Hanife-Fıkh-ı Ekber (Aliyyü'l Kari Şerhi)-İst: 1979, Çağrı Yay. Sh: 28 (Fıkıhta ve şeriat hususunda rey ile ve mücerred akıl ile hüküm vermek bid'at ve sapıklıktır" hükmü yer alır)
(110) Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401, Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1322, Had. No: 3993. Ayrıca Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Ebû Davud ve Sünen-i Darimi.
(111) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam-İst: 1307, C: 1, Sh: 119, ayrıca Sünen-i İbn-i Mace (1, 16, 42), El Müsned (4, 126-27), Sünen-i Dârimi, Mukaddeme: 16.
(112) Abdülkadir El Bağdâdi-El Fark beyne'l firak-İst: 1979, Kalem Yay. Sh: 9.
(113) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar-İst: 1982, C: 2, Sh: 409.
(114) Sahih-i Müslim-İst: 1401, Çağrı Yay. C: 1, Sh: 592, Had. No: 867.
(115) İmam-ı Gazali-İlcamu'l Avam-İst: 1978 (İkinci Bab) Sh: 78.
(116) İmam-ı Rabbani-El Mektubat-İst: 1978, Çağrı Yay. C: 1, Sh: 121, Mck. No: 186.
(117) İmam-ı Azam Ebû Hanife-Fıkh-ı Ekber (Aliyyü'l Kari Şerhi) İst: 1979, Çağrı Yay. Sh: 425.

Günün Sözü

"“Allah (c.c.)’a beldelerin en sevimli yerleri mescidlerdir. Allah (c.c.)’a beldelerin en sevimsiz yerleri çarşı pazarlardır.” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.