Emanet ve Ehliyet

11. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

(1) El Mülk Sûresi: 15.
(2) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Azim- Beyrut: 1969 D. Marife Neşri C: 4, Sh: 397-398, Ayrıca, Mecmuatu't Tefasir-İst: 1979 Çağrı Yay. C: 6, Sh: 317-318.
(3) Abdullah b. Mahmud El Mavsili-El İhtiyar fi ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 4, Sh: 170. Ayrıca Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman-Mecmuaû'l Enhur (Şerhû Damad) İst: 1316 Mtb. Amire Tb. Ofset Beyrut: ty D. İhya Yay. C: 2, Sh: 527.
(4) El Aclûni-Keşfû'l Hefa-Beyrut: 1351 C: 1, Sh: 231 Mad. No: 707. Ayrıca İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2 Bsm) Sh: 94 Madde: 306.
(5) Ebû Nuaym Ahmed El İsfahani-Hıyletü'l Evliya-Kahire: 1933 C: 1, Sh: 31.
(6) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 Şamil Yay. C: 1, Sh: 40.
(7) Bu noktada "Ekonomi" kavramını izaha gayret edelim. Yunanca ev (oikos) ve kanun, yönetim anlamına gelen (nomos) kelimelerinin birleşmesinden ortaya çıkan bir kelimedir. Ev yönetimi manasına gelir. Malum olduğu üzere ev; "Helal" rızıkla yönetilebileceği gibi, haramla da yönetilebilir. Devletler için de, durum aynıdır. Tağuti devletler; haramla beslenir ve güçlenir.
(8) Muhammed Sûresi: 12.
(9) Er Rûm Sûresi: 7.
(10) Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1084 Had. No: 3256.
(11) Abdullah b. Mahmud El Mavsili-El İhtiyar fi ta'tili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 4, Sh: 170-171.
(12) Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman-Mecmuaû'l Enhur (Şerhû Damad) İst: 1316 Mtb. Amire Tb ofset Beyrut: D. İhya Yay. C: 2, Sh: 28.
(13) El Furkan Sûresi: 67.
(14) Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman-Mecmuaû'l Enhur (Şerhû Damad) İst: 1316 Mtb. Amire Tb. Ofset Beyrut: ty. D. İhya Yay. C: 2, Sh: 528.
(15) Mecmuatu't Tefasir-İst: 1979 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 543 (Gadı Beyzavi bölümü, El Ara'f Sûresi: 31'in tefsiri) (16) Sahih-i Buhari-ist: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 129 K. Zekat: 50.
(17) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965. C: 1, Sh: 112. Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2, Sh: 15-16.
(18) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307, C: 1, Sh: 192.
(19) Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman-A.g.e. C: 2, Sh: 528.
(20) Abdullah b. Mahmud El Mavsili-El İhtiyar fi ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 4, Sh: 171-172. Ayrıca Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman-Mecmuaû'l Enhur- (Şerhû Damad) İst: 1316 bsk, ofset: Beyrut: ty C: 2, Sh: 527.
(21) El Enfal Sûresi: 69.
(22) İmam-ı Muhammed-Siyer-i Kebir-İst: 1980 Evs. Yay. C: 1, Sh: 40.
(23) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty. C: 10, Sh: 3.
(24) Bakınız madde: 773, 774, 775.
(25) Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 3 740-741. K. Büyû. Ayrıca İmam-ı Muhammed-A.g.e. C: 1, Sh: 42-43.
(26) En Nûr Sûresi: 37.
(27) Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 726. Had. No: 2146 K. Ticaret: 1.
(28) En Nisâ Sûresi: 29-30.
(29) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Azim-Beyrut: 1969 D. Marife Yay. C: 1, Sh: 479. Ayrıca Mecmuatu't Tefasir-İst: 1979 C: 2, Sh: 57-58.
(30) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 3. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 142. İbn,i Hümam-Fethû'l kadir-Beyrut: 1316 C: 5, Sh: 73.
(31) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai Beyrut: 1974 C: 5, Sh: 133. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 2, İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 42-43, İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1984 Şamil Yay. C: 10, Sh: 8.
(32) Daha önce "Mal" ve "Milk" kavramlarını izah etmiştik bakınız madde: 890, 1275, 1281.
(33) Molla Hüsev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 142.
(34) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 3-4. Ayrıca İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1984 Şamil Yay. C: 10, Sh: 10-11. İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 21. Şeyh Nüzimaddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 2, Abdullah b. Mahmud El Mavsili-El İhtiyar fi ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 3-4 (Not: Fûkaha'dan bir kısmı, şer'an satışı: "malı mal ile mübadele etmektir" tarifini esas almıştır. Darûl İslâm'da "Mal" tabiri; alışverişe konu olan mütekavvim (Dayanıklı, mübah, kıymetli) olanı ihsas ettirmekteydi. Şarab gibi; gayr-i mütekavvim mallar, nazar-ı ibitara alınmazdı.Biz hassaten "Mütekavvim" kaydını koyduk ki; haram olan maddeler tarifin dışına çıksın!.. Çünkü şarab, satışa konu değildir.)
(35) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 5, Sh: 133-134. Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 5, Sh: 73-74, İbn-i Abidin-A.g.e. C: 0, Sh: 14-15.
(36) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 142.
(37) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l muhtar- İst: 1984 C: 10, Sh: 16-17.
(38) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Azim-Beyrut: 1969 C: 1, Sh: 333-337. Ayrıca Mecmuatu't Tefsair-ist: 1979 C: 1, Sh: 439-442 (Not: İslâm ûlemasından bazıları senetleşmenin "Vacip", bazıları da "Müstehab" olduğuna kaildirler. Ancak Şer'i şerifle hükmeden kadı (hakim huzurunda, iki adil şahid tarafından imzalanmış senet, kat'i hüccettir. Ayrıca taraflar arasında; unutma veya ihmalden dolayı ortaya çıkabilecek ihtilafları da, ortadan kaldırır. İslâm ahkâmı ile hükmetmeyen mahkemeleri esas alan ve taraflar arasında şahidsiz olarak imzalanan belgeler, şer'i şerif indinde "senet" hükmünde değildir. Ancak hangi mahkeme esas alınmışsa (kanun açısından) resmi belge hüviyeti taşır.)
(39) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 21. Ayrıca Molla Hüserv-A.g.e. C: 2, Sh: 144.
(40) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 5, Sh: 137-138. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 4, Abdullah b. Mahmud El Mavsili-El İhtiyar fi ta'lili'l Muhtar-İst: 1979 C: 2, Sh: 11, Molla Hüsrev-Ag.e. C: 2, Sh: 144-145.
(41) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 5, Sh: 81. Ayrıca İbn-i Abidin-A.g.e. C: 10, Sh: 57-58.
(42) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhi Gureri'l Aham-İst: 1307 C: 2, Sh: 151. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 41.
(43) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 5, Sh: 110. Ayrıca Abdullah b. Mahmud El Mavsili-El İhtiyar fi ta'lili'l Muhtar-İst: 1979 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 12. İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 27.
(44) Şeyh Abdülgani El Meydani-ElLübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 12-13. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 151-152. İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh: 28.
(45) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 156-157.
(46) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 5, Sh: 137. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 157, İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh: 32.
(47) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 3, Sh: 54. Ayrıca İbn-i Hümam-A.g.e. C: 5, Sh: 151.
(48) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 160. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh: 35-36.
(49) Sahih-i Müslim-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 1, Sh: 99. K. İmam: 43 Had. No: 164 (102).
(50) İmam-ı Azam Ebû Hanife-El Müsned-İst: 1978 Şamil Yay. Sh: 201 Had. No: 329/9.
(51) İmam-ı Malik-El Muvatta-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 846 K. Eşribe: 5.
(52) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 24, Ayrıca İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1984 C: 10 Sh: 301-302, Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman-Mecmuaû'l Enhur (Şerhû Damad) İst: 1316 Mtb. Amire Tb. Ofset: Beyrut: ty C: 2, Sh: 53, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhi Gureri'l ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 168-169.
(53) El Beyhaki-Es Sünenû'l Kübra-Haydarabat: 1344-1346 C: 5, Sh: 336.
(54) Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 3, Sh: 605-606 K. Büyû: 73 Had. No: 1314.
(55) Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman-Mecmuaû'l Enhûr fi şerhi mülteka el ebhur (Şerhû Damad) İst: 1316 Bask ofset, Beyrut: ty. C: 2, Sh: 548-549. Ayrıca Molla Hüsrev Dürerû'l Hükkam fi şerhi Gureri'l Ahkam-ist: 1307 C: 1, Sh: 322.
(56) İmam Ahmed b. Hanbel-El Müsned-İst: 1401 C: 5, Sh: 27-50.
(57) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 5, Sh: 129. Ayrıca İbn-i Hümam-El Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 126.
(58) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l mebtedi-Kahire: 1965, C: 4, Sh: 92. Ayrıca İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 5, Sh: 129, Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 728 K. Ticaret: 6 Had. No: 2153.
(59) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 5, Sh: 129. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi'talili'l Muhtar-ist: 1979 C: 4, Sh: 160-161.
(60) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 167. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 93, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 127.
(61) Geniş bilgi için / İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 5, Sh: 129. Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 93, İmam Ahmed b. Hanbel-El Müsned-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 33.
(62) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 5, Sh: 239. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani-El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 20-30, İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'de Dürri'l Muhtar-İst: 1984 C: 10, Sh: 435.
(63) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 177. Ayrıca Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 3, Sh: 24 K. Büyû: 58.
(64) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 5, Sh: 240. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 178. İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh: 53.
(65) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 178. Ayrıca İbn-i Abidin-A.g.e. C: 10, Sh: 436-437. İbn-i Hümam-A.g.e. C: 5, Sh: 240-241.
(66) İbn-i Münzir-Kitabû'l İcma-Ank: 1983 Sh: 65.
(67) Günümüzde birçok müellif; vadeli satıştaki vade farkını pazarlıkla izah ederek, fetva vermektedir. Esasen ticaretle uğraşan birçok mü'min: "Peşin ve vadeli satış arasında fark olmazsa biz ayakta duramayız. Vadeli satışları takip için, ayrıca eleman görevlendiriyoruz" diyerek, içinde bulundukları durumu izaha gayret ediyorlar. Paranın değerinin sürekli düşmesini de; ayrı bir delil şeklinde ele almaktadırlar. Darû'l İslâm'da para; "itimad senedi" değil, bizzat maldır. Esasen şer'an satışın: "Malın, mal ile mübadelesidir" şeklinde tarif edilmesinin sebebi de budur. Para, altın, gümüş veya bunların yerine kaim olacak nakit (kaime) dir. Günümüzde de kullanılan T.C. parası ise; belli bir mal karşılığında basılmamakta, "İtimad senedi" mahiyetini korumaktadır. Emisyon (fazla para basmak) ise; değerini değiştirmektedir. Bu değişiklik; bazen çok kısa sürede olmaktadır, cehalet süreklidir.
(68) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty. C: 14, Sh: 36.
(69) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 5, Sh: 158 vd. Ayrıca Şeyh Nizamüdinni ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 136, İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 14, Sh: 36. Feteva-ı Bezzaziye-C: 4, Sh: 431.
(70) İmam Ebû Bekir El Cessas-El Ahkamû'l Kur'an-Beyrut: 1335 C: 1, Sh: 465. (Not: İbn-i Abidin "Mecmuati'r Resail" isimli eserinde bu hadisi zikretmekte ve "-İki satıştan maksat, söylediği iki fiyattan az olanını kabul ederse mesele yoktur. Çok olanı kabul ederse faiz yemiş olur" demektedir.)
(71) Sahih-i Müslim-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1228 K. Müsakat: 27 Had. No: 131 (1606).
(72) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 3, Sh: 12 K. Büyû: 27 (Not: Bu Ayet-i kerimenin, sebeb-i nüzûlü hususunda birkaç rivayet daha mevcuddur. Geniş bilgi için/İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Azim-Beyrud: 1969 C: 1, Sh: 375-376.
(73) Al-i İmran Sûresi: 77.
(74) Sahih-i Müsilm-İst: 1401 C: 1, Sh: 412 K. Mesacid: 25 Had. No: 129 (589). Ayrıca Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 1, Sh: 202 K. Ezan: 149.
(75) Et Tahfif (Mutaffifin) Sûresi: 1-4.
(76) Mecmuatu't Tefasir-İst: 1979 C: 6 Sh: 470-471. Ayrıca İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Azim-Beyrut: 1968 C: 4, Sh: 483-484.
(77) Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 3, Sh: 521 K. Büyû: 9 Had. No: 1217.
(78) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 178. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani-El lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 31.
(79) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 54.
(80) Şeyh Nizamüddin ve heyet-el Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 156-157. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh: 54-55, Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 2, Sh: 31-32, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 5, Sh: 246 vd.
(81) Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 3, Sh: 738 K. Büyû: 54 Had. No: 3460.
(82) Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401 C: 2, Sh: 726 Had. No: 2146. Ayrıca Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 C: 3, Sh: 515-516 Had. No: 1210.
(83) El Bakara Sûresi: 275-279.
(84) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 37. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 186, El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 2, Sh: 30.
(85) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 5, Sh: 293. Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 64, Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 188.
(86) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty. C: 12 Sh: 109-110.
(87) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kaher: 1979 (2 Bsm) A. M. Şakir Neşri Sh: 234 Madde: 651.
(88) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 61, Ayrıca Şeyh Abdulgani el Meydani a.g.e. Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 37-38, El Mavsili-El İhtiyar fi ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 2, Sh: 30.
(89) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 5, Sh: 278. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fe şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 186. İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh: 61. El Mavsili-A.g.e. C: 2, Sh: 30-31.
(90) Sünen-i Nisai-İst: 1401 C: 7, Sh: 273 K. Büyû: 41. Ayrıca Sahih-i Müslim-İst: 1401 C: 2, Sh: 1215 K. Müsakat: 18 Had. No: 96 (1594). (Not: Sahih-i Müslim'deki rivayetin devamında: "Lakin iyi hurma satın alacak oldun mu; diğerini sat, onun kıymetiyle iyi hurmayı al" buyurulmuştur.)
(91) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 381.
(92) En Nisâ Sûresi: 161.
(93) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Azim-Beyrut: 1969 D. Marife Yay. C: 1, Sh: 583.
(94) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 2, Sh: 484.
(95) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 5, Sh: 192.
(96) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 14, Sh: 56. Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhu Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 66, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 189, Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 41.
(97) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 14, Sh: 57.
(98) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 5, Sh: 300 (Not: İmam-ı Şafi (rha) "Er Risale" isimli usul kitabında; bir kimsenin malının masum olabilmesi için; ya iman ya zimmet akdinin şart olduğunu beyan etmektedir. Bu durumda; harbinin malının masum olmaması noktasında, herhangi bir farkın olmaması gerekmektedir.)
(99) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 5, Sh: 192. Ayrıca İbn-i Nüceym-El Bahru'r Raik-Kahire: 1311 C: 6, Sh: 147.
(100) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1984 C: 11, Sh: 163.
(101) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 5, Sh: 209. Ayrıca İbn-i Abİdin-A.g.e. C: 11, Sh: 233.
(102) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 178.
(103) İmam-ı Şafii-A.g.e. Sh: 337-338 Madde No: 916.
(104) İmam-ı Merginani - A.g.e C: 3, Sh: 71, Ayrıca İbn Hümam A.g.e. C: 5, Sh: 323.
(105) İmam-ı Şafi - Er Risale Sh: 336-337, Madde No: 914.
(106) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureril Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 194.
(107) Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman-Mecmuaû'l Enhur (Şerhû damad) Beyrut: D. İhya Neşri C: 2, Sh: 97. Ayrıca İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1984 C: 11, Sh: 234.
(108) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 178.
(109) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-beyrut: 1974 C: 5, Sh: 209 vd. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 3, Sh: 178-179, İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 71, İbn-i Abidin-A.g.e. C: 11, Sh: 261.
(110) Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 3, Sh: 179.
(111) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1984 C: 11, Sh: 261. Ayrıca Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman-Mecmuaû'l Enhur-Beyrut: D. İhya Neşri-C: 2, Sh: 97-98.
(112) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 181.
(113) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 5, Sh: 350.
(114) Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 3, Sh: 198.
(115) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureril Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 202.
(116) Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 3, Sh: 217.
(117) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 5, Sh: 369. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 203.
(118) Sahih-i Buhari-İst: 1981 Çağrı Yay. K. Büyû: 8 C: 3, Sh: 6.
(119) Ebû Bekir Muhammed b. İbrahim b. El Münzir-Kitabû'l İcma-Ank: 1983 Sh: 66.
(120) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureril Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 203.
(121) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 217.
(122) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 5, Sh: 218-219. Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 5, Sh: 370-371. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 3, Sh: 217-218.
(123) Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 3, Sh: 242-246.
(124) İbn-i Manzur-Lisanû'l Arab-Beyrut: 1955 C: 10, Sh: 444 vd.
(125) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 9- Sh: 165.
(126) Saad Sûresi: 24.
(127) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty. C: 11, Sh: 151.
(128) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 3.
(129) İbn-i Abidin-A.g.e. C: 9, Sh: 164.
(130) Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 Çağrı Yay. K. Sitte Serisi-K. Büyû 27 C: 3, Sh: 677. Had. No: 3383.
(131) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 11, Sh: 151.
(132) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 5, Sh: 3.
(133) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 6, Sh: 56. Ayrıca İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 11, Sh: 151, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 5, Sh: 3.
(134) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 301. Ayrıca İbn-i Hümam-A.g.e. C: 5, Sh: 3.
(135) Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 301.
(136) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh: 3. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-C: 2, Sh: 301.
(137) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 6, Sh: 57. Ayrıca Şeyh Nizamüddin C: 2, Sh: 301.
(138) Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-ist: 1979 Sh: 210 Madde: 1067.
(139) İbn-i Nüceym-El Bahrû'r Raik-Kahire: 1311 C: 5, Sh: 180. Ayrıca Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-İst: 1979, Sh: 210 Madde: 1068.
(140) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 6, Sh: 56 vd. Ayrıca Mecelle-A.g.e. Sh: 271, Madde: 1329.
(141) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 9, Sh: 177.
(142) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 301.
(143) Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 302.
(144) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 9, Sh: 177.
(145) İbn-i Manzur-Lisanû'l Arab-Beyrut: 1955 C: 7, Sh: 440. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureril Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 319, İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 6, Sh: 58.
(146) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 4.
(147) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty. C: 11, Sh: 153.
(148) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyut: 1316 C: 5, Sh: 6.
(149) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh: 4.
(150) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 11, Sh: 153. Ayrıca İbn-i Hümam-A.g.e. C: 5, Sh: 7, İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 6, Sh: 59. İmam-ı Şafii-El Umm-Beyrut: 1393 (2.Bs.) C: 8 Sh: 109.
(151) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 308.
(152) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 11, Sh: 177. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 308.
(153) İbn-i Nüceym-El Bahru'r Raik-Kahire: 1311 C: 5, Sh: 185-186. Ayrıca Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-İst: 1979 Sh: 274. madde: 1338-1339.
(154) Şeyh Nizamüddin ve heyet-C: 2, Sh: 308.
(155) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 11 Sh: 197. Ayrıca İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 9, Sh: 177-178.
(156) Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 308.
(157) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 11 Sh: 179. Ayrıca Mecelle-A.g.e. Sh: 279 Madde: 1359.
(158) İbn-i Nüceym-El Bahru'r Raik-Kahire: 1311 C: 5, Sh: 179. Ayrıca Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-İst: 1979 Sh: 279 Madde: 1360.
(159) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 9, Sh: 186.
(160) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 5 Sh: 20. Ayrıca İmam-ı Serahsi-El Mebsut-C: 11, Sh: 152, Mecelle: A.g.e. Madde: 1366.
(161) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 319.
(162) İbn-i Nüceym-A.g.e. C: 5, Sh: 188.
(163) Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 319, İbn-i Nüceym-C: 5, Sh: 189.
(164) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 6, Sh: 61 vd.
(165) Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 319.
(166) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 7. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 320.
(167) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 5, Sh: 21. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh: 7.
(168) Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 320.
(169) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 6, Sh: 58. Ayrıca İbn-i Hümam-A.g.e. C: 5, Sh: 28.
(170) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 9, Sh: 208.
(171) Es-Şirazi-El Huhazzeb-Kahire: 1272 C: 1, Sh: 346.
(172) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 5, Sh: 28.
(173) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 328. Ayrıca İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 6, Sh: 58.
(174) İbn-i Kudame-El Muğni-Beyrut: 1972 C: 5, Sh: 6.
(175) İbn-i Nüceym-El Bahru'r Raik-Kahire: 1311 C: 5, Sh: 195. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 330.
(176) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 9, Sh: 208. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 329.
(177) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 11, Sh: 158. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 327, İbn-i Abidin-A.g.e. C: 9- Sh: 210, İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 6, Sh: 57.
(178) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 9, Sh: 211.
(179) Ali Haydar Efendi-Dürerû'l Hükkam-İst: 1330 C: 3, Sh: 711. Ayrıca İbn-i Abidin-A.g.e. C: 9, Sh: 210.
(180) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 327.
(181) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1400 C: 9, Sh: 30.
(182) Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 332.
(183) İmam-ı Yusuf-Kitabû'l Harac-İst: 1973 Bahar Yay. Sh: 163.
(184) Ali Haydar Efendi-A.g.e. C: 3, Sh: 512.
(185) Mecelle-i Ahkam-ı Adliyyeİst: 1979 (2 Bsm) Sh: 252, Madde: 1234-5.
(186) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh: 11. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 332, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 5, Sh: 31-32.
(187) El Maide Sûresi: 96.
(188) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 332.
(189) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 5, Sh: 35. Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 12, Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 336.
(190) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-ist: 1983 C: 9, Sh: 217. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 335.
(191) İbn-i Hümam-Ag.e. C: 5, Sh: 34. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh: 12.
(192) Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 336.
(193) İbn-i Abidin-A.g.e. C: 9, Sh: 219. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh: 12, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 5, Sh: 34.
(194) Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 336.
(195) Abdurrauf El Münavi-Feyzû'l Kadir-Beyrut: 1356 C: 6, Sh: 459.
(196) İbn-i Manzur-Lisanû'l Arab C: 1, Sh: 542 vd. Ayrıca El Meydani-El Lübab-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 131. İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1317 C: 7, Sh: 57.
(197) Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-İst: 1979 (2 Bsk) Sh: 290 Madde: 1404.
(198) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 22, Sh: 18.
(199) M. Asim Köksal-İslâm Tarihi (Mekke Devri) İst: 1981 Şamil Yay. Sh: 98.
(200) Bakınız: Müzemmil Sûresi: 20, El Cummua Sûresi: 10, El Bakara Sûresi: 198.
(201) İmam-ı Kurtubi-El Camii Li Ahkâmu'l Kur'an-Kahire: 1967 ( 3.Bsm) C: 19, Sh: 560.
(202) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 22, Sh: 18.
(203) Ömer Nasuhi Bilmen-Hukuk-ı İslâmiyye ve ıstılahat-ı Fıkhiyye Kamusu-İst: 1976 C: 7, Sh: 101 Madde: 198.
(204) İmam-ı Kasani-A.g.e.C: 6,Sh: 79. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e.C: 4,Sh: 285.
(205) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 22, Sh: 24.
(206) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye-İst: 1979 (2 Bs.) Sh: 291 Madde: 1406. Ayrıca Ömer Nasuhi Bilmen-A.g.e. C: 7, Sh: 102, Madde: 199.
(207) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 22, Sh: 40.
(208) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1317 C: 7, Sh: 59.
(209) Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-Sh: 291, Madde: 1408.
(210) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 22, Sh: 33.
(211) Mecelle-A.g.e. Sh: 291, Madde: 1409.
(212) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 286.
(213) Mecelle-A.g.e. Sh: 292 Madde: 1410.
(214) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 207-208. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 4, Sh: 286,
(215) Mecelle-A.g.e. Sh: 292 Madde: 1411.
(216) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 6, Sh: 111 vd.
(217) İbn-i Nüceym-El Bahru'r Raik-Kahire: 1311 C: 7, Sh: 268. Ayrıca İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 22, Sh: 85.
(218) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 22- Sh: 85-86.
(219) Ed-Debbu-Akdu'l Mudaraba-Bağdat: 1973 Sh: 179.
(220) Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-İst: 1979 Sh: 292 Madde: 1413.
(221) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 288. Ayrıca Mecelle-A.g.e. Sh: 292, Madde: 1413.
(222) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1317 C: 7, Sh: 79. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 4, Sh: 292, İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhu Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 210.
(223) İbn-i Nüceym-A.g.e. C: 7, Sh: 264. Ayrıca Mecelle-A.g.e. Sh: 293.
(224) Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 4, Sh: 313. Ayrıca İbn-i Nüceym-A.g.e. C: 7, Sh: 269.
(225) Ali Haydar Efendi-Dürerû'l Hükkam-İst: 1330 C: 3, Sh: 743.
(226) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 6, Sh: 110.
(227) İbn-i Nüceym-El Bahru'r Raik-Kahire: 1311 C: 7, Sh: 265.
(228) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 271.
(229) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1317 C: 7, Sh: 74-77, İbn-i Nüceym-A.g.e. C: 7, Sh: 268 vd. İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 208-210, Ömer Nasuhi Bilmen-Hukuk-ı İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusu-İst: 1979 C: 7, Sh: 108 Madde: 227.
(230) İbn-i Nüceym-A.g.e. C: 7, Sh: 268. Ayrıca Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-İst: 1979 Sh: 295 Madde: 1424.
(231) İbn-i Nüceym-A.g.e. C: 7, Sh: 268. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh: 209.
(232) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 7, Sh: 78. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh: 209-210. Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-ist: 1979 Sh: 295 Madde: 1427.
(233) Daha önce üzerinde durmuştuk. Bakınız Madde: 1372.
(234) İbrahim Sûresi: 32, 33, 34.
(235) Ebû's-Suud Efendi-İrşadû'l Akli's-Selim-Kahire: ty C: 5, Sh: 48.
(236) Hûud Sûresi: 6.
(237) İmam-ı Şafii-Er Risale Kahire: 1979 (2 Bsm) A. M. Şakir Neşri: Sh: 54. Madde: 180.
(238) Erdoğan Alkin-İktisat-İst: 1972 Sh: 1. (Not: Nedret kelimesi, (n-d-r) kökünden gelir. Nadir olmak, az bulunmak, seyreklik gibi manalara gelir. Dünyada ihtiyaç maddelerinin azlığını beyan için kullanılır.
(239) İmam-ı Kurtubi-El Camii Li Ahkamû'l Kur'an-Kahire: 1967 (3 Bsk) C: 9, Sh: 367.
(240) Abdi'l-Latifi'z Zebidi-Sahih-i Buhari muhtasarı, Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi-Ank: 1974 C: 7, Sh: 124.
(241) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureril Ahkam-İst: 1307 C: 1, Sh: 306.
(242) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 135. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 5, Sh: 385-386, El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 139. Molla Hüsrev-A.g.e. C: 1, Sh: 306.
(243) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 3 Sh: 70. Ayrıca Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 C: 3, Sh: 403-404 Had. No: 3073, Sünen-i Darimi-C: 1, Sh: 663, İmam-ı Malik, Muvatta-ist: 1401 C: 2, Sh: 743 K. Adiyye: 26.
(244) İmam Ebû Yusuf-Kitabû'l Haraç-İst: 1973 Sh: 114.
(245) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 135-136. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 5, Sh: 386, İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 97.
(246) İmam Ebû Yusuf-Kitabû'l Haraç-ist: 1973 Sh: 115.
(247) İmam Ebû Yusuf-A.g.e. Sh: 115.
(248) İmam-ı Şafii-El Umm-Beyrut: 1393 D. Marife Neş. C: 4, Sh: 41.
(249) Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-İst: 1979 (2 Bsk) Sh: 259 madde: 1275.
(250) Hz. Ömer (ra)'in, bu giriş hitabesi iyi tefekkür edilmelidir. Ulû'lemr; mü'minlerin bey'atı sonucu "Emaneti" yüklenen bir görevlidir. Esasen "velayetin" mahiyeti de budur. Melik-i Adûd'ların; mü'minlerin siyasi haklarına kılıçla el koyup "Söyletmeyin, vurun" sloganına sarılmaları Yezid'le birlikte başlamıştır. Bu bid'at, mü'minlerin velâyetine büyük bir darbe indirmiştir.
(251) El Haşr Sûresi: 6.
(252) El Haşr Sûresi: 7.
(253) El Haşr Sûresi: 8.
(254) El Haşr Sûresi: 9.
(255) El Haşr Sûresi: 10.
(256) İmam Ebû Yusuf-Kitabû'l Haraç-İst: 1973 Sh: 57-62 (özet)
(257) Ebû Ubeyd-Kitabû'l Emval-İst: 1980 Sh: 52 Madde: 85.
(258) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 40-41.
(259) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 10, Sh: 15-16. Ayrıca İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 118-119. İmam-ı Malik-el Muvatta-C: 2, Sh: 470. İbn-i Hümam-A.g.e. C: 4, Sh: 32 (Not: Osmanlı döneminde, bir belde silahla fethedildiği zaman; arazi sayımı yaptırılır, nüfus ve gelir tesbit edilirdi. Daha sonra "Tımar, zeamet veya has" kısımlarına karar verilirdi. (Bkz. Mustafa Necati efendi-Netaiç-ül vukûat-İst: 1327 C: 1, Sh: 119 vd) Bu topraklar "Miri Arazi" olarak isimlendirilir ve haraca tabidir. Mülkiyeti devlete ait olup, işletme hakkı fertlere verilir. Ebû's-Suud Efendi, Anadolu ve Rumeli arazisinin "Mir'i" olduğunu beyan etmiştir. Ömer Nasuhi Bilmen de "Büyük İslâm İlmihali'nde" (Sh: 352, Madde: 4 - Arazili Memleket) Türkiye arazisinin "Öşür'e" değil, haraca tabii olduğunu kaydetmektedir. Esasen müslümanlar, Türkiye'nin sınırları içerisinde bulunan toprakları, Bizans'a karşı cihad ederek elde etmişlerdir. Dolayısıyle mülkiyeti bütün müslümanlara aittir.
(260) İmam-ı Ebû Yusuf-A.g.e. Sh: 106.
(261) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 237.
(262) Ebû Ubeyd-Kitabû'l Emval-İst: 1981 Sh: 177 Madde: 389.
(263) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2, Sh: 159. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 240, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 366.
(264) Abdi'l Latifi'z Zebidi-Sahih-i Buhari Muhtasarı-Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi-Ank: 1974 C: 7, Sh: 177.
(265) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 328. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureril Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 324, Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 5, Sh: 235, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 7, Sh: 32.
(266) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 6, Sh: 175. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 324.
(267) El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 3, Sh: 75. Ayrıca İbn-i Hümam Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 33.
(268) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 6, Sh: 175. Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahir: 1965 C: 4, Sh: 54, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 324.
(269) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 5, Sh: 235.
(270) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 54. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 325, Şeyh Nizamüddin-A.g.e. C: 5, Sh: 235.
(271) Ömer Nasuhi Bilmen-Hukuk-ı İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu İst. 1976 C: 7, Sh: 123-1243, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 54-55.
(272) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-beyrut: 1974 C: 6, Sh: 176. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 5, Sh: 241.
(273) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 38. Ayrıca Ömer Nasuhi Bilmen-A.g.e. C: 7, Sh: 126 Madde: 244.
(274) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 6, Sh: 184-185. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 5, Sh: 256 vd. Ö.Nasuhi Bilmen-A.g.e. C: 7, Sh: 127 Madde: 246. İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 41-44.
(275) İmam-ı Malik-El Muvatta-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 745-K. Akdiyye: 26.
(276) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 233.
(277) A. Himmet Berki-Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-İst: 1979 ( 2 Bsk) Sh: 298 Madde: 1441.
(278) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 6, Sh: 185. Ayrıca A. Himmet Berki-A.g.e. Sh: 298 Madde: 1442.
(279) Sahih-i Buhari-İst: 1401Çağrı Yay. C: 3, Sh: 67 K. hars ve Müzaraa: 5.
(280) İbn-i Hümam-Fethû'l kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 46-47 (Hanefilere göre müsakat: Hurmalıkta, ağaçlarda, üzüm bağında, yoncalıkta ve patlıcan köklerinde caiz olur. Şafilere göre; sadece üzüm bağlarında ve hurmalıkta caizdir.)
(281) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureril Ahkam-İst: ist: 1307 C: 2, Sh: 328.
(282) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 3, Sh: 69 K. Hars: 10.
(283) Şeyh Muhammed El Hatibi Eş-Şerbini-Meğni'l Muhtar-C: 2, Sh: 331. Ayrıca A. Himmet Berki-Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-İst: 1979 Sh: 77 Madde: 405, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 225.
(284) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 4, Sh: 173. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 409, A. Himmet Berki-A.g.e. Sh: 77 Madde: 405.
(285) El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1989 C: 2, Sh: 53 vd. Ayrıca A. Himmet Berki-A.g.e. Sh: 80 Madde: 422-423-424-425.
(286) El Kasas Sûresi: 26-27.
(287) Abdi'l Latifi'z Zebidi-Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi-Ank: 1974 (3 Bsm) C: 6, Sh: 369 Had. No: 967.
(288) Daha önce izah etmiştik. Bakınız C: 1, Sh: 122. Madde: 254-255.
(289) Es Saad Sûresi: 26.
(290) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Azim-Beyrut: 1969 C: 4, Sh: 32.
(291) El Maide Sûresi: 49.
(292) İbn-i Kesir-A.g.e. C: 1, Sh: 518.
(293) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 1, Sh: 21. K. El-ilm: 2.
(294) Sahih-ı Müslim-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1456 K. İmare: 3 Had: 14 (1733).
(295) Sahih-i Buhari-C: 7, Sh: 77-78. K. Edeb: 27.
(296) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2 Bsk) Sh: 25 Madde: 71
(297) Hûd Sûresi: 113.
(298) Mecmuatu't Tefasir-İst: 1979 Çağrı Yay. C: 3, Sh: 367 (Gadı Beyzavi ve Haazin). Ayrıca İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Azim-Beyrut: 1969 C: 2, Sh: 461.
(299) İmam-ı Gazali-İhyaû'ulûmid-Din-İst: 1975 Bedir Yay. C: 2, Sh: 357.
(300) Mansur Ali Nasıf-Tac Tercemesi-ist: 1973 Eser Yay. C: 3 Sh: 100 Hadis No: 168-Tirmizi, Nesai.
(301) İmam-ı Gazali-A.g.e. C: 2, Sh: 372.
(302) El Bakara Sûresi: 188.
(303) İmam-ı Kurtubi-El Camii Li Ahkami'l Kur'an-Kahire: 1967 C: 2, Sh: 341. Ayrıca Mehmed Vehbi Efendi-Hulâsat-ül Beyan-İst: 1966 C: 1, Sh: 323.
(304) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 8, Sh: 114-115 K. Ahkam: 24.
(305) İmam Ahmed b. Hanbel-El Müsned-C: 4, Sh: 172. Ayıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316, C: 3, Sh: 355.
(306) İmam-ı Yusuf-Kitabû'l Haraç-İst: 1973, Sh: 190.
(307) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 9, Sh: 184-185. Ayrıca İmam-ı Yusuf-A.g.e. Sh: 190.
(308) Mansur Ali Nasıf-Tac Tercemesi-İst: 1973, Eser Yay. C: 3, Sh: 97 Had. No: 149.
(309) İmam-ı Gazali-A.g.e. C: 2, Sh: 374.
(310) Mansur Ali Nasıf-A.g.e. C: 3, Sh: 160.
(311) A. Himmet Berki-Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-ist: 1979 Sh: 79 Madde: 420.
(312) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2, Sh: 240.
(313) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 9, Sh: 37.
(314) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1317, C: 7, Sh: 147.
(315) A. Himmet Berki-A.g.e. Sh: 78, Madde: 414.
(316) İmam-ı Malik-El Muvatta-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 981 K. İstizan: 42.
(317) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 4, Sh: 174. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 409. C: 4, Sh: 174.
(318) A. Himmet Berki-Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-ist: 1979 Hikmet Yay. Sh: 48 Madde: 444. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 4, Sh: 410.
(319) Muhammed Fehr Şakfe-İslâm'da İş Ahkâmı ve İşçi Hakları-İst: 1968 Sh: 80.
(320) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 4, Sh: 174. Ayrıca Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 3 Sh: 50 K. İcare: 10 (Not: Ulû'lemr; işçinin ücretinin tam ve zamanında ödenmesi için tedbir almak zorundadır.)
(321) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1317 C: 7, Sh: 147. Ayrıca İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 4, Sh: 174. İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 231.
(322) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 3, Sh: 51-52 K. İcare: 12.
(323) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3, Sh: 355. Ayrıca Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi-İst: 1978 C: 8, Sh: 264'te: "Köle ve hizmetçilere, kendi yediğinden yedirmek, giydiğinden giydirmek müstehaptır. Takat getiremeyecekleri şeyleri onlara yüklemek haramdır" denilmektedir."
(324) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 244.
(325) A. Himmet Berki-Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-İst: 1979 Sh: 79 Madde: 421.
(326) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1317 C: 7, Sh: 151. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 410-411. A Himmet Berki-A.g.e. Sh: 82 Madde: 436.
(327) İmam-ı Kasani-El Bedaiaû's Senai-Beyrut: 1974 C: 4, Sh: 174.
(328) Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 4, Sh: 410-411. Ayrıca İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 4, Sh: 175, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 7, Sh: 149-151.
(329) Daha önce "Muhayyerlik konusunu" izah etmiştik. Bkz. Madde: 1382-1383.
(330) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 249. Ayrıca A Himmet Berki-A.g.e. Sh: 95-96 Madde: 507-521.
(331) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1317 C: 7, Sh: 149.
(332) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 411.
(333) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 233-234. Ayrıca A. Himmet Berki-Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-ist: 1979 Sh: 90 Mad: 482.
(334) İmam Ahmed b. Hanbel-El Müsned-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 4, Sh: 70-71.
(335) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureril Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 217.
(336) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 6, Sh: 115. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 4, Sh: 374.
(337) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh: 224.
(338) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 7, Sh: 113. Ayrıca İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 6, Sh: 115, Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 4, Sh: 374, İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh: 224.
(339) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 11, Sh: 49. Ayrıca Ahmed b. Hanbel-A.g.e. C: 5, Sh: 72.
(340) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 7, Sh: 114. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 4, Sh: 374, İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh: 224.
(341) A. Himmet Berki-A.g.e. Sh: 164 Madde: 837.
(342) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 6, Sh: 115-116. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh: 224-225. Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 4, Sh: 374.
(343) A. Himmet Berki Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-İst: 1979 Sh: 166-167. Madde: 856-860. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 4, Sh: 374-375.
(344) A. Himmet Berki-A.g.e. Sh: 167 Madde: 861.
(345) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1317 C: 3, Sh: 130. Ayrıca İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 12, Sh: 75 vd.
(346) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 227. Ayrıca İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 6, Sh: 118-119.
(347) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 7- Sh: 134.
(348) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureril Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 222-224. Ayrıca A. Himmet Berki-Mecelle-i Ahkam-i Adliyye-İst: 1979 Sh: 167-169 Madde: 861-876.
(349) İbn-i Hümam Fethû'l Kadir-Beyrut: 1317 C: 7, Sh: 143. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 225.
(350) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3, Sh: 230. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 225.
(351) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 7, Sh: 144. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh:
(352) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 3, Sh: 134 K. Hibe: 13.
(353) Şeyh Muhammed b. Süleyman-Mecmuatû'l Enhur (Şerhû Damad) İst: 1316 Bsk ofset Beyrut: ty C: 2, Sh: 357.
(354) En Nisâ Sûresi: 29.
(355) En Nisâ Sûresi: 10.
(356) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 11, Sh: 49.
(357) En Nûr Sûresi: 33.
(358) İbn-i Kesir-A.g.e. C: 3, Sh: 289. Ayrıca Muhammed Ali Sabuni-Ahkam Tefsirir-İst: 1984 Şamil Yay. C: 2, Sh: 188, Mecmuatu't Tefasir-İst: 1979 Çağrı Yay. C: 4, Sh: 395, Tefsirû'l Mücahid-Katar: 1396 (1. Bsk) Sh: 442 (Not: Abdulah b. Selûl'ün zinaya zorladığı cariyelerin isimleri bazı kaynaklarda "Muaze" ile "Mesike" şeklinde geçmektedir. Ancak hadisenin mahiyetinde ittifak vardır.)
(359) Not: Muhammed Ali Sabuni; cahiliye dönemindeki zina hadisesini izah ederken şunları kaydediyor. (A.g.e. C: 2, Sh: 203) "Araplardan bazıları, genç kız ve cariyeleri bir evde oturtarak zina yaptırırlardı. O evde fuhuş yapıldığının herkes tarafından bilinmesi için de, kapıların üzerine bayrak asarlardı.Bu evlere "Mevahir" adı verilirdi. Şayet bu evlerdeki kadınlardan birisi bu rezaleti işlemeye yanaşmazsa, efendisi onu zorlayarak yaptırırdı. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selûl de bunlardan birisi idi. Günümüzde de aynı cahiliye devrindeki gibi aşikâr, hatta kanun himayesinde fuhuş evleri ve kadınları bulunmaktadır. Hatta denilebilir ki, şimdiki fuhuş, cahiliye devrindekinden daha kötü ve çirkindir."
(360) Sahih-i Müslim-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1199 K. Musakat: 40.
(361) El Maide Sûresi: 90-91.
(362) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 11, Sh: 49.
(363) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 143. Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 11, İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 11, Sh: 49, İbn-i Hümam Fethû'l Kadir-Beyrut: 1317. C: 7, Sh: 360, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 262.
(364) A. Himmet Berki-Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-İst: 1979 Sh: 171 Madde: 881.
(365) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 11, Sh: 49. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 12.
(366) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 143-144. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 262.
(367) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1317 C: 7, Sh: 383.
(368) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 11, Sh: 49. Ayrıca Sahih-i Müslim, İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1-331 K. Musakat: 142, Sahih-i Buhari-Mezalim: 13, Ahmed b. Hanbel-El Müsned, C: 4, Sh: 173.
(369) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 21. Ayrıca İbn-i Hümam-A.g.e. C: 7, Sh: 397.
(370) Bakınız: "Ukûbat" kısmı, Madde: 1286-1306 (Hadd-i Sirkat bl.)
(371) Al-i İmrân Sûresi: 161.
(372) Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 3, Sh: 188 K. Cihad: 161 Had. No: 2755. Ayrıca İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 10, Sh: 27.
(373) Sahih-i Müslim-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1359-1360, K. Cihad: 4. Ayrıca Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 C: 3, Sh: 18 K. Cihad: 162. Had. No: 2756, Sünen-i İbn-i Mace - İst: 1401, C: 2, Sh: 959 K. Cihad: 42. Had. No: 2872.
(374) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 146 (Not: Resûl-i Ekrem (sav)'in: "Allahû Teâla (cc) şarabın, ölmüş hayvanın, domuzun ve putların alım-satımını haram kıldı" buyurduğu bilinmektedir. Bu hadis; Buhari, Müslim, İbn-i Mace ve Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde yer almıştır)
(375) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-beyrut: 1974 C: 7, Sh: 263-264. Ayrıca İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 15, Sh: 21, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-C: 7, Sh: 325-326.
(376) A. Himmet Berki-Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-İst: 1979 (2 Bsk) Sh: 243 Madde: 1197.

Günün Sözü

"“Oruç, (günahlara karşı) bir siper ve kalkandır. Sadaka günahı, suyun ateşi söndürdüğü gibi söndürür. Kişinin, gece ortasında kıldığı namaz da böyledir.” (Hadîs-i Şerif—40 Hadis, İmam en-Nevevî)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.