Emanet ve Ehliyet

13. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

(1) El Hadid Sûresi: 25.
(2) Mecmuatu't Tefasir-İst: 1979 Çağrı Yay. C: 6 Sh: 186, Ayrıca İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Aziym-Beyrut: 1969 C: 4 Sh: 314-315.
(3) Abdullah Yeğin-Yeni lügat-İst: 1975 Sh: 5.
(4) Ömer Nasûhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye ve Istılâhat-ı Fıkhiyye Kamusu-İst: 1976 C: 3 Sh: 512 Madde: 526/1.
(5) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2 Bsm) Sh: 25 Madde: 71.
(6) İbn-i Kesir-A.g.e. C: 2 Sh: 61 vd.
(7) Al-i İmran Sûresi: 79-80.
(8) İbn-i Kesir-A.g.e. C: 2 Sh: 498, Ayrıca Mecmuatu't Tefasir- C: 3 Sh: 464-465.
(9) Yusuf Sûresi: 111.
(10) Es Saad Sûresi: 26.
(11) El Beyadi-İşaretü'l Meram-Kahire: 1368 Sh: 329.
(12) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1984 C: 11 Sh: 167.
(13) Abdülaziz El Buhari-keşfü'l Esrar-İst: 1308 C: 4 Sh: 134.
(14) Hûd Sûresi: 59-60.
(15) Fussilet Sûresi: 15-16 (Not: Ayrıca Hakka Sûresi: 7-8, Ez Zariyat Sûresi: 41 ve Hûd Sûresi: 58'de Âd kavminin şiddetli bir fırtına ile helak edildiği, sadece Hz. Hûd ve müminlerin kurtarıldığı beyan edilmektedir.).
(16) Afif Abdülfettah Tabbara-Kur'an'da Peygamberler ve Peygamberimiz-İst: 1982 Gonca Yay. Sh: 117.
(17) El Aclüni-Keşfü'l Hefa-Beyrut: 1352 C: 2 Sh: 58 Had. No: 1721.
(18) Al-i İmran Sûresi: 81.
(19) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Aziym-Beyrut: 1969 C: 1 Sh: 378.
(20) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 8 Sh: 186.
(21) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 8 Sh: 16- Ayrıca Sünen-i Darimi-K. hudud: 5. C 1 Sh: 569, Ahmed b. Hanbel-Müsned-c: 3 Sh: 386, 395, Sahih-i Müslim-C: 2 Sh: 1315, K. Hudud: 2, Sünen-i İbn-i Mace-c: 2 Sh: 851 K. Hudud: 6.
(22) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 16 Sh: 122.
(23) İmam-ı Yusuf-Kitabû'l Haraç-İst: 1973 Sh: 190-191.
(24) Sahih-i Müslim-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 3 Sh: 1997 Had. No: (60) 2582, K. Birr: 15 Ayrıca İmam Ahmed b. Hanbel-El Müsned-İst: 1401 C: 2 Sh: 235.
(25) Not: Devletin varlık sebebi ve mahiyeti esas alınarak; tarif, tarafımızdan yapılmıştır. Başka şekilde tarif edenler de vardır.
(26) İslâmi Bilgiler Ansiklopedisi-İst: 1981 Dergah Yay. C: 1 Sh: 218.
(27) İbn-i Hümam-Kitabû'l Müsayere-İst: 1979 Çağrı Yay. Sh: 265.
(28) Geniş bilgi için/ Sıddık Sami Onar-İdare Hukukunun Umumi Esasları-İst: 1952 C: 1 Sh: 1-3, Ayrıca H. Nail Kubalı-Anayasa Hukuku-Dersleri-İst: 1971 Sh: 53.
(29) T.C. Anayasalarında ve o anayasalara dayanan kanunlarda "Devletin temel nizamlarını tamamen veya kısmen dine uydurmak" için propaganda yapmak, affedilmesi mümkün olmayan bir suç olarak nitelendirilmiştir.
(30) En Nisâ Sûresi: 58.
(31) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Aziym-Beyrut: 1969 C: 1 Sh: 515.
(32) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 1 Sh: 21 K.İlm:
(33) İbn-i kesir-A.g.e C: 1 Sh: 516.
(34) El Maide Sûresi: 8.
(35) Süneni İbn-i Mace-ist: 1401 C: 2 Sh: 775 K. Ahkam: 2 Had. NO: 2312, Ayrıca ibni Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Aziym-Beyrut: 1969 C: 1 Sh: 516.
(36) İbn-i Kesir-A.g.e. C: 1 Sh: 508.
(37) Muslihuddin M. Kesteli-Şerhi Akaidi'l Kesteli-İst: 1973 S. Bilici. Yay. Sh: 181-182 Ayrıca Teftazani-Şerhü'l Akaid-İst: 1980 Sh: 326 vd.
(38) Prof. Salih Tuğ-İslâm Ülkelerinde Anayasa Hareketleri-İst: 1969 Sh: 31 vd.
(39) İbn-i Huzeyme-Es Sahih-Beyrut: 1390 M.İslâmi Neşri-C: 1 Sh: 75.
(40) El Ahzab Sûresi: 36.
(41) El Maide Sûresi: 49-50.
(42) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Aziym-Beyrut: 1969 C: 3 Sh 490.
(43) En Nisâ Sûresi: 59.
(44) En Nisâ Sûresi: 83.
(45) İbn-i Kesir-A.g.e C: 1 Sh: 518
(46) Prof. Dr. Süleyman Ateş-Kur'ân-ı Kerîm'in Meali ve Çağdaş Tefsiri-Ank: 1982 C: 1 Sh: 586.
(47) İbn-i Abdin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1982 C: 1 Sh: 40.
(48) Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 4 Sh: 58. K.İlm: 1.
(49) İmam-ı Kurtubi-El Camii Li Ahkami'l Kur'an-Kahire: 1967 C: 5 Sh: 391.
(50) İmam-ı Şafii-Er-Risale-Kahire: 1979 (2.Bsm) Sh: 80-81 Madde: 267-266.
(51) El Haşr Sûresi: 7.
(52) Mola Hüsrev-Mir'at El Usûl fi Şerhi Mirkat el Vusûl-İst: 1307 C: 2 Sh: 8.
(53) İmam-ı Gazali-Faysalû't Tefrika-Kahire: 1310 M. Kabbani Neş. Sh: 19.
(54) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 16 Sh: 85.
(55) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 8 Sh: 105 K. Ahkam.
(56) İbn-i Kesir-A.g.e. C: 1 Sh: 518.
(57) İbn-i Hişam-Es Sire-Kahire: 1936 C: 2 Sh: 185.
(58) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 14 Sh: 36.
(59) Sahih-i Müslim-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2 Sh: 1457 K.İmare: 4 Had. NO: 16 (1825).
(60) İmam-ı Yusuf-Kitabû'l Haraç-İst: 1973 Sh: 190.
(61) Geniş Bilgi için: bakınız madde: 1542.
(62) Geniş bilgi için: bakınız C: 1 Sh: 373 vd. madde: 741 vd.
(63) Al-i İmran Sûresi: 104.
(64) Mecmuatû't Tefasir-İst: 1979 C: 1 Sh: 560-561,Ayrıca İmam-ı Gazali-İhyaû ûlûmi'ddin-İst: 1975 Bedir Yay. C: 2 Sh: 757 vd.
(65) Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 C: 4 Sh: 468 K.Fiten: 9 Had. No: 2169, Ayrıca İmam Ahmed b. Hanbel-El Müsned-C: 5 Sh: 388.
(66) Fussilet Sûresi: 34.
(67) Mansur Ali Nasıf-Tac Tercemesi-İst: 1976 C: 1 Sh: 111 Had. No: 127
(68) En Nahl Sûresi: 125.
(69) Mecmuatu't Tefasir-İst: 1979 Çağrı Yay. C: 3 Sh: 656.
(70) Al-i İmran Sûresi: 110.
(71) Sahihi Müslim-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 1 Sh: 69 K. İman: 20 Had. No: 78 (40) Ayrıca Sünen-i Tirmizi-C: 4 Sh: 469-470 K. Fiten: 11.
(72) İmam-ı Malik-El Muvatta-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2 Sh: 846 K. Eşribe: 5.
(73) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 8 Sh: 235, Ayrıca İmam-ı SerahsiEl Mebsut-Beyrut: ty C: 24 Sh: 32.
(74) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 9 Sh: 53-54.
(75) İmam-i Kasani-El Bedaiû's Senai fi Tertibi's Şerai-Beyrut: 1974 C: 3 Sh: 306.
(76) İbn-i Abidin-A.g.e. C: 12 Sh: 9192.
(77) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir -Beyrut: 1316 C: 5 Sh: 452, Ayrıca İbn-i Abidin-A.g.e. C: 12 Sh: 92, İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7 Sh: 2.
(78) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 3 Sh: 306.
(79) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty. C: 16 Sh: 76.
(80) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 5 Sh: 459.
(81) Hz. Ali (r.a.)'nin kadı tayiniyle ilgili olarak Bkz: Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 4 Sh: 11-12 K. Akdiye: 6 Had. No: 3582, Sünen-i İbn-i Mace -C: 2 Sh: 774. K. Ahkam: 1 Had. No: 2310, Sünen-i Termizi-C: 3 Sh: 618.
(82) İmam-ı Kasani-El Bedaiu's Senai-Beyrut: 1974 C: 7 Sh: 4.
(83) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 16 Sh: 109.
(84) Geniş bilgi için Bakınız: "Ukubat" bl. Madde: 1251-1253.
(85) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1985 C: 12 Sh: 145.
(86) El Kuhistani-Camiû'r Rumuz-İst: 1300 C: 2 Sh: 311, Ayrıca Feteva-i Bezzaziye (Fetevea-ı Hindiyye'nin Hamişinde) Beyrut: 1400 C: 6 Sh: 312.
(87) Not: Bahsimize henüz başladık!.. Buraya kadar olan kısım "Giriş" mahiyetindedir."Adâlet'in" kavranması ve İslâmi yönetimin hedefinin bilinmesi açısından lüzum hissedilmiştir.
(88) İbni- Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 5 Sh: 457.
(89) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 306, Ayrıca, İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3 Sh: 101, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 5 Sh: 458 -459.
(90) İbn-i Hümam-a.g.e. C: 5 Sh: 459, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve Heyet-a.g.e. C: 3
(91) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3 Sh: 102, Ayrıca İmam-ı Kasani-El Bedailû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7 Sh: 3, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 5 Sh: 460.
(92) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 3 Sh: 311.
(93) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar-İst: 1985 C: 12 Sh: 102.
(94) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7 Sh: 4-4, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve Heyet- A.g.e. C: 3 Sh: 307.
(95) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 6 Sh: 169, Ayrıca Ahmed b. Hanbel - El Müsned- C: 1 Sh: 116, Sünen-i Tirmizi- C: 4 Sh: 32 K. Hudud: 1.
(96) İmam-ı Serahsi - El Mebsut-Beyrut: ty. C: 16 Sh: 67-68
(97) Şeyh Nizamüddin ve Heyet - a.g.e. C: 3 Sh: 307
(98) İmam-ı Kasani - A.g.e. C: 7 Sh: 4, Ayrıca Şeyh Nizamüddin - A.g.e. C: 3 Sh: 307.
(99) Geniş bilgi için bakınız: Madde: 1261-1267.
(100) Şeyh Nizamüddin ve Heyet - A.g.e. C: 3 Sh: 307.
(101) İbn-i Abidin-A.g.e. C: 12 Sh: 130.
(102) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 3 Sh: 101.
(103) İbn-i Hümam- Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 5 Sh: 456.
(104) Şeyh Nizamüddin ve Heyet- El Feteva-i Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 307.
(105) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty. C: 16 Sh: 60.
(106) İmam-ı Kasani- A.g.e. C: 7 Sh: 9, Ayrıca İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 16 Sh: 60, Şeyh Nizamüddin ve Heyet -A.g.e. C: 3 Sh: 308.
(107) Bakınız Madde: 1801,1808.
(108) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 5 Sh: 456-457, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 3 Sh: 315, İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3 Sh: 101. İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7 Sh: 3-4.
(109) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-i Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 310.
(110) Hanefi fûkahâsı Ulû'lemr'in; kadı'yı şartlı olarak tâyin etmesinin sahih olduğunda müttefiktir. Meselâ: "Seni, İslâm'a muhalif hüküm vermemek, şarab içmemek, rüşvet almama,. yetimleri korumak ve zalimlere yardımcı olmamak şartıyla kazâ hususunda vekil tayin ediyorum" diyebilir.Tâyin olunan kimse bu şartlardan her hangi birine uymazsa, azledilmiş olur. (Bkn. Feteva-ı Hindiyye-C: 3 Sh: 315-317).
(111) İmam-ı Serahsi El Mebsut-Beyrut: ty C: 16 Sh: 109.
(112) İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 16 Sh: 83 vd.
(113) İmam-ı Kasani- El Bedaiü's Senai - Beyrut: 1974 C: 7 SH: 14.
(114) Şeyh Nizamüddin ve Heyet- A.g.e C: 3 Sh: 311 - 312.
(115) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2 bsm) Sh: 494 madde: 1409.
(116) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 16 Sh: 76, Ayrıca İmam Ahmed b. Hanbil-el Müsned-C: 2 Sh: 187- C: 4 Sh: 205.
(117) Geniş bilgi için bakınız: C: 1 Madde: 63-68.
(118) İmam-ı Yusuf- Kitabû'l Haraç-İst: 1973 Sh: 185-186.
(119) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty. C: 16. Sh: 102, Ayrıca İmam-ı Kasani-El Bedaiü's Senai-Beyrut: 1974 C: 7 Sh: 14.
(120) Şeyh Nizamüddin ve Heyet- A.g.e. C: 3 Sh: 329.
(121) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7 Sh: 15.
(122) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 2 Sh: 150.
(123) Şeyh Nizamüddin ve Heyet- A.g.e. C: 3 Sh: 329.
(124) Geniş bilgi için bakınız: C: 1 Sh.474 Madde: 925-926.
(125) El Bakara Sûresi: 188.
(126) İmam-ı Kurtubi-El Camlû Li Ahkami'l Kur'an-Kahire: 1967 C: 2 Sh: 341.
(127) Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401 C: 2 Sh: 775 K. Ahkam: 2.
(128) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1985 C: 12 Sh: 124-125.
(129) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 311.
(130) İbn-i Abidin-A.g.e. C: 12 Sh: 128.
(131) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhu Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 3, Sh: 103, İbn-i Abidin - A.g.e. C: 12, Sh: 124, vd, İbn-i Hümam- Fethû'l kadir - Beyrut: 1316, C: 5, Sh: 467 vd.
(132) Şeyh Nizamüddin ve Heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 330.
(133) İbn,i Hümam - Fethû'l Kadir Beyrut: 1316 C: 5 Sh: 468-469.
(134) İmam-ı Serahsi-A.g.e C: 16 Sh: 107, Ayrıca Ömer Nasuhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye ve İstılâhat-ı Fıkhiyye Kamusu-İst: 1974 C: 8 Sh: 224-225 Madde: 55-56.
(135) İmam-ı Kasani-El Bedaiü's Senai-Beyrut: 1974 C: 7 Sh: 9, Ayrıca Ömer Nasuhi Bilmen- A.g.e. C: 8 Sh: 255, İmam-ı Serahsi- a.g.e. c: 18 Sh: 73.
(136) İmam-ı Serahsi- a.g.e. C: 16 Sh: 60-63.
(137) İmam-ı Kasani- a.g.e. C: 7 Sh: 9 vd.
(138) İmam-ı Serahsi -a.g.e. C: 16 Sh: 65 vd.
(139) Şeyh Nizamüddin ve Heyet- a.g.e C: 4 Sh: 2, Ayrıca İbn-i Hümam- a.g.e C: 6 Sh: 137.
(140) İmam-ı Kasani- a.g.e. C: 7 Sh: 8.
(141) İmam-ı Serahsi- El Mebsut- Beyrut: ty. C: 17 Sh: 39.
(142) İmam-ı Serahsi- a.g.e. C: 17 Sh: 39. Ayrıca Sünen-i Tirmizi- İst: 1401 Çağrı Yay. C: 3 Sh: 318 K. Ahkam: 5.
(143) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7 Sh: 8, Ayrıca İmam-ı Serahsi- a.g.e. C: 17 Sh: 39
(144) Şeyh Nizamüddin ve heyet- a.g.e. C: 4 Sh2-3.
(145) Sünnen-ı İbn-i Mace-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2 Sh: 858 K.Hudud: 16 Had.N0: 4480, Ayrıca Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 C: 4 Sh: 622 K. Hudud: 36 Had. No: 4480.
(146) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 4 Sh: 3.
(147) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7 Sh: 13, İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû idâyetü Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3 Sh: 103, Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 3 Sh: 319-320, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 5 Sh: 465-466.
(148) İmam-ı Şafii-El Ülm-C: 6 Sh: 201, Ayrıca İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7 Sh: 13, İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3 Sh: 103, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 5 Sh: 465-466.
(149) Not: Bu ihtilâf bir rahmettir.Zira istila altındaki müslümanlar; kendi aralarında Kadı seçerek, mescidlerinde Kazâ işlerini halledebilirler. Meseleye bu açıdan bakıldığı zaman; müctehidlerin fer'i meselelerdeki ihtilafının ümmet için rahmet olduğu daha güzel olarak kavranır.
(150) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 320.
(151) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 16 Sh: 78 vd.
(152) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 5 Sh0 405.
(153) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7 Sh: 13.
(154) Şeyh Nizamüddin-A.g.e. C: 3 Sh: 321.
(155) İmam-ı Merginani- El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi- Kahire: 1965 C: 3 Sh: 103. Ayrıca Molla Hüsrev Dürerü'l Hükkam - İst: 1307 C: 2 Sh: 406.
(156) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir- Beyrut: 1316 C: 5 Sh: 469-470, Ayrıca Molla Hüsrev A.ge. C: 2 Sh: 406- 407, Mecelle-i Ahkamı Adliyye-İst.: 1979 Sh: 408 Mad: 1798.
(157) Sünen-i Ebû Davud- İst: 1401 -C: 4 Sh: 16 K. Akdiye: 8.
(158) M. Asım Köksal- İslâm Tarihi- İst: 1931 Şamil Yay. C: 2 Sh: 151-153 (Not: Ebû Cehil, Abdullah b. Mesûd'a hitaben: "Ey Koyun çobanı, sen çıkılması pek sarp bir yere çıkmışsın!.." diyerek söze başlar. Halbuki ölmek üzeredir)
(159) Şeyh Nizamüddin ve Heyet- a.g.e. C: 3 Sh: 320.
(160) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir- Beyrut: 1316 C: 5 Sh: 465, Ayrıca A. Himmet Berki- Mecelle-i Ahkamı- Adliyye- İst: 1979 (2 bsm) Hikmet Yay. Sh: 413 Madde 1815.
(161) İmam-ı Serahsi- El Mebsut- Beyrut: ty C: 16 Sh: 110 vd.
(162) İmam-ı Kasani- El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7 Sh: 13, Ayrıca Ömer Nasuhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye ve İstılâhat-ı Fıkhiyye Kamusu-İst: 1979 C: 8 Sh: 224 Madde: 50.
(163) A. Himmed Berki-A.g.e. Sh: 413 Madde: 1816-1817.
(164) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire; 1965 C: 3 Sh: 156-157 , Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şehrû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2 Sh: 333, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 6 Sh: 155.
(165) El Maide Sûresi: 8.
(166) İbn-i Hümam-Fethü'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 6 Sh: 17.
(167) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2 Sh: 371.
(168) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 3 Sh: 76.
(169) İmam-ı Kasani-El Bedeiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 6 Sh: 266, Ayrıca İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 16 Sh: 112,İbn-i Hümam-A.g.e. C: 6 Sh: 2, Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 450.
(170) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 3 Sh: 450.
(171) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 16 Sh: 87.
(172) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 3 Sh: 450.
(173) El Bakara sûresi: 282.
(174) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 6 Sh: 278, Ayrıca İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 16 Sh: 172, Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 6 Sh: 52.
(175) Molla Hüsrev-A.g.e C: 2 Sh: 371.
(176) Bakınız: Ukub‹t bahsi Madde: 1251.
(177) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3 Sh: 117.
(178) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 451, Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3 Sh: 117.
(179) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 6 Sh: 6.
(180) Sünen-i İbni Mace-İst: 1401 C: 2 Sh: 792 K. Ahkam: 28 Had.NO: 2364, Ayrıca imam-ı Malik-El Muvatta-İst: 1401 C: 2 Sh: 721,Sünenİ Tirmizi-C: 4 Sh: 545 K. Şahadet: 1 Had. NO: 2297, Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 C: 4 Sh: 21-22 K. Akdiye: 13,
(181) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 6 Sh: 3-4.
(182) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3 Sh: 116.
(183) Sünen-i İbn-i Mace - İst: 1401, C: 2, Sh: 859, Had. No: 2547, Ayrıca İbn-i Hümam - A.g.e. C: 6, Sh: 5.
(184) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 3, Sh: 116.
(185) Bakınız Ukûbat Bahsi Madde: 1268.
(186) Şeyh Nizamüddin ve Heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 450-451.
(187) En Nisâ Sûresi: 31.
(188) Ömer Nasûhi Bilmen - Kur'ân-ı Kerîm'in Türkçe Meâili âlisi ve Tefsiri - İst: 1961 C: 2, Sh: 582.
(189) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Aziym - Beyrut: 1969 C: 1, Sh: 481.
(190) Ez Zemahşeri - Keşşaf - Beyrut: 1947 C: 1, Sh: 503 Not: 1.
(191) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 16, Sh: 91.
(192) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai - Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 12.
(193) İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 16 Sh: 89.
(194) İmam-ı Kasani - A.g.e. C: 6 Sh: 280.
(195) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 3, Sh:
(196) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1316, C: 6, Sh: 42.
(197) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1807 C: 2, Sh: 391.
(198) İmam-ı Kasani , El Bedaiû's Senai - Beyrut: 1974, C: 7, Sh: 142.
(199) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty. C: 16, Sh: 89, Ayrıca İmam-ı Kasani - A.g.e. C: 7, Sh: 12.
(200) İmam-ı Şafii - El Ülm - C: 6, Sh: 208, Ayrıca İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 16, Sh: 89.
(201) İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 17, Sh: 29-30, C: 16 Sh: 62-63.
(202) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Aziym - Beyrut: 1969 C: 2, Sh: 475.
(203) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty. C: 17, Sh: 69.
(204) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1316 C: 6, Sh: 278, Ayrıca İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai - Beyrut: 1974, C: 7, Sh: 6, El Mevsili - El İhtiyar - C: 2, Sh: 127.
(205) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 3, Sh: 275, Ayrıca İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 18, Sh: 26, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 6, Sh: 282.
(206) Şeyh Nizamüddin ve Heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 156.
(207) A. Himmet Berki - Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye - İst: 1979 (2 Bsm) Sh: 338 Madde: 1588.
(208) Ukubat'lar bahsinde bu konu üzerinde durmuştuk, bakınız madde: 1260-1261.
(209) İbn-i Kesir - A.g.e. C: 1, Sh: 334 vd. (El Bakara Sûresi: 283).
(210) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty. C: 30, Sh: 168.
(211) Sahih-i Buhari - İst: 1401 C: 3, Sh: 19, Ayrıca Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401 C: 2, Sh: 757, İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 30, Sh: 169.
(212) İmam Abdülaziz El Buhari - Keşfu'l Esrar - İst: 1308 C: 3, Sh: 772.
(213) İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 16, Sh: 92, Ayrıca İmam-ı Şafii - A.g.e. C: 6, Sh: 216.
(214) Sahih-i Müslim - İst: 1401, C: 2, Sh: 1372, K. Cihad: 13, Had. No: 42. (1752).
(215) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Aziym - Beyrut: 1969 C: 3, Sh: 186-187.
(216) A. Himmet Berki-Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye - İst: 1979 Sh: 391, Madde: 1740-1741.
(217) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty. C: 19, Sh: 3.
(218) Sünen-i Tirmizi - İst: 1401, C: 3, Sh: 625, Ayrıca Sahih-i Buhari - İst: 1401 C: 3, Sh: 159 K. Şehadet: 19-21,
(219) İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 17 Sh: 34.
(220) İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 17, Sh: 34.
(221) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1316 C: 6, Sh: 155.
(222) Geniş bilgi için bakınız: Madde: 1347-1352.
(223) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhu Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 3, Sh: 159, Ayrıca İmam-ı Serahsi- A.g.e. C: 16, Sh: 118-120, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 6 Sh: 174-175.
(224) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 6, Sh: 176.
(225) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 3, Sh: 159, Ayrıca İbn-i Hümam - A.g.e. C: 6, Sh: 175.
(226) Sahih-i Müslim - İst: 1401 C: 2, Sh: 1337-1338 K. Akdiye: 3, Sahih-i Buhari- İst: 1401, C: 3, Sh: 162, Sünen-i İbn-i Mace - İst: 1401, C: 2, Sh: 777 K. Ahkam 5 Had. No: 2317, 2318, İmam-ı Malik - El Muvatta - İst: 1401 C: 2, Sh: 719 K. Akdiye: 1.
(227) İmam-ı Serahsi - El Mebsut-Beyrut: ty. C: 16, Sh: 105.
(228) İmam-ı Kasani - El Bedâiû's Senai-Beyrut: 1974, C: 6, Sh: 22, Ayrıca A. Himmet Berki - Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye - İst: 1979 Sh: 318 Madde: 1516.
(229) İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 16, Sh: 89.
(230) Ömer Nasûhi Bilmen- Hukuk-ı İslâmiyye ve Istılâhat-ı Fıkhiyye Kamusu - İst: 1976, C: 6, Sh: 328.
(231) İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 19, Sh: 34.
(232) İmam-ı Kasani - A.g.e. C: 7, Sh: 12.
(233) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 3, Sh: 105-106, Ayrıca İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 16 Sh: 95 vd.
(234) Şeyh Nizamüddin ve Heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 2.
(235) Sünen-i Tirmizi - İst: 1401 C: 4, Sh: 33, K. Hudud: 2, Ayrıca Sünen-i İbn-i Mace - İst: 1401, C: 2, Sh: 350 K. Hudud: 5, Ahmet b. Hanbel - El Müsned- C: 5, Sh: 160.
(236) Geniş bilgi için bakınız madde: 1260-1261.
(237) İmam-ı Malik - El Muvatta - İst: 1401 C: 2, Sh: 834-835, Ayrıca Sünen-i İbn-i Mace- İst: 1401, C: 2, Sh: 865 K. Hudud: 28.
(238) Sünen-i Ebû Davud - İst: 1401 C: 4, Sh: 541 K. Hudud: 6.
(239) Geniş Bilgi için bakınız madde: 1248.
(240) Es-Şuarâ Sûresi: 40.
(241) El Bakara Sûresi: 237.
(242) Es-Şuarâ Sûresi: 43.
(243) Al-i İmrân Sûresi: 134.
(244) İmam-ı Kasani- El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7 Sh: 162.
(245) El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 3 Sh: 5, Ayrıca Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 C: 3 Sh: 634-635 K. Ahkam: 17, Sünen-i İbn-i Mace -İst: 1401 C: 2 Sh: 788 K. Ahkam: 23 Had. No: 2353.
(246) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam-İst: 1307 C: 2 Sh: 395.
(247) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 4 Sh: 228 Ayrıca İmam-ı Kasani-El Bedaiü's Senai-Beyrut: 1974 C: 6 Sh: 40
(248) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 6 Sh: 40, Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2 Sh: 395.
(249) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 4 Sh: 229.
(250) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 6 Sh: 40, Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerûl Hükkam-İst: 1307 C: 2 Sh: 395.
(251) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 4 Sh: 229.
(252) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2 Sh: 395, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 4 Sh: 229.
(253) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3 Sh: 192-193, Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 2 Sh: 229-230, İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 6 Sh: 40-41, Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2 Sh: 395-396.
(254) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 4 Sh: 231.
(255) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 7 Sh: 24.
(256) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 4 Sh: 244.
(257) İmam-ı Serahsi- El Mebsut- Beyrut, Ty C: 16 Sh: 62, Ayrıca İmam-ı Şafii-El Ülm- C: 6 Sh: 207, İmam-ı Kasani-El Bedaiü's Senai-C: 7 Sh: 14.
(258) İmam-ı Kasani- a.g.e. C: 7 Sh: 16.
(259) Son yıllarda; bu gelişmeler dikkate alınarak, suçluların eğitimi düşünülmektedir. Bazı dersler konulmuş ve bilhassa "Din Derslerine" ağırlık verilmiştir. Bunun bir çözüm olup-olmadığı henüz anlaşılamamıştır.
(260) İbn-i Esir-El Kami'l fi't Tarih-Kahire: 1348 Bsk. ofset Beyrut: ty C: 2 Sh: 45.
(261) İbn-i Hişam-Es Sire-Kahire: 1936 C: 2 Sh: 120.
(262) Yusuf Sûresi: 33-42.
(263) En Nisâ Sûresi: 15-16.
(264) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2 Basım) Sh: 247 Madde: 686 (Not: İmam Şafii (rh.a) bahsin devamında neshin ne şekilde devam ettiğini izâh buyurmuştur.Bu haisi Müslim (K. Hudud: 4), Ebu Davud (K. Hudud: 23) Tirmizi (Hudud: 8), İbn-i Mace (Hudud: 7) ve Buhari'de (Nisâ Sûresinin tefsirinde bulmak mümkündür.).
(265) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Azim-Beyrut: 1969 C: 1 Sh: 462.
(266) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 5 Sh: 471.
(267) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 3 Sh: 91 K. Huzumat: 6-7- Ayrıca İmam Ahmed b. Hanbel-El Müsned-C: 2 Sh: 252.
(268) Sünen-i Ebû Davud İst: 1401 C: 4 Sh: 45-47 K. Akdiye: 29.
(269) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1985 C: 12 Sh: 172 (Not: Bahsin devamında; Hz. Ali (r.a)'nin emin ve güvenilir bir gardiyan tayin ettiği de kaydedilmektedir.)
(270) İmam-ı Münzir Kitabû'l İcma-Ank: 1983 Sh: 71.
(271) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 3 Sh: 104. Ayrıca Şeyh Muhammed b. Süleyman-Mecmuaû'l Enhur (Şerhû Damad)-C: 2 Sh: 160-161, İbni Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 5 Sh: 472-473.
(272) İbn-i HümamA.g.e. C: 5 Sh: 474-475, Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3 Sh: 104.
(273) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3 Sh: 104, Ayrıca Şerhû Damad-C: 2 Sh: 163, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 5 Sh: 475-476.
(274) Bakınız Madde: 1409.
(275) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-i Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 346-347.
(276) İmam-ı Yusuf-Kitabû'l Haraç-İst: 1973 Sh: 189 Madde: 23-24.
(277) Sünen-i Ebû Davut-İst: 1401 C: 4 Sh: 631-632 K. Hudud: 40 Had. NO: 4493.
(278) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7 Sh: 59, Ayrıca İmam-ı Serahsi -El Mebsut-Beyrut: ty C: 9 Sh: 72.
(279) İbn-i Hümam- Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 5 Sh: 499, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve Bir Heyet- a.g.e. C: 3 Sh: 367.
(280) İmam-ı Merginani- a.g.e. C: Sh: 108.
(281) İmam-ı Münzir- Kitabû'l İcma-Ankara: 1983 Sh: 43.
(282) İmam-ı Merginani- a.g.e. C: 3 Sh: 108. Ayrıca İmam-ı Kasani- a.g.e. C: 7 Sh: 92. İbn-i Hümam- a.g.e. C: 5 Sh: 499-501 (Not: Kadı; Hakem'in şer'i ölçülere uygun hükmünü tasdik etmek mecburiyetindedir.)
(283) A. Himmet Berki- Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye-İst: 1979 Sh: 420 Madde: 1841
(284) Şeyh Muhammed b. Süleyman- Mecmuaû'l Enhûr- (Şerhû Damad) İst: 1316 Mtb. Amire Tb. Ofset Beyrut: ty. D. İhya Yay. C: 2 Sh: 168.
(285) Şeyh Nizamüddin ve Heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 397.
(286) El Maide Sûresi: 42.
(287) Sünen-i Ebû Davud - İst: 1401 C: 4, Sh: 41 K. Akdiye: 25, Ayrıca Sünen-i İbn-i Mace - İst: 1401, C: 2, Sh: 778. K.Ahkâm: 7, Had.No: 2322.
(288) İmam-ı Şafii-El Ülm - C: 6, Sh: 125.
(289) İbn-i Hişam - Es Sire - C: 2, Sh: 233.
(290) İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 9, Sh: 95-97.

Günün Sözü

"Başına bir musîbet geldi diye hiç biriniz ölümü temennî etmesin. Mutlaka bir şey yapacaksa: ‘Yâ Rabbi, benim için yaşamak hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, ölüm benim için hayırlı ise beni öldür!’ desin.” (Hadîs-i Şerif—Müttefekun aleyh)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.