Emanet ve Ehliyet

3. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

(1) Seyyid Şerif Cürcani- Et- Ta'rifat- İst: ty Sh: 146..
(2) İslami Bilgiler Ansiklopedisi - İst: 1981, Dergâh Yay. C: 1, Sh: 10 (Abd Madd.)
(3) Ez Zariyat Sûresi: 56
(4) Mecmuat'u't Tefasir - İSt: 1979, Çağrı Yay. C: 6, Sh: 86-87.
(5) En Nahl Sûresi: 36.
(6) En Nisâ Sûresi: 76.
(7) El Ankebût Sûresi: 52.
(8) El Hicr Sûresi: 99.
(9) Mecmuat'u't Tefasir - İst: 1979, C: 3, Sh: 580-581.
(10) İbn-i Kesir Tefsiru'l Kur'an'il Azim. Beyrut: 1969 D. Marife Neşri C: 2, Sh: 560. Ayrıca Doç. Dr. Suat Yıldırım Peygamberimizin Kur'an Tefsiri. İst: 1983 Kayıhan Yay. Sh: 290-291.
(11) İmam-ı Azam - Fıkh-ı Ekber (Aliyyü'l Kari şerhi) İst: 1983, Sh: 244.
(12) En Nahl Sûresi: 17, 18.
(13) İmam-ı Azam - Fıkh-ı Ekber (Aliyyü'l Kari şerhi) İst: 1981, Sh: 225.
(14) İbn-i Manzur - Lisanû'l Arab - C: 11, Sh: 458.
(15) İbn-i Haldun - Şifaû' Sail li tehi'l'l Mesail - İst: 1957, Sh: 18-24.
(16) Sava Paşa - İslâm Hukuku Nazariyyatı Hakkında Bir Etüd - Ank: 1956, C: 2, Sh: 319-350 (Ehliyeti tenkis ve Mes'uliyeti tahfiif eden haller böl.)
(17) El Maide Sûresi: 90.
(18) İmam-ı Gazali - El Mustasfa Min İlmi'l Usûl - Beyrut: 1937, C: 1, Sh: 287 vd.
(19) Musannif İbrahim Halebi - İzahlı Mülteka El Ebhur Tercümesi - İst: 1979, C: 4, Sh: 25.
(20) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkâm fi şerhi Gureri'l Ahkâm - İst: 1307, C: 2, Sh: 275.
(21) Sünen-i Ebû Davud - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 3, Sh: 351-352.
(22) İmam-ı Serahsi - Temhidû'l füsûl fi İlmû'l Usûl - Beyrut: 1393, C: 2, Sh: 332.
(23) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 6.
(24) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1983, Şamil Yay. C: 1, Sh: 103.
(25) En Nahl Sûresi: 116.
(26) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkâm fi Şerhû Gurerû'l Ahkâm - C: 1, Sh: 324.
(27) Feteva-ı hindiyye - Beyrut: 1400, C: 2, Sh: 272. Ayrıca, Şerhi Akaidi'l Kesteli, İst: 1973, S. Bilici Yay, Sh: 191.
(28) Ömer Nasuhi Bilmen - Hukuki İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye K. C: 1, Sh: 33.
(29) Sünne-i İbn-i Mace - İst: 1401, Çağrı Yay, C: 2, Sh: 1044, Had No: 3123.
(30) Şeyh Muhammed B. Süleyman - Şerhû Damad - İst: 1316, C: 2, Sh: 497
(31) Molla Hüsrev - Mir'at El Usûl fi şerhi Mirkat El Vüsûl - İsT: 1307, C: 2, Sh: 3.
(32) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İSt: 1983, C: 1, Sh: 132.
(33) El Bakara Sûresi: 29.
(34) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty, C: 11, Sh: 78.
(35) İmam Abdülaziz Buhari - Keşfû'l Esrar - İst: 1308, C: 3, Sh: 196.
(36) Ömer Nasuhi Bilmen - Hukuki İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu - İst: 1979, C: 1, Sh: 35, Madde: 177.
(37) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkâm fi şerhû Gureru'l Ahkâm - İst: 1307, C: 1, Sh: 309.
(38) Sava Paşa - İslâm Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd - Ank: 1956, C: 2, Sh: 251.
(39) Abdülaziz El Buhari - Keşfû'l Esrar - İst: 1308, C: 2, Sh: 636. Ayrıca, Sava Paşa - A.g.e. C: 2, Sh: 249.
(40) İmam-ı Şafii - Er Risale: 1979 (2. Bsm), A. M. Şarik Neşri Sh: 545, Madde: 1608.
(41) İmam-ı Şafii - A.g.e. Sh: 546, Madde: 1612.
(42) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 419 vd.
(43) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai - Beyrut: 1974, C: 1, Sh: 61.
(44) El Bakara Sûresi: 173.
(45) Mecmuat'u't-Tefasir - İSt: 1979, Çağrı Yay, C: 1, Sh: 244.
(46) Ömer Nasihi Bilmen - Hukuki İslâmiyye ve Istılâhat-ı Fıkhiyye Kamusu - İs: 1976, Bilmen Yay. C: 1, Sh: 262, Madde: 21.
(47) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, Şamil Yay, C: 9, Sh: 11.
(48) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty, C: 24, Sh: 47-49
(49) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 104.
(50) Sahih-i Müslim - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 1, Sh: 208 K. Tahare: bab: 4, No: 11.
(51) Sahih-i Müslim - C: 1, Sh: 203, K. Tahare: bab: 1, Had. No: 1, (223).
(52) Et Tevbe Sûresi: 108.
(53) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Azim - Beyrut: 1969, D. Marife neşri C: 2, Sh: 389.
(54) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 105.
(55) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 107.
(56) Et Tevbe Sûresi: 28.
(57) Mecmuat'u't Tefasir - İst: 1401, Çağrı Yay, c: 3, Sh: 103.
(58) (Mehmed Vehbi Efendi - Hülâsatü'l Beyan - İst: 1968, Üçdal Neş. C: 5, Sh: 1987.
(59) İmam-ı Kurtubi - El Camii Li Ahkâmi'l Kur'an - Kahire: 1967, C: 8, Sh: 103.
(60) İmam-ı Kasani - El Bedailû's Senai - Beyrut: 1974, C: 1, Sh: 37.
(61) İslâmi Bilgiler Ansiklopedisi - İst: 1981, Dergâh Yay. C: 1, Sh: 13.
(62) Ahmed Davudoğlu - Sahih-i Müslim Tercümesi ve Şerhi - İst: 1974, Sönmez Yay. C: 2, Sh: 268.
(63) El Maide Sûresi: 6.
(64) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mubtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 12.
(65) Seyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 3.
(66) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükâm fi şerhû Gurerû'l Ahkâm - İst: 1307, C: 1, Sh: 7.
(67) Şeh Nizamüddin ve bir heyet - a.g.e. C: 1, SH: 4.
(68) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315, D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 8.
(69) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 4.
(70) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 8.
(71) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 125.
(72) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhu Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 12.
(73) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 5.
(74) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 122.
(75) Molla Hüsrev Dürerül Hukkam fi Şerhu Gürerû'l Ahkam İst: 1307, C: 1, Sh: 9.
(76) Sahih-i Müslim - İst: 1401, Çağrı Yay, C: 1, Sh: 213, K. Tahare: Bab: 9, Had. No: 240. Ayrıca, İmam-ı Şafii - Er Risale - Kahire: 1979, Sh: 29, Madde: 88.
(77) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 5.
(78) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 131.
(79) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 6.
(80) İmam-ı Merginan- A.g.e. C: 1, Sh: 13.
(81) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 8.
(82) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire 1965, C: 1, Sh: 12.
(83) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 7.
(84) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 12.
(85) Sahih-i Müslim - İst: 1401, Çağrı Yay, C: 1, Sh: 220, K. Tahare: 15, Hd. No: 252.
(86) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 7.
(87) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 13.
(88) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 16.
(89) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 7.
(90) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 7.
(91) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 13.
(92) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 7.
(93) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 13.
(94) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Azim - Beyrut: 1969, C: 3, Sh: 123.
(95) Sahih-i Müslim - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 1, Sh: 222, K. Tahare : 54.
(96) Bedrüddin-i Ayni - Umdetu'l Kari fi Şerhû'l Buhari - İst: 1308, C: 10, Sh: 281.
(97) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - beyrut: 1316, C: 2, Sh: 270.
(98) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 329 vd.
(99) İbn-i Nüceym - El Bahrü'r Raik - Kahire: 1311, C: 8, Sh: 233.
(100) Şeyhülislâm Ebu's Suud Efendi - Fetvalar - İst: 1972, Sh: 1985-1986.
(101) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 7.
(102) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhu Bidayetü'l Mübtedi C: 1, Sh: 13.
(103) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 7.
(104) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 23.
(105) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 8.
(106) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkâm fi şerhû Gurerû'l Ahkâm - C: 1, Sh: 11.
(107) Asım Efendi - Kamusı'l Muhiyt - İst: 1305, C: 1, Sh: 134. Ayrıca, İbn-i Mansur - Lisanû'l Arab - C: 1, Sh: 206.
(108) Seyyid Şerif Cürcani - Et Ta'rifat - İst: 1300, Sh: 8.
(111) Şeyh Nizamüddin ve bir Heyet - El Feteva-ı Hindiyye - C: 1, SH: 9.
(112) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 270.
(113) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 187.
(116) Şeyh Nizamüddin ve bir Heyet - A.g.e C: 1, Sh: 10.
(114) El Maide Sûresi, 6.
(115) İbn-i Hümam - Fethûl Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 24 Vd.
(117) İmam-ı merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 14.
(118) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 10
(119) İbn-i Abidin - A.g.e C: 1, Sh: 193-194.
(120) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 29.
(121) İmam,ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 14.
(122) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 11.
(123) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 32.
(124) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 12.
(125) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 15,
(126) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 12.
(127) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 15.
(128) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 13.
(129) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 13.
(130) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar -Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 110.
(131) El Vakıa Sûresi: 79.
(132) Abdurrahman El Ceziri - Kitabû'l Fıkh Ale'l Mezahibi'l Erbaa - Beyrut: 1969, C: 1, Sh: 47-49.
(133) İmam-ı Kurtubi - El Camii Li Ahkâmi'l Kur'an - Kahire: 1967, C: 17, Sh: 225 vd.
(134) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 9.
(135) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 111.
(136) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 219.
(137) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 38.
(138) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 14. Ayrıca İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 38.
(139) El Maide Sûresi: 6.
(140) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkâm fi Şerhû Gurerü'l Ahkâm - İst: 1307, C: 1, Sh: 17.
(141) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayeti'l Mübtedi - C: 1, Sh: 16.
(142) İbn-i Abdin - A.g.e. C: 1, Sh: 220.
(143) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 13.
(144) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 17 vd.
(145) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - C: 2, Sh: 14.
(146) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 16.
(147) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 14.
(148) İmam-ı Merginani - A.g.e C: 1, Sh: 16.
(149) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 14.
(150) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - C: 1, Sh: 233.
(151) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 40.
(152) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 18.
(153) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 14.
(154) İbn-i Hümam - A.g.e C: 1, Sh: 41.
(155) El Mü'minûn Sûresi: 5-7.
(156) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Azim - Beyrut: 1969, C: 3, Sh: 239.
(157) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 286. Ayrıca, El Aclûni -Keşfû'l Hefa - Beyrut: 1351-2, C: 2, Sh: 325.
(158) İbn-i Abidin - A.g.e C: 4, Sh: 288.
(159) El Ceziri - Kitabû'l Fıkh Ale'l Mezahibi'l Erbaa - Beyrut: 1392, C: 5, Sh: 152.
(160) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - C: 1, Sh: 15.
(161) İbn-i Hümam - Fethül Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 43.
(162) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 17.
(163) El Bakara Sûresi: 222.
(164) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 17.
(165) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1980, C: 1, Sh: 16.
(166) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 16.
(167) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 17.
(168) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İSt: 1982, C: 1, Sh: 250 vd. Ayrıca, El Feteva-ı Hindiyye - C: 1, Sh: 16.
(169) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 116 vd.
(170) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 31.
(171) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 114-115.
(172) Müslihuddin Mustafa Kesteli - Şerhi Akaid - İst: 1973, S.Bilici Yay. Sh: 191.
(173) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 16.
(174) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 268-269.
(175) El Enfal Sûresi: 11.
(176) Mecmuat'ut Tefasir - İst: 1979, Cağrı Yay. C: 3, Sh: 17 vd. Ayrıca, İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Azim - Beyrut: 1969, C: 2, SH: 291 vd.
(177) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 47.
(178) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 17.
(179) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 16-17.
(180) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkâm fi şerhû Gurerû'l Ahkâm - İst: 1307, C: 1, Sh: 21. Ayrıca, İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 17.
(181) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 47.
(182) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 16-17.
(183) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 280-281.
(184) İmam-ı Merginani - A.g.e C: 1, Sh: 18. Ayrıca, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 51.
(185) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 18.
(186) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrût: 1315, C: 1, Sh: 51.
(187) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 19.
(188) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 286.
(189) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 288.
(190) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 23.
(191) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 16-17.
(192) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkâm fi şerhi Gurerû'l Ahkâm - C: 1, Sh: 25 vd.
(193) En Nahl Sûresi: 43.
(194) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 19.
(195) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 22.
(196) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkâm fi şerhû Gurerû'l Ahkâm - İst: 1307, C: 1, Sh: 24.
(197) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 22.
(198) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 23.
(199) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 339.
(200) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 28.
(201) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 341. Ayrıca, Şeyh Abdülgani - A.g.e. C: 1, Sh: 29.
(202) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 77.
(203) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 342.
(304) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 23.
(205) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 29.
(206) İbn-i Abidin A.g.e. C: 1, Sh: 345.
(207) Şeyh Abdülgani - A.g.e C: 1, Sh: 29.
(208) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 75.
(209) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 23.
(210) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkâm fi şerhi Gureri'l Ahkâm - İst: 1307, C: 1, Sh: 28.
(211) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 352.
(212) El Mâide Sûresi: 6.
(213) İbn-i Hümam - Fethü'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 84.
(214) İbni- Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 351-352.
(215) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 30.
(216) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayeti'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 26.
(217) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - C: 1, Sh: 29.
(218) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bideyetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 25.
(219) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 26, vd.
(220) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 86.
(221) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 86. Ayrıca, İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 25.
(222) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 365
(223) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 26.
(224) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 26.
(225) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 366.
(226) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 26.
(227) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 30.
(228) İbn-i Abidin - A.g.e C: 1, Sh: 395.
(229) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 30.
(230) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 34.
(231) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 407.
(232) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 30.
(233) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkâm Fi Şerhi Gurerü'l Ahkâm - İst: 1307, C: 1, Sh: 33.
(234) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 412.
(235) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 33.
(236) Muslihûddin Mustafa Kesteli - Şerhi Akaidi'l Kesteli - İst: 1973, S. Bilici Yay. Sh: 188, Ayrıca Metn-i Akaidi'l Ömer Nesefi - Sh: 14. (Kesteli'nin sonunda).
(237) Sadrüddin Taftazani - Şerhû'l Akaid - İs: 1980, Dergâh Yay. Sh: 344.
(238) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 418-419.
(239) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 32.
(240) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 413.
(241) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 32.
(242) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 37.
(243) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 102.
(244) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 28.
(245) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 33.
(246) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 29.
(247) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 105.
(248) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkâm fi şerhi Gureri'l Ahkâm - İst: 1307, C: 1, Sh: 38.
(249) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 34.
(250) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, Şamil Yay. C: 1, Sh: 436.
(251) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - C: 1, Sh: 34.
(252) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 30.
(253) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkâm fi şerhû Gurerû'l Ahkâm - C: 1, Sh: 38.
(254) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 35.
(255) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 448-449.
(256) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 41.
(257) İbn-i Abidin - Reddü'l muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 453.
(258) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - C: 1, Sh: 36.
(259) Ez Zernuc - Ta'limü'l Mütealim - İst: 1980, Çağrı Yay. Sh: 9.
(260) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 459.
(261) Molla Hüsrev - Düreru'l Hükkâm fi şerhû Gurerû'l Ahkâm - İst: 1307, C: 1, Sh: 39.
(262) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 458.
(263) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 36.
(264) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1 Sh: 112. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkâm fi şerhû Gurerû'l Ahkâm - C: 1, Sh: 39. İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 30. Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - C: 1, Sh: 42.
(265) İbn-i Abidin - Reddü'l muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 460.
(266) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 36.
(267) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 36.
(268) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 460.
(269) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 36.
(270) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 30. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir Heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 36.
(271) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 39. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 36-37.
(272) İbni Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 463.
(273) İbn-i Abidin - Reddü'l muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 494.
(274) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 37.
(275) İmam-ı Merginani - El Hidaye serhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 34.
(276) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 131. Ayrıca İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 496.
(277) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 34. Ayrıca Şeyh Abdulgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 48.
(278) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 37.
(279) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkâm fi şerhû Gurerû'l Ahkâm - İst: 1307, C: 1, Sh: 43.
(280) İmam-ı merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 32. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 43. İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 122.
(281) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 43. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 32.
(282) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 124.
(283) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 32.
(284) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 125. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 32.
(285) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkâm fi şerhû Gurerû'l Ahkâm - İst: 1307, C: 1, Sh: 44.
(286) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 31.
(287) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 38.
(288) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 476.
(289) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 38.
(290) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 31.
(291) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 38.
(292) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 31.
(293) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 39.
(294) İbn-i Hümam - Fethûl Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 117.
(295) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 481.
(296) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 39.
(297) El Bakara Sûresi: 222.
(298) Molla Hüsrev Dürerû'l Hükkâm fi şerhû Gurerû'l Ahkâm - C: 1, Sh: 42.
(299) İbn-i İbidin - A.g.e. C: 1, Sh: 491.
(300) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 39.
(301) İbn-i Abidin - Reddü'l muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 508.
(302) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 40.
(303) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, D. Sadr Mtb C: 1, Sh: 125.
(304) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 47.
(305) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 510-511.
(306) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 34.
(307) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 133.
(308) İbn-i Abidin - Reddü'l muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 517.
(309) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 45-46.
(310) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 540.
(311) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai - Beyrut: 1974, C: 6, Sh: 115.
(312) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 52.
(313) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 52.
(314) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 41-45.
(315) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 573.
(316) İmam-ı merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 37.
(317) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 148-149.
(318) Et Tevbe Sûresi: 108.
(319) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 37.
(320) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 50.
(321) Şeyh Abdülgani - A.g.e. C: 1, Sh: 54.
(322) İbn-i Abidin-A.g.e. C: 1, Sh: 593.
(323) İbn-i Abidin-A.g.e. C: 1, Sh: 592.

Günün Sözü

"ul Kur’an-ı Kerîmi hatim ettiği zaman altmışbin melek onun için istiğfar eder. (Hadis-i Şerif–M.Ehadîs)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.