Emanet ve Ehliyet

7. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

(1) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty D. Marife Neşri, C: 2, Sh: 149. Ayrıca Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 136.
(2) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 2, Sh: 7.
(3) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 170.
(4) Bakınız!.. El Bakara Sûseri: 43, 83, 110. En-Nisâ Sûresi: 162. Et-Tevbe Sûresi: 11. El Mücadele Sûresi: 13.
(5) İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 2, Sh: 149. Ayrıca İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai - Beyrut: 1974, C: 2, Sh: 2 - Sahih-i Buhari - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 1, Sh: 8, Sahih-i Müslim - C: 1, Sh: 45, K. İman: 5 Had. No. 20, Sünen-i Nesai - K. İman: 13.
(6) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 481.
(7) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 170.
(8) Sahih-i Buhari - İst: 1401, Çağrı Yay. (K. Sitte Serisi) C: 2, Sh: 109-110. Ayrıca Sünen-i Nesai - C: 5, Sh: 14-15, K. Zekât Bab: 3, Sünen-i Ebû Davud ve Tirmizi.
(9) El Ayni - Umdetû'l Kari Şerhi Sahih-i Buhari - İst: 1308 - 11, C: 4, Sh: 271.
(10) Et Tevbe Sûresi: 34-35.
(11) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Azim - Beyrut: 1969, D. Marife Neşri, C: 2, Sh: 350. Ayrıca Fahrüddin-i Razi - Mefatihû'l Gayb (Tefsir-i Kebir) İst: 1308, C: 4, Sh: 630.
(12) Fahrüddin-i Razi - A.g.e. C: 4, Sh: 630 vd.
(13) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 172. Ayrıca İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1. Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 171. İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 96. (Not: Darû'l İslâm'da ikâmet eden gayr-i müslimden (zimmiden) zekât alınmaz. Zira o ibadet ehili değildir. Kendilerinden "Cizye" taleb edilir.)
(14) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 171 vd.
(15) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty. D. Marife Neşri, C: 2, Sh: 164. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 171. İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 482.
(16) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 283. İbn-i Hümam - A.g.e. C: 4, Sh: 283. (Not: Darû'l İslâm'da imamın cihad için insanlardan mal toplaması mekruhtur. Ancak Beytü'l-mal'de cihad için gerekli mali güç mevcud değilse, toplaması mekruh olmaz. İstila altında ise, gücü yeten her müslümana ihtiyaç sözkonusudur. Bu sebeble; cihad, o anda "Farz-ı Ayn" bir ibadete dönüşür.)
(17) İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 2 Sh: 162. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 172, İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 96. İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 482.
(18) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 482.
(19) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 172.
(20) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai fi tertibi'ş Şerai - Beyrut 1974 C: 2, Sh: 17. Ayrıca, İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi. Kahire: 1965, C: 1, Sh: 97. (Not: Diyelim ki bir mükelleften İslâm ahkamı ile hükmetmeyen bir devlet, bir milyon vergi aldı. Bu mükellefin bu miktar için ayrıca zekât vermesi gerekmez. Çünkü tasarruf hakkı kendi elinde değildir. Ancak "mal" imtihan için verilmiştir. Bu malla ilgili uhrevi mes'uliyet kendi üzerindedir. Yani o devlet, bu vergi ile şarab fabrikası yaparsa (o mal sebebiyle) o da bu fiile ortak olmuştur. Zira devletin malı, hükîi olarak bütün vatandaşlara ait demektir)
(21) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 172.
(22) İmam-ı Kasani - A.g.e. C: 2, Sh: 17. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 172. İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 97, İbn-i Hümam - A.g.e. Sh: 486-487. (Not: Asli ihtiyaç kavramı; Resûl-i Ekrem (sav) ve Sahabe-i Kiram'ın yaşayışları dikkate alınarak tesbit olunmalıdır. Müçtehid imamlar, bir kitaptan iki nüsha bulunduğu zaman, ikincisinin zekâta tabi olacağını beyan etmektedirler. Renkli televizyon, video vs. asli ihtiyaç değildir.)
(23) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 172.
(24) İmam-ı Kasani - A.g.e. C: 2, Sh: 17. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 97. İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 487-488.
(25) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetül Mübtedi, Kahire: 1965, C: 1, Sh: 97. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 174, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 482.
(26) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 25-26. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 174.
(27) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 490.
(28) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 174.
(29) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty. D. Marife Neşri, C: 2, Sh: 164. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 96. İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 482.
(30) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 175. Ayrıca İmam-ı Serahsi A.g.e. C: 1, Sh: 164-165. İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 105, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 528-529.
(31) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai fi Tertibi'ş Şerai- Beyrut: 1974, C: 2, Sh: 17. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307, C: 1, Sh: 175.
(32) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhi Gureri'l Ahkam - İst: 1307, C: 1, Sh: 171.
(33) En Nisâ Sûresi: 37-38.
(34) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 98, Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 172, İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir -Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 493.
(35) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 171.
(36) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 122. Ayrıca İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 62. (Not: Mükellef, niyyet etmeden zekâtını bir fakire verir ve o fakir harcadıktan sonra niyet etmediğini hatırlarsa, yeniden zekât vermesi gerekir. Çünkü niyet olmadığı için ibadet sahih değildir. Ancak fakir harcamadan hatırlar ve niyet ederse caiz olur)
(37) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400. C: 1, Sh: 137-138. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 174.
(38) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 2, Sh: 149. Ayrıca aynı husus için İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai fi Tertibi'ş Şerai - Beyrut: 1974, C: 2, Sh: 2.
(39) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 191.
(40) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 105. Ayrıca İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315, C: 1, Sh: 531-532.
(41) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai - C: 2, Sh: 6.
(42) İmam-ı Malik - El Müdevvene - Kahire: 1321, C: 2, Sh: 88.
(43) Şeyh Nizamüddin ve heyet El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 183. (Not: Hanefi Fûkahası'nın muteber kaynaklarında "Amil ve Aşir" babına yer verilmiştir. Muhakkak ki "Ulû'lemr" veya"Mü'minlerin kendi iradeleri ile seçtikleri vali (velayet hakkı olan kimse) olmadan "Amil" olmaz. Ancak zekât ibadeti ile ilgili bu hususu bilmek gerekir)
(44) İmam-ı Merginani - A.g.e., C: 1, Sh: 105.
(45) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 532-533.
(46) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 284. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 107-108.
(47) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 536. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 184.
(48) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 107. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 184.
(49) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 284.
(50) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 155-156.
(51) Şeyh Nizamüddin ve heyet - Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 190.
(52) Et Tevbe Sûresi: 60.
(53) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 15.
(54) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 187.
(55) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 112. Ayrıca İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 C: 2, Sh: 15-16.
(56) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 Sh: 192.
(57) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 188.
(58) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 112. Ayrıca İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 16.
(59) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 1, Sh: 188-189. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 1, Sh: 112.
(60) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 188. Ayrıca İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 17. İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 112, Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 188.
(61) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 4, Sh: 167. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 188.
(62) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 189. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 112. İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 17-18.
(63) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 188.
(64) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 164.
(65) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 189.
(66) Şeyh Nizamüddin ve heyet - Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 188.
(67) İmam-ı Kasani - El Bidaiû's Senai fi Tertibi'ş Şerai - Beyrut: 1974, C: 2, Sh: 44.
(68) Ebû Bekir El Cassas - Ahkamû'l Kur'an - Beyrut: 1335, C: 3, Sh: 124. Ayrıca Fahrüddin-i Razi - Mefatihû'l Gayb - İst: 1308,C: 4, Sh: 680.
(69) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 4, Sh: 168. Ayrıca İbn-i Hümam - A.g.e., C: 2, Sh: 14-15.
(70) İbn-i Nüceym - El Bahrû'r Raik - Kahire: 1311, C: 2, Sh: 259.
(71) İmam-ı Merginani -A.g.e., C: 1, Sh: 112.
(72) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 4, Sh: 169.
(73) İmam-ı Merginani -A.g.e., C: 1, Sh: 113. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 189. Şeyh Abdulgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 155.
(74) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 2, Sh: 18. Ayrıca Mola Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 189. İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 113.
(75) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 173.
(76) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 188.
(77) İbn-i Hümam -A.g.e. C: 2, Sh: 21. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 190.
(78) İmam-ı Merginani - A.g.e C: 1, Sh: 113. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 190. Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 188. İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 21.
(79) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 189.
(80) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 24. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 191.
(81) İmam-ı Merginani - A.g.e., C: 1, Sh: 114. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 156, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 24.
(82) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 114, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 24.
(83) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 189.
(84) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 24.
(85) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 188. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 189. İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 113.
(86) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 19. Ayrıca İbn-i Abidin - A.g.e., C: 4, Sh: 168.
(87) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e., C: 1, Sh: 188. Ayrıca İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 19. Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 191.
(88) İmam-ı Merginani - A.g.e., C: 1, Sh: 113.
(89) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 19-20. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e., C: 1, Sh: 155, İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 113.
(90) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 188-189. Ayrıca İmam-ı Merginani -A.g.e C: 1, Sh: 113, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 22.
(91) Şeyh Nizamüddin - A.g.e. C: 1, Sh: 190. Ayrıca İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 28.
(92) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 191. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 190.
(93) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 528-529. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 180.
(94) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 180.
(95) El Bakara Sûresi: 29.
(96) İbn-i Nüceym - El Bahru'r Raik - Kahire : 1311, C: 5, Sh: 277.
(97) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 11, Sh: 78.
(98) İbn-i Nüceym - El Eşbah ve'n Nezâir - İst: 1257, C: 2, Sh: 202 vd. Ayrıca İbn-i Manzur - Lisanu'l Arab - (MLK) maddesi.
(99) Saâd Sûresi: 20 (Geniş bilgi için Mecmuatu't Tefasir - İst: 1979, Çağrı Yay. C: 5, Sh: 267 vd)
(100) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Azim - Beyrut: 1969 D. Marife Neşri C: 4, Sh: 30.
(101) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai fi Tertibi'ş Şerai - Beyrut: 1974, C: 7, Sh: 138.
(102) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 176. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 175. İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983 C: 4, Sh: 39-42.
(103) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 209.
(104) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 176.
(105) İmam-ı Merginani - A.g.e., C: 1, Sh: 100.
(106) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 501. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 177, Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 142.
(107) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 178. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 100, Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 177.
(108) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 502. (Senî': Bir yaşını doldurmuş koyun ve keçi manasınadır)
(109) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai fi Tertibi'ş Şerai - Beyrut: 1974, C: 2, Sh: 29 vd. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 178. İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 502.
(110) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 102.
(111) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 2, Sh: 150. Ayrıca Şerhû Damad - C: 1, Sh: 197, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 494.
(112) İmam-ı Kasani - A.g.e. C: 2, Sh: 28. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 177, Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 176.
(113) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 501.
(114) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 177.
(115) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 176. Ayrıca Şeyh Nizamüddin - A.g.e. C: 1, Sh: 178.
(116) İmam-ı Merginani - C: 1, Sh: 98. Ayrıca Şeyh Nizamüddin - A.g.e. C: 1, Sh: 177.
(117) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 495-496. Ayrıca İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai - Beyrut: 1974 C: 2, Sh: 26-27.
(118) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 177.
(119) İmam-ı Merginani - A.g.e. - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 100.
(120) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 178.
(121) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 178. Ayrıca İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 504, İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 101.
(122) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 178.
(123) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 178.
(124) İmam-ı Merginani - A.g.e., C: 1, Sh: 103.
(125) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 2, Sh: 189. Ayrıca İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai fi Tertibi'ş Şerâi - Beyrut: 1974, C: 2, Sh: 19 vd. İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut 1315 D. Sadr Mtb C: 1, Sh: 520.
(126) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 178. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 103-104, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 524-525.
(127) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 181.
(128) İmam-ı Merginani -A.g.e, C: 1, Sh: 104. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 178.
(129) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 2, Sh: 194. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 182.
(130) Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman - Mecmuatu'l Enhûr fi Mültekâ El Ebhur (Şerhû Damad) Beyrut: ty. D. İhya Neşri, (İst: 1316 Tb. Ofset), C: 1, Sh: 206.
(131) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 148.
(132) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 179.
(133) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 526.
(134) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 182. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 105, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 528-529.
(135) Seyyid Şerif Cürcani - Ta'rifat - İst: 1300 Sh: 312. Ayrıca İbn-i Abidin - A.g.e. C: 4, Sh: 119-120.
(136) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 182.
(137) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 184.
(138) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 538. Ayrıca Sahih-i Buhari - İst: 1401, Çağrı Yay. K. Sitte Serisi C: 2, Sh: 137.
(139) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 184.
(140) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 185.
(141) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 185.
(142) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e., C: 1, Sh: 185. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e., C: 1, Sh: 109, İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 541.
(143) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai fi Tertibi'ş Şerai - Beyrut: 1974, C: 2, Sh: 59.
(144) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 133.
(145) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1316 D. Sadr Mtb. C: 4, Sh: 366.
(146) İmam-ı Merginani - A.g.e, C: 2, Sh: 159.
(147) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 142.
(148) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 185.
(149) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 3-4.
(150) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 186. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 150, Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 186, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 2-3.
(151) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 109. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1 Sh: 150-151. (Not: Ulema'dan bir kısmı "Vesk" bir deve yükü demektir. Bazıları ise, Resûl-i Ekrem (sav)'in ölçeği ile altmış ölçektir" demişlerdir. Esasen beş vesk'in 300 sa' olduğunda ittifak vardır. Sa'nın ağırlık değeri: 2,170 kg.'dan 2,917 kg.'a kadar değişiklik arzetmektedir. (Medine ve Irak sa'ları). Bu durumda "Beş" vesk; 652 kg'dan, 875 kg'a kadar farklılık gösterir. İtiyat için, 652 kg esas alınırsa mesele kalmaz. Esasen İmam-ı Azam'a (rha) göre nisab gerekmez.)
(152) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 186.
(153) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 188.
(154) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 2, Sh: 5. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 106.
(155) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 187. (Not: Buğday, arpa, darı, pirinç ve her çeşit hububat ve bakliyat öşüre tabidir. Şeker kamışı, kavun, karpuz, salatalık, patlıcan, boya otu ve bunlara benzeyen sebzeler, meyva ağaçlarının meyveleri, öşür arazisinin mahsulatından elde edilen (arı'lar vasıtasıyla) bal, ceviz, badem vs. hepsi öşüre tabidir. İmameyn çürüme ihtimali olan sebzelerin zekâta tabi olmadığına kaildirler. Pamuk ve pamuk tohumu da öşüre tabidir. Öşür de asıl olan "Ulû'lemr'in" toplamasıdır.
(156) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 159.
(157) Bakınız, Madde: 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887.
(158) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 190-191.
(159) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1316 D. Sadr Mtb. C: 4 Bh: 357.
(160) Abdi'l Latifi'z Zebidi - Sahih-i Buhari Muhtasarı, Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi - Ank: 1974, C: 7, Sh: 71. Ayrıca Sahih-i Müslim İst: 1401, Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1237-1238, K. Feraiz: 4.
(161) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 2, Sh: 198.
(162) Bakınız, madde: 856.
(163) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 201.
(164) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 3, Sh: 101. Ayrıca İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 2, Sh: 30, Abdi'l Latifi'z Zebidi - A.g.e. C: 5, Sh: 369.
(165) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhi Bidayetü'l Mübtedi - Kahire 1965, C: 1, Sh: 115. Ayrıca İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 3, Sh: 101, Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut 1400, C: 1, Sh: 191, İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai fi Tertibi'ş Şerai - Beyrut: 1974, C: 2, Sh: 74.
(166) Abdi'l Latifi'z Zebidi - A.g.e. C: 5, Sh: 363. Ayrıca İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 3, Sh: 101.
(167) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 205.
(168) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 2, Sh: 31.
(169) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhu Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 115.
(170) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut 1400, C: 1, Sh: 191.
(171) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 115. Ayrıca İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 3, Sh: 101, İbn-i Abidin - A.g.e. C: 4, Sh: 203.
(172) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 35.
(173) Şeyh Abdülgani - El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 159, İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 116, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 33.
(174) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 195. Ayrıca Abdülgani - A.g.e. C: 1, Sh: 161, İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 117, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 42.
(175) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut 1400, C: 1, Sh: 192.
(176) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 196.
(177) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 193.
(178) Bakınız madde: 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886.
(179) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 225.
(180) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 191.
(181) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhu Bidayetü'l Mûbtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 116. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 192, İbn-i Hümam Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, D. Sadr Mtb. C: 2, Sh: 36-37.

Günün Sözü

"“Sefere çıkınız ki, sıhhat bulasınız ve ganîmet elde edesiniz.” (Hadîs-i Şerîf—Kuzâ‘î; İmam Ahmed b. Hanbel)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.