Reşahat

Şeyh Ömer Bağıstani

 

 

ŞEYH ÖMER BAĞlSTANİ

Hoca hazretlerinin ana tarafından büyük babalarının babası. Taşkend köylerinden Bağistan isimli bir dağ köyünde doğmuş. Nesebi on altı vasıta ile Hazret-i Ömer'in oğlu Abdullah'a varı­yor. Tarikatte de nesepleri, basamak basamak, Ebubekir Nessaz ve Ebulkasım Gürgânî'ye kadar dayanıyor. 93 yıl yaşamışlar. Otuz yaşlarında cezbeye erişip altmış üç yıl kemâl yolunda yürü­müşler...

Derlermiş ki:

— Ben Allah Resûl'ünün kalbleri üzerindeyim. Bunda hiç şüphem yok. Allah Resûl'ünün ömürleri nasıl 63 yıl ise benim de hakikî hayatım olan cezbeden sonraki ömrüm 63 yıl olacaktır.

Vefatları 698 de... Kabirleri Tebriz'de...

*

Hoca Ubeydullah Taşkendî:

— Mevlânâ Yakup Çerhî hazretlerinin sohbetindeydim. Ba­na hangi vilâyetten olduğumu sordular. Şaş vüâyetinden olduğu­mu söyledim. «Şeyh Ömer Bağistanî ile akrabalığın var mı?» di-

ye sual ettiler. Bana şeyhin akrabası olduğumu söylemek hoş gel­mediği için «babalarımız onun mürit ve bağlılarından imişler» di­ye cevap verdim. Dediler ki : «Hoca Bahaeddin Nakşibend haz­retleri onların yolunu beğenir ve cezbeyle şeriati bir arada mu­hafaza ettiklerini söylerdi. Bu tarif gayet incedir. Zira cezbenin istilâsından sonra şeriati muhafaza edebilmek çok zordur. Cezbe ehlinin çoğu bunu beceremez. Şeyh Ömer, kuvvetli bir zât idi­ler.»

*

Hoca Ubeydullah Taşkendi :

— Şeyh Ömer, oğluna buyururlarmış ki: «Oğlum, molla ol­ma, sofî olma, şu olma, bu olma, Müslüman ol!

*

Hoca Ubeydullah Taşkendi:

— Biri uzaklardan şeyh Ömer hazretlerine, tarikat telkini almaya gelmiş... Şeyh sormuş : «Sizin memleketinizde mescit var mıdır?» «Var!» «Müslümanlık hükümlerini biliyor musun?» «Bi­liyorum!» «Ya ne diye zahmet edip buralara kadar gelmiş bulu­nuyorsun?»

*

Hoca Ubeydullah Taşkendi:

— Şeyh Ömer buyurmuşlar : «Biz müridin kalbini boşaltı­rız, orada ahadiyet istikametinden başka yön bırakmayız! Ama bütün bunları yaparız!»

 

Günün Sözü

"Hz. Âişe (r.anhâ)’den rivâyet edildiğine göre Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Muhakkak ki biz, müşriklerden yardım istemeyiz!” (Hadîs-i Şerif—Dârimî)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.