Nurul İzah

Peygamberimizi ziyaret

PEYGAMBER ALEYHIS SALÂTÜ VESSELAMI ZİYARET
 

Kabirlerin Ziyareti
 

1)  Kabirde bulunanların hallerinden ibret almak ve öiılara dua etmek maksadıyla kabirleri ziyaret etmek sünnettir. Nitekim Rasûlullah (Aleyhissalâtü vesselam): "Sizin kabirleri ziyaret etme­nizi yasaklamıştım, (artık) onları ziyaret ediniz''buyurmuştur. Bir başka hadis-i şerifinde Efendimiz (Aleyhissalâtü vesselam): "Ka­birleri ziyaret ediniz, çünkü onları ziyaret ölümü hatırlatır" de­miştir. Yine Peygamberimiz (Aleyhisselâm), Medîne-i Münevve-re'nin kabristanından geçerken yüzünü kabristana çevirdi ve şeyle buyurdu: "es-Selâmü aleyküm yâ ehle'l-kubûr yağfirullahu lenâ ve leküm, entüm selefunâ ve nahnü bi'l-eseri = Selâm olsun size ey kabirlerdekiler, Allah bizleri ve sizleri affetsin, sizler bizim selefi­miz, bizlerse sizin halefiniziz."

2) Rasûlullah (Aleyhissalâtü vesselâm)'ı ziyaret en te'kidli ve ondan ibret ve ders almak, en sağlam bir sünnet olup ona dua ve salevât okumak ise en lüzumlu bir vazifedir. Kendi Mescidinde bu­lunan kabri hakkında Efendimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) şöy­le buyurmuştur:

"(Şu) üç mescitten başkası için yola çıkılmaz, (bunlar:) Şu be­nim Mescidim, Mescid-i Haram (ve bir de) Mescid-i Aksadır." Yi­ne Efendimiz (Aleyhissalâtü vesselam) şöyle buyuruyor: "Kim hacceder de beni ziyaret etmezse, bana eziyet etmiş olur."

3) Mademki şeriat bunu emretmiştir, o halde kabir ziyaretin­de bulunanların ziyaret sırasında şeriatın sınırları çerçevesinde kalmaları, vakar, sükûnet ve huşu içerisinde bulunmaları gerekir. Efendimizin kabr-i şerifini ziyaret sırasında vakar, sükûnet ve huşu içerisinde olmak daha çok beklenir (ve çok daha lüzum­ludur).                                                                            

4) Allah'ın kendilerine hac ve umre yapma gibi bir nimet ih­san ettiği kimselerin, Efendimiz (Aleyhissalâtü vesselâm)'ı ziyaret maksadıyla onun muattar şehri Medine-i Münevvere'ye gelmeleri

nnettir. (Ziyaretçi) onun temiz ve pak kabrinin önüne geldiğin-, huşu içerisinde son derece (hürmet göstererek), edeb sınırları rçevesinde ve dîn-i celîl-i İslâm'ın sağlam ipine sarılarak ona lâm verir. Nitekim Efendimiz (Aleyhissalâtü vesselam): "Bir mse bana selâm verdiğinde, benim de onun selâmına karşılık rmem için Allah Teâlâ ruhumu bana mutlaka iade eder" buyur-uşlardır. Sonra (ziyaretçi) Efendimize bol bol salevât getirmeli-r. Nitekim ümmetinden bir kimse ona bir kere salevât getirdiğinde Allah Teâlâ'mn da (onun getirdiği salât ü) selâmın on at)ıyla karşılık vereceği bildirilmektedir.

Büyük ve yüce Allah'tan kendi evini ve Sevgili Peygamber-'nin (Aleyhissalâtü vesselam) kabrini ziyaret etmeyi bize de na-b etmesini diliyoruz. Çünkü bu (ve herşey) O'nun kudretin dedir, ne güzel mevlâ ve ne güzel yardımcıdır.

Sübhane Rabbike Rabbi'l-ızzeti amma yesîfûn ve selâmun Wl-mürselln ve'l-hamdü lillahi rabbi'l-âlemîn.

"Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnâd etmekte oldukları ısıflardan yücedir, münezzehtir." (Sâffât, 180).

'Sebîlu'l-Felâh

bi Şerhi Nuri 'l-Izâk "

kitabına ek olarak yazdığımız

işbu r71ibetü'l-Fettâk" adlı kitabı, Allah'ın tevfîk ve

yardımıyla sona ermiş bulunuyor. Allah'tan dileğim o ki,

bu kitabı (da) faydalı ve makbul kılsın ve onu

fazl u keremiyle sevab kazanmamıza

vesile etsin. Âmin. Allah'ım, sensin

en cömert ve sensin

kerem sahibi.

 
 

Günün Sözü

"Allah katında, bayramda kesilecek kurbana verilen paradan daha sevimli hiçbir para yoktur.” (Hadîs-i Şerif—Râmûzü’l-Ehâdîs, 4603)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.