Evliyalar Ansiklopedisi

NÛDİHÎ

NÛDİHÎ

Irak velîlerinden. İsmi, Muhammed Ma’rûf bin Mustafa bin Ahmed Nûduhî’dir. 1761 (H.1175) târihinde Süleymâniye'ye bağlı Nûdî köyünde doğdu. 1838 (H.1254) târihinde Süleymâniye’de vefât etti. Sivan Kabristanlığına defnedildi.

Âlim bir zât olan babasının terbiyesinde büyüdü. Babası Şâfiî mezhebinde idi. Seyyid olup, soyu hazret-i Hüseyin’e ulaşır. Kâdiriyye yolu üzerineydi.

Nûdihî, babasından, önce Kur’ân-ı kerîmi öğrendi. Sonra da Medrese-i Gazâiyyede öncelikle okunması âdet olan kitapları okudu. Son derece zekî ve gayretliydi.

Ma’rûf Nûdihî tahsîlini tamamlamak ve icâzet (diploma) alıp hak yola hizmet için medreseleri dolaşmaya başladı. Netîcede Molla Muhammed Gazâî’nin medresesinde karar kıldı. Kendisinden fıkıh ilmini tahsîl etti. Daha sonra icâzet alıp Çülan’daki medreselerden birinde ders okutmaya başladı. Bir taraftan da ilmî eserler yazmakla meşgûl oldu.

Daha sonra da Süleymâniye’ye tâyin olup Câmiü’l-Kebîr’de ders okuttu. Çok talebesi oldu.

Ma’rûf Nûdihî, Kâdirî yolunun usûl ve âdâbını amcası Şeyh Ali’den öğrendi. O da Şeyh İsmâil Kâzânkâî’den almıştı.

Şeyh Ma’rûf Nûdihî’nin yazdığı kıymetli manzûm ve nesir hâlindeki eserlerinden bâzıları şunlardır: 1) Tenkîh-ul-İbârât fî Tevdîh-il-İstiârât, 2) Şerhu Manzûmet-i Tenkîh-ul-İbârât, 3) El-Ferâyid fî Nazm-il Akâid, 4) Eş-Şâmil lil-Avâmil, 5) El-Cevher-un-Nedîd fî Kavâid-it-Tecvîd, 6) Tersîf-ül-Mebânî.

1) Ulemâünâ fî Hidmet-il-İlmi Ved’dîn; s.572
2) Mu'cem-ül-Müellifîn; c.12, s.41
3) Esmâ-ül-Müellifîn; c.2, s.369
4) El-A'lâm; c.7, s.105

Günün Sözü

"Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz bir kişinin izinlerini almadan iki kişinin arasına oturmasını yasaklamıştır. (Hadîs-i Şerif—Beyhakî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.