Nurul İzah

Şehidlik

                 

ŞEHİDLİK[1][1]

 

Şer'ı Yönden Şehidlik

 

(Hengi sebeple olursa olsun) ölen bir kimse biz Ehl-i Sünnet inancında bulunanlara göre eceliyle Ölmüş kabul edilir.

Şehid ise, bir muharip veya âsiler[2][2] tarafından, yahut yol kesi­ciler veya evindeyken hırsızlar tarafından ağır birşey (vurulmak suretiy)le öldürülenler, yahut muharebe esnasında bulunup üzerinde (yara vs. gibi) bir ize rastlananlar, yahut haksız yere ve kasden bir Müslüman taranndan kesici birşey ile öldürülenlerdir. Ancak bunların da Müslüman ve ergin olmaları, hayızh, lohusa ve cünüp bulunmamaları, harbin bitiminde (yaralı olarak kaldırılıp bir müddet daha hayatta kalmış olmamaları, yani) mürtes[3][3] olmamaları gerekir.

 

Şehid İçin Neler Yapılır?

 

(1) Şehid, kanıyla ve elbisesiyle defnohmur, yıkanmadan namazı kılınır.

(2) Üzerinde bulunan kürk, gocuk, silah ve zırh gi­bi kefene elverişli olmayan şeyler çıkarılır.

(3) (Şehide) ilâve birşeyler giydirilebilir ve bir kısım elbisesi çıkarılabilir,

(4) ancak elbisesinin hepsini çıkarmak mekruhtur.

(5) Öldürülenler çocuk, deli, lohusa veya cünüp iseler yıkanırlar,

(6) Yahut mürtes olanlar, (yani aldığı yaralar sonucu ölmeyip) harb bittikten sonra (bir müddet daha) yeyip içen, uyuy­an veya tedavi gören, yahut bir namaz vakti kadar bir süre boyun-' ca şuurlu kalan, yahut atların ayaklan altında kalması endişesine) dayalı olmaksızın muharebe sahasından (başka tarafa) naklolu-j nan, yahut bir vasiyette bulunan, yahut alış veriş yapan, yahut (ruhunu teslim etmeden evvel) çokça (denebilecek kadar) konuşan) kimseler (de aynı şekilde yıkanırlar).

 (7) Bu sayılan hallere (henüz) muharebe (bitme)den evvel maruz kalanlar mürtes sayılmazlar.

(8) [Zulümle mi, (şer'î ve kânûnî) bir cezaya istinaden mi yoksa kısas yoluyla mı öldürüldüğü bilinmeyen bir ölü yıkanır vt namazı kılınır.][4][4]

  [1][1] Şehid kelimesinin bir takım manaları olup bunlardan birisi, şâhidliğine gü-! venilen kimse demektir. Bildiği birşeyi hiç unutmayan kimseye şehid de­nildiği gibi, Allah yolunda Öldürülenlere de şehid denir. Allah yolunda öl­dürülenlere şehid denilmesinin sebebi; rahmet meleklerinin ona şâhid, yani onun yanında hazır olacağı, yahut onun maruz kaldığı büyük hâdiseye -ki bu hâdise şehidin kanı ve aldığı yaralardır- şahid olanlar bulunduğu,

yahut ruhu çıkarken cenneti göreceği, yahut bunların, Allah Teâlâ'nın geçmiş ümmetlere haber vereceği

kimselerden bulunduğu içindir. Şer'î yönden ise şehid, müellifin belirttiği gibi, "Kendisini bir savaşçının

öldürdüğü kimsedir.

[2][2] Asî, Müslüman devlet reisine başkaldıranlara denir.

[3][3] Bu kelime ile, muharebe  sahasından henüz ruhunu teslim etmeden

kaldırılan ve böylece öldürülenler kategorisine girmeyen, dünya ile ilişkisi bir müddet daha devam eden,

müellifin de belirteceği gibi dünya nimetlerin­den biraz daha yararlanan kimseler kasdolunuyor. Bu gibilere

Arapçada, yırtık ve eski manasına gelen "mürtes" denilir. Çünkü bu gibiler, şehidlere göre yırtık birşey

mesabesindedirler. (Nitekim) techîz ve tekfin hususunda diğer ölüler gibi oldukları halde âhirette bunlar Allah'ın

şehidlere vermeyi vaad ettiği ecir ve sevaba nâü olacaklardır.

 

[4][4] Bu cümle elimizde bulunan metinlerin çoğunda mevcut değildir.

Günün Sözü

"“Kostantiniyye mutlakâ fethedilecektir. Onu fetheden emîr ne güzel emîr; o asker ne güzel askerdir.” (Hadîs-i Şerif—Ahmed b. Hanbel)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.