Emanet ve Ehliyet

TAKDİM

Hamd; alemlerin rabbi, rahman ve rahim, din gününün sahibi olan Allahû Teâla (cc)'ya. Salât ve Selâm; Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Efendimize, temiz Ehl-i Beyti'ne ve Ashabına olsun!... Hz. Adem (as)'den günümüze kadar; Tağuti güşlere karşı cihad eden ve Allahû Teâla (cc)'nın rızasını kazanmak gayretiyle şehadete koşan bütün mü'minlere dua ederiz!.. Amellerimizin bidayeti ve nihayeti; verdiği nimetleri saymaktan bile acze düştüğümüz Allahû Teâla (cc)'ya hamdetmektir.
Kur'ân-ı Kerîm'de: "Böylece sizi vasat bir ümmet yapmışızdır, insanlara karşı hakikatin şahidleri olasınız, bu peygamber de sizin üzerinize tam bir şahid olsun diye..."(1) hükmü beyan buyurulmuştur. Bu âyet-i kerîme'de geşen "Ümmeten vasata" (Vasat ümmet) tabirinin; "Adil ümmet" manasına geldiğini, bizzat Resûl-i Ekrem (sas) haber vermiştir.(2) İmam-ı Şafii (rha) "Adalet" mefhumunu izah ederken: "Adalet"ten murad; Allahû Teâla (cc)'nın emrine uygun şekilde amelde bulunmaktır"(3) hükmünü zikrediyor. Malûm olduğu üzere "Adalet'in" zıddı; zulümdür. Yeryüzünde heva ve heveslerine kapılarak; Allahû Teâla (cc)'nın indirdiği hükümlere karşı ayaklanan (Tuğyan eden) her gücün tek ismi vardır: Tağut!.. Hz. Adem (as)'dan itibaren bütün Peygamberler insanları; Tağuti güşlere karşı cihad etmeye davet etmişlerdir. Tevhid mücadelesinin temeli budur. Nitekim Allahû Teâla (cc): "Andolsun ki biz her kavme: "Allah'a ibadet edin, Tağut'a kulluk etmekten kaşının" diye (tebligat yapması işin) bir peygamber göndermişizdir"(4) hükmünü beyan buyurmuştur. Bütün peygamberler insanları "Tevhid Akidesine" davet etmişler ve karşılığında hişbir ücret talebinde bulunmamışlardır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Efendimiz (sas): "Peygamberler babaları bir kardeşler gibidirler, dinleri birdir"(5) buyurmuştur. İnsanlar; birbirlerine olan kinleri ve hased'leri sebebiyle, fırkalara bölünmüşlerdir.
Allahû Teâla (cc)'nın mülkünde, O'nun verdiği rızıklarla hayatanı devam ettiren her insan; İslâm ahkâmına teslim olmak borcundadır. Ancak bunun gerşekleşmesi; insanın lehinde ve aleyhindeki hükümleri bilmesiyle mümkün olur. Resûl-i Ekrem (sas)'in "İlim taleb edilip öğrenilmesi, her mü'min erkek ve kadın üzerine farzdır"(6) buyurduğu bilinmektedir. Dolayısıyle her mü'min; işinde bulunduğu hal ile ilgili ilimleri öğrenmek zorundadır. İşte bu noktada karşımıza "Farz-ı Ayn" ilimler şıkmaktadır. "İlmühal" tabiri; "İnsanın içinde bulunduğu halin ilmi" manasınadır. Tağuti güşlerin; İslâm topraklarını kan ve zulümle istilâ etmelerinden sonra, insanın işinde bulunduğu hallerde değişiklikler olmuştur. İşte bu eserin hazırlanması ve yayınlanması; "Ehliyet" sahibi mü'minlere, Allahû Teâla (cc)'nın yüklediği "Emanet'in" hatırlatılması işindir. "Emanet ve Ehliyet" isminin konulmasının sebebi de, budur. "Onbeş" bölümden meydana gelecek eserin; ilk sekiz bölümü "Birinci Cildi", kalan yedi bölümü de "İkinci Cildi" meydana getirmektedir.
Şurası muhakkaktır ki; mü'minin niyeti, amelinden daha hayırlıdır. Zira "Niyyet'te" ihlâs sözkonusudur. Salih bir niyyetle; yeryüzü müstekbirlerine karşı cihad etme gayretinde olan mü'minler birbirlerinin kardeşleridir. Elbette birbirlerinin hatalarını; İslâmî usullere riayet ederek telafi etmeye gayret edeceklerdir. Tağuti güşlerle işbirliği yapan ve onların iktidarlarını, İslâm dinini istismar ederek ayakta tutmaya şalışan "Bel'am" tipli kimseler; mü'minlerin en büyük düşmanlarıdır. Tağut'un, Belam'ın ve Hased ehlinin şerrinden Allahû Teâla (cc)'ya sığınırız. Amellerimizin başı ve sonu Allahû Teâla (cc)'ya hamdetmektir.
MİSAK YAYINLARI
___________________________
(1) El Bakara Sûresi: 143.
(2) İmam-ı Kurtubi-El Camiûl Li Ahkami'l Kur'an-Kahire: 1967 (3 Bsm) C: 2 Sh: 156, Ayrıca İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Azim-Beyrut: 1969 D. Marife Neşri C: 1 Sh: 191.
(3) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2 Bsm) A. M. Şakir (thk) Sh: 25 Md: 71
(4) En Nahl Sûresi: 36.
(5) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay, K. Sitte Serisi C: 4 Sh: 142 K. enbiya: 48.
(6) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: C: 1 Sh: 2, Ayrıca El Aclûni-Keşfû'l Hefa-Beyrut: 1351-52 C: 2 Sh: 43 Had. No: 1665.

Günün Sözü

"Müslüman bir ağaç diker de, ondan insan, hayvan veya kuş yerse, bu kıyâmet gününe kadar onun için sadaka olur” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.