Emanet ve Ehliyet

2. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

(1) İslâm Ansiklopedisi-İst: 1977, M.E.B. Yay. C: 3, Sh: 590 vd.
(2) Abdi'l Latifi'z Zebidi-Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih tercemesi ve şerhi-Ank: 1978 (5 bsm), DİY Yay. C: 2, Sh: 823.
(3) M. Asım Köksal-Hz. Muhammed (sav) ve İslâmiyet (İslâm Tarihi)-Mekke Devri-İst: 1981, Şamil Yay. Sh: 400.
(4) Mecmuatu't Tefasir-İst: 1317, Mtb. Amire tab. Ofset, Çağrı Yay. C: 1, Sh: 27.
(5) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Azim-Beyrut: 1969, C: 3, Sh: 262.
(6) En Nahl Sûresi: 36.
(7) Sahih-i Buhari-İst: 1401, Çağrı Yay. K. Sitte Serisi C: 4, Sh: 142, K. Enbiya: 48.
(8) Yunus Sûresi: 72.
(9) El-Bakara Sûresi: 132.
(10) Yunus Sûresi: 84.
(11) Al-i İmran Sûresi: 52.
(12) İmam-ı Maturidi-Tevilatû'l Kur'an-İst: H. Selim Ağa Kütb. Yazma No: 40, Varak No: 373 b.
(13) İmam-ı Azam-ı Fıkh-ı Ekber (Aliyyû'l Kari Şerhi), İst: 1981, Çağrı Yay. Sh: 153.
(14) Geniş bilgi için/ İmam-ı Şeristani- El Milel ve'n Nihal- Beyrut: 1392 C: 1 Sh: 4
(15) İmana dayanır/ El Hûcurat Sûresi: 10,Velâyete dayanır/ Et Tevbe Sûresi: 71
(16) Geniş bilgi için/ İbn-i Abidin- Reddü'l Muhtar- İst: 1983 C: 9 Sh: 13-17.
(17) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkâm-İst: 1307, C: 1, Sh: 301.
(18) En Nisâ Sûresi: 51-52.
(19) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979, Sh: 8, Madde: 10.
(20) Jacob Burckhard-İtalya'da Rönesans Kültürü-İst: 1957, Sh: 263 vd.
(21) Meydan Larousse-C: 10, Sh: 501-503. (Reform Maddesi).
(22) Christopher Henry Dawson-Batı'nın Oluşumu-İst: 1976, Sh: 25.
(23) Orhan Hançerlioğlu-Felsefe Ansiklopedisi-İst: 1977, C: 2, Sh: 335, ayrıca Harry J. Dell-Encyclopedia Americane-C: 14, Sh: 73-74 (Hellenizm maddesi).
(24) Rene Guenon-Modern Dünya'nın Bunalımı-İst: 1979, Sh: 137.
(25) İbn-i Manzur-Lisanû'l Arab-Beyrut: 1955, C: 13, Sh: 21, ayrıca Ez Zemahşeri-Esâsû'l Belağa-C: 1, Sh: 21-22, Asım Efendi-Kamus Tercemesi, İst: 1304, C: 4, Sh: 548.
(26) İslâm Ansiklopedisi-İst: 1968 (2 bsm) C: 5/2, Sh: 984.
(27) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar-İst: 1983, C: 9, Sh: 5.
(28) İmam-ı Azam Ebû Hanife-El Âlim ve'l Müteallim-Kahire: 1368, Z. Kevseri Neş. Sh: 57 vd.
(29) El Bakara Sûresi: 8.
(30) El Maide Sûresi: 41.
(31) İmam-ı Maturidi-Kitabu't Tevhid-Beyrut: 1970, Sh: 373-375.
(32) Sahih-i Müslim-İst: 1401, Çağrı Yay. C: 1, Sh: 51-52, Had. No: 32.
(33) İmam-ı Muhammed-Siyer-i Kebir-İst: 1980 Evs Yay. C: 1, Sh: 163.
(34) İmam-ı Azam-ı Fıkh-ı Ekber (Aliyyü'l Kari Şerhi) İst: 1981, Çağrı Yay. Sh: 216.
(35) Et-Talak Sûresi: 11.
(36) İmam-ı Maturidi-Akaid Risalesi, İst: 1953, Sh: 22.
(37) Taha Sûresi: 112.
(38) İmam-ı Maturidi-Kitabû't Tevhid-Beyrut: 1970, Sh: 329.
(39) İmam-ı Azam-Fıkh-ı Ekber (Aliyyü'l Kari Şerhi), Sh: 176.
(40) Sadrüddin Taftazani-Şerhû'l Akaid-İst: 1980, Dergâh Yay. Sh: 280.
(41) İmam-ı Azam-Fıkh-ı Ekber (Aliyyü'l Kari Şerhi) İst: 1981, Sh: 212.
(42) Mü'min Sûresi: 85.
(43) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar- İst: 1983, C: 9, Sh: 24.
(44) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400, C: 2, Sh: 266, ayrıca Aliyyü'l Kari-Şerhû'ş Şifa-ist: 1309, C: 2, Sh: 525.
(45) İmam-ı Matûridi-Kitabû't Tevhid-Beyrut: 1970, Sh: 394.
(46) Nureddin Es Sabuni-Maturidiyye Akaidi-Ank: 1978, Sh: 184.
(47) Bakınız/ İmam-ı Maturidi-Kitabû't Tevhid-Beyrut: 1970, Sh: 397.
(48) El Bakara Sûresi: 136.
(49) Yunus Sûresi: 84.
(50) El Hûcurat Sûresi: 17.
(51) Ez Zariyat Sûresi: 35-36.
(52) İmam-ı Maturidi-Katibû't Tevhid-Beyrut: 1970, Sh: 397.
(53) Ahmed b. Hanbel-Müsned-İst: 1401, Çağrı Yay. C: 2, Sh: 26, 93, 120. C: 4, Sh: 364, Sahih-i Buhari, K. İman B: 1, 3, Sahih-i Müslim B: 5, Sünen-i Nesei-K. İman/13.
(54) Eş Şehristani-El Milel ve'n Nihal-Beyrut: 1395, D. Marife Yay. C: 1, Sh: 40
(55) İmam-ı Maturidi-Kitabû't Tevhid-Beyrut: 1970, Sh: 12.
(56) Sadrüddin Taftazani-Şerhû'l Akaid-İst: 1980, Sh: 134.
(57) Ez Zümer Sûresi: 62.
(58) El En'am Sûresi: 101.
(59) İmam-ı Azam-Fıkh-ı Ekber (Aliyyü'l Kari Şerhi) İst: 1981, Sh: 50.
(60) İhlâs Sûresi: 1-4.
(61) Et-Tevbe Sûresi: 30.
(62) El Mü'minûn Sûresi: 91.
(63) El Enbiyâ Sûresi: 21.
(64) El Enbiyâ Sûresi: 22.
(65) El Kasas Sûresi: 68.
(66) El Fatır Sûresi: 15.
(67) Seyyid Şerif Cürcani-Şerh-i Mevakıf-İst: 1311, C: 1, Sh: 256, vd. Ayrıca Abdurrahman El Ceziri-Et Tavzihû'l Akaid-Kahire: 1945, Sh: 43-47.
(68) İmam-ı Azam-Fıkh-ı Ekber (Aliyyü'l Kari şerhi) İst: 1981, Sh: 73.
(69) Nureddin Es Sabûni-Maturidiyye Akaidi-Ank: 1978, D. İşleri Bşk. Yay. Sh: 73.
(70) İhlâs Sûresi: 1.
(71) El Mü'minûn Sûresi: 91.
(72) Er Rahman Sûresi: 27.
(73) El Ankebût Sûresi: 8.
(74) El Fatır Sûresi: 15.
(75) Eş Şûara Sûresi: 11.
(76) Seyyid Şerif Cürcani-Şerh-i Mevakıf-İst: 1311, ayrıca İmam-ı Maturidi-Kitabû't Tevhid-Beyrut: 1970 Sh: 44.
(77) El Furkan Sûresi: 58.
(78) Al-i İmran Sûresi: 2.
(79) El Enfal Sûresi: 175.
(80) El Mü'minûn Sûresi: 17.
(81) Bakınız: En Nahl Sûresi: 77, En Nûr Sûresi: 45, Al-i İmran Sûresi: 26, El-Kaf Sûresi: 33, El En'am Sûresi: 17, Er Rum Sûresi: 50.
(82) Es Seyyid Şerif Cürcani-Şerh-i Mevakıf-İst: 1311, C: 3, Sh: 67.
(83) Mecmuatu't Tefasir-İst: 1979 Çağrı Yay. C: 6, Sh: 429 (Ed-Dehr Sûresi'nin 30. ayet-i kerimesinin tefsiri).
(84) Bakınız: El Hacc Sûresi: 75. Eş Şuara Sûresi: 11, En Nisâ Sûresi: 58.
(85) Es Seyyid Şerif Cürcani-A.g.e. C: 3, Sh: 73-74.
(86) Yasin Sûresi: 82.
(87) İmam-ı Maturidi-Kitabu't Tevhid-Beyrut: 1970, Sh: 176 vd.
(88) En Nahl Sûresi: 36.
(89) El İsra sûresi: 95, İmam-ı Maturidi-Tevilatü'l Kur'an, Var. No: 430 b.
(90) Et Tevbe Sûresi: 128.
(91) Nureddin Es Sabuni-Maturidiyye Akaidi-Ank: 1978, Sh: 110.
(92) El Enfal Sûresi: 42.
(93) En Nisâ Sûresi: 165.
(94) Sadrüddin Taftazani-Şerhû'l Akaid-İst: 1980, Sh: 294.
(95) Seyyid Şerif Cürcani-Şerh-i Mevakıf-ist: 1311, C: 3, Sh: 177 vd. ayrıca Nureddin Es Sabuni-Maturidiyye Akaidi-Ank: 1978, Sh: 111.
(96) El A'raf Sûresi: 73.
(97) El Bakara Sûresi: 87.
(98) Et Tevbe Sûresi: 70.
(99) El Kasas Sûresi: 32.
(100) İbn-i Hümam-Şerhû'l Müsayere-Bulak: 1317, Sh: 198, ayrıca Kadı İyaz-Şifa-i Şerif-İst: 1977, Çile Yay. Sh: 251.
(101) Abdüllatif Harputi-Tenkihû'l Kelâm-İst: 1330, Sh: 268.
(102) İmam-ı Maturidi-Tevilatû'l Kur'an-H.S. Ağa Küt, var. no: 243/a, ayrıca İbn-i Hümam-A.g.e. Sh: 198, Kadı İyaz-A.g.e. Sh: 251 vd.
(103) En Nisâ Sûresi: 164.
(104) Mecmuatu't Tefasir-İst: 1979 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 401 (Haazin Bölümü).
(105) El En'am Sûresi: 33.
(106) M. Asım Köksal-İslâm Tarihi-İst: 1980, C: 11, Sh: 437.
(107) El Hakka Sûresi: 44-48.
(108) El Ahzab Sûresi: 39.
(109) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2 bsm) A.M. Şakir Neşri, Sh: 87, Madde: 289.
(110) El Beyadi-İşaretü'l Meram-Kahire: 1368, Sh: 329 vd.
(111) El Bakara Sûresi: 258.
(112) Fahrüddin-i Razi-İsmetü'l Enbiya-Kahire: 1968, Sh: 5 vd.
(113) El İsrâ Sûresi: 73.
(114) İmam-ı Maturidi-Kitabû't Tevhid-Beyrut: 1970, Sh: 208 vd, ayrıca Risaletu'n fi'l Akaid-Sh: 20.
(115) Ebü'l Beka-Külliyat-İst: 1287 Mtb. Amire, Sh: 22-23.
(116) En Necm Sûresi: 3, 4.
(117) El İsrâ Sûresi: 15.
(118) El Kasas Sûresi: 15.
(119) El Bakara Sûresi: 253.
(120) İmam-ı Maturidi-Tevilatu'l Kur'an-İst: H. S. Ağa Kütb. Yzm. Vr. No: 61a.
(121) Fahrüddin-i Razi-Mefatihû'l Gayb (Tefsir-i Kebir) İst: 1307-8 C: 2, Sh: 451-453.
(122) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet-El Feteva-i Hindiyye-Beyrut: 1400, C: 2, Sh: 263.
(123) İbn-i Manzur-Lisanû'l Arab-Beyrut: 1955 C: 12, Sh: 386-387.
(124) Et Tahrim Sûresi: 6.
(125) Seyyid Şerif Cürcani-Şerh-i Mevakıf-İst: 1311, c: 3, Sh: 216-220.
(126) İbn-i Manzur-Lisanû'l Arab-Beyrut: 1955 C: 16, Sh: 248 vd.
(127) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Azim-Beyrut: 1969, D. Marife Neşri, C: 3, Sh: 88-89.
(128) Abdurrauf Münavi-Feyzû'l Kadir-Kahire: 1356, C: 3, Sh: 450.
(129) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Azim-Beyrut: 1969, C: 2, Sh: 464-465.
(130) Cinn Sûresi: 1, 2.
(131) Mecmuatu't Tefasir-İst: 1979, Çağrı Yay. C: 6, Sh: 370-371.
(132) İbn-i Manzur-Lisanû'l Arab-Beyrut: 1955, C: 17, Sh: 104 vd.
(133) El Bakara Sûresi: 14, El İsra Sûresi: 27 ve El Mülk Sûresi 67. ayet-i kerimelerin tefsirlerine müracaat.
(134) El Bakara Sûresi: 213.
(135) Al-i İmran Sûresi: 78.
(136) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2 bsm), Sh: 8 Madde: 10.
(137) Sünen-i Ebû Davud-İst: 1041, Çağrı yay. C: 4, Sh: 59 vd. Had. No: 3644, 3645, ayrıca Ahmed b. Hanbel-C: 4, Sh: 136.
(138) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet-Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400, C: 2, Sh: 263.
(139) Aliyyü'l Kari-Şerhû'ş Şifa-İst: 1308-9, C: 2, Sh: 550.
(140) El Hicr Sûresi: 9.
(141) İbn-i Manzur-Lisanû'l Arab-Beyrut: 1955, C: 20, Sh: 257.
(142) Abdurrahman El Meydani-El Akidetü'l İslâmiyye-Şam: 1966, C: 2, Sh: 244.
(143) Eş Şuara Sûresi: 51.
(144) Seyyid Süleyman Nedvi-Asr-ı Saadet (Peygamberimizin tebligat ve talimatı)-İst: 1967, Sh: 717-718.
(145) En Nisâ Sûresi: 136.
(146) Aliyyü'l Kari-Şerhû'ş Şifa-İst: 1308-9, C: 2, Sh: 526.
(148) Sadrüddin Teftazani-Şerhu'l Akaid-İst: 1980, Sh: 251.
(147)
(149) El Aclûni-Keşfû'l Hefa-Beyrut: 1351-52, C: 2, Sh: 90 Had. No: 1853.
(150) Mü'minûn Sûresi: 16.
(151) Yasin Sûresi: 79.
(152) El Hacc Sûresi: 7.
(153) El Enbiya Sûresi: 47.
(154) Muslihuddin Kesteli-Şerhi'l Akaidi'l Kesteli-İst: 1973, Sh: 136.
(155) El İ(s.a.v.)ûresi: 11, Hakka Sûresi: 19, El İnşikak Sûresi: 10.
(156) El Kevser Sûresi: 1.
(157) Sünen-i Tirmizi-İst: 1401, Çağrı Yay. C: 4, Sh: 628-629.
(158) El Aclûni-Keşfû'l Hefa-Beyrut: 1351, C: 2, Sh: 24, Had. No: 1599.
(159) Sadrüddin Teftazani-Şerhû'l Akaid-İst: 1980, Sh: 258.
(160) Ahmed Davudoğlu-Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi-ist: 1973, C: 1, Sh: 108.
(161) Mustafa Sabri Efendi-Mevkifû'l Beşer-Kahire: 1352, Sh: 26.
(162) El Kamer Sûresi: 52-53.
(163) Nureddin Es Sabûni-Maturidiyye Akaidi-Ank: 1978, Sh: 139.
(164) Sadrüddin Teftazani-A.g.e. Sh: 196.
(165) Ez Zümer Sûresi: 7.
(166) Al-i İmran Sûresi: 97.
(167) Hûd Sûresi: 6.
(168) El Aclûni-Keşfû'l Hefa-Beyrut: 1351, C: 1, Sh: 231, Had. No: 707.
(169) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 ( 2 bsm) Sh: 80.
(170) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Azim-Beyrut: 1969, C: 1, Sh: 518.
(171) Sahih-i Müslim-İst: 1401, Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1478, Had. No: 1851.
(172) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar-İst: 1982, Şamil Yay. C: 2, Sh: 384.
(173) İmam Ebû Muin En Nesefi-Bahrû'l Kelam fi Akaidi'l Ehli'l İslâm-Konya: 1977, Rabıta Yay. Sh: 179.
(174) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965, C: 1, Sh: 199.
(175) Sadrüddin Taftazani-Şerhû'l Akaid- İst: 1980 Sh: 326-327.
(176) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar-İst: 1983, C: 8, Sh: 186.
(177) Al-i İmran Sûresi: 159.
(178) İmam-ı Kurtubi-El Camiû Li Ahkamû'l Kur'an-Kahire: 1967, C: 4, Sh: 249. vd.
(179) Eş Şûrâ Sûresi: 38.
(180) Sadrüddin Taftazani-Şerhû'l Akaid-İst: 1980, Sh: 333.
(181) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965, C: 1, Sh: 199.
(182) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar- İst: 1982, C: 2, Sh: 384.
(183) Sadrüddin Taftazani-A.g.e. Sh: 328.
(184) İmamiyye Mezhebinin iddiası şudur: 12. imam kaim müntezar Mehdi Hicri: 260 (Miladi: 873) yılında Samarra'da bir mağaraya gizlenmiştir. O tarihten başlıyarak, zuhur edinceye kadar gizli olarak yaşıyacaktır. Bu "Gaybubet-i Kübra" döneminde işlerini onun adına takip eden naibleri vardır.
(185) İbn-i Nüceym-El Bahrû'r Raik-Kahire: 1311, C: 6, Sh: 298, ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1317, C: 6, Sh: 365, İbn-i Abidin-A.g.e. C: 3, Sh: 296
(186) İmam Ahmed b. Hanbel- El Müsned- İst: 1401 C: 2 Sh: 177.
(187) İbn-i Manzur-Lisanû'l Arab-Beyrut: 1955, C: 5, Sh: 145.
(188) İmam-ı Gazali-Faysalû't Tefrika-Kahire: 1319 M. Kabbani Neşri, Sh: 19.
(189) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar-İst: 1983. C: 9 Sh: 5.
(190) Mecduddin Eş Şirazi El Firûzabadi-Kamusu'l Muhit-İst: 1304, C: 3, Sh: 262.
(191) İbn-i Manzur-A.g.e. C: 10, Sh: 444 vd.
(192) Mecduddin Eş Şirazi El Firuzabadi-A.g.e. C: 3, Sh: 96.
(193) Eş Şehristani-ElMilel ve'n Nihal-Beyrut: 1395, D. Marife Yay. C: 1, Sh: 233.
(194) Aliyyü'l Kari-Şerhû'ş Şifa-İst: 1309, C: 2, Sh: 514.
(195) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gurerû'l Ahkam-İst: 1307, C: 1, Sh: 301.
(196) İbn-i Manzur-A.g.e. C: 4, Sh: 154.
(197) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty. C: 9, Sh: 109.
(198) İbn-i Abidin-Ukûdu Resmi'l Müfti-İst: 1325, C: 1, Sh: 318.
(199) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965, C: 2, Sh: 164.
(200) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 9, Sh: 98.
(201) İmam-ı Maturidi-Kitabû't Tevhid-Beyrut: 1970, Sh: 399.
(202) El Bakara Sûresi: 217.
(203) İmam-ı Kurtubi-El Camiû Li Ahkâmû'l Kur'an-Kahire: 1967, C: 3, Sh: 46.
(204) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar-İst: 1983, Şamil Yay. C: 5, Sh: 336.
(205) Aliyyü'l Kari-Şerhû'ş Şifa-İst: 1309, C: 2, Sh: 521.
(206) Numan Abdürrazzak Samarrai-İslâm Fıkhında Mürted'in Tabi olduğu hükümler-İst: 1970, Sh: 133 vd.
(207) Şeyh Nizamüddin ve bir Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400, C: 2, Sh: 267.
(208) İmam-ı Azam-Fıkh-ı Ekber (Aliyyü'l Kari Şerhi) İst: 1981, Sh: 441.
(209) Seyyid Şerif Cürcani-Şerh-i Mevakıf-İst: 1311, C: 3, Sh: 253.
(210) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai fi Tertibi'ş Şerai-Beyrut: 1974, C: 7, Sh: 134.
(211) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar-ist: 1983. Şamil Yay. C: 9, Sh: 10-13.
(212) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty, C: 24, Sh: 47-49.
(213) En Nahl Sûresi: 106.
(214) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 175-176.
(215) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400, C: 2, Sh: 283.
(216) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar-İst: 1983, Şamil Yay. C: 9, Sh: 7.
(217) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet/a.g.e. C: 2, Sh: 276.
(218) Et Tevbe Sûresi: 65-66.
(219) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet/a.g.e. C: 2, Sh: 258.
(220) Aliyyü'l Kari-Şerhû'ş Şifa-İst: 1309, C: 2, Sh: 513 vd.
(221) İmam-ı Gazali-Faysalû't Tefrika-Kahire: 1319, Sh: 27.
(222) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet/El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400. C: 2, Sh: 263.
(223) Aliyyü'l Kari-a.g.e. C: 2, Sh: 525, ayrıca El Feteva-ı Hindiyye, C: 2 Sh: 266.
(224) Aliyyü'l Kari-a.g.e. C: 2, Sh: 522.
(225) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar-İst: 1983, C: 9, Sh: 45.
(226) Ahmed b. Hanbel-El Müsned-İst: 1401, Çağrı Yay. C: 2, Sh: 408.
(227) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet-a.g.e. C: 2, Sh: 257.
(228) Kemal b. Ali Şerif-El Müsamere-Bulak: 1317 Sh: 139, ayrıca Muslihuddin Kesteli-Şerhi Akaidi'l Kesteli-İst: 1973, S0 191.
(229) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400, C: 2, Sh: 257.
(230) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar-İst: 1983, C: 9, Sh: 8.
(231) İbn-i Hacer Askalani-El İsabe-Bağdat: 1910, C: 1, Sh: 7.
(232) İmamı Muhammed Siyer-i Kebir İst: 1980 Evs Yay. C: 1, Sh: 100.
(233) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gurerû'l Ahkâm-İst: 1307, C: 2, Sh: 381.
(234) Yusuf Sûresi: 87.
(235) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar-İst: 1982, Şamil Yay. c: 1, Sh: 71.
(236) İmam Ebû Yusr Muhammed Pezdevi-Elh-i Sünnet Akaidi-ist: 1980 Kayıhan Yay. Sh: 335-336, Mesele: 93.
(237) Abdüllatif Harputi-Tenkihû'l Kelam-ist: 1330, Sh: 369.
(238) Sadrüddin Taftazani-Şerhû'l Akaid-İst: 1980, Sh: 346.
(239) El Hicr Sûresi: 99.
(240) İmam-ı Azam-Fıkh-ı Ekber (Aliyyü'l Kari şerhi) İst: 1981, Sh: 315.
(241) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürrü'l Muhtar-İst: 1983 C: 9, Sh: 52.
(242) İmam-ı Azam-A.g.e. Sh: 424-425.
(243) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkâm fi Şerhû Gurerû'l Ahkâm-İst: 1307, C: 2, Sh: 376.
(244) İbn-i Abidin-A.g.e C: 2, Sh: 409-410.

Günün Sözü

"“Allah’tan yardım iste, acze düşme. Eğer sana bir musîbet gelirse, ‘keşke ben şöyle yapaydım, böyle olurdu’ deme! ‘Allah böyle istedi’ de!” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.