Emanet ve Ehliyet

5. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

(1) El Ahzab Sûresi: 72
(2) Mecmuatu't Tefasir - İst: 1401 Çağrı yay. C: 5 Sh: 142-143. Ayrıca İmam Celâlüddin Es Suyuti - Dürri'l Mensur - Beyrut: ty C: 2, Sh: 113.
(3) İbn-i Kesir - Tefsirü'l-Kur'an'il Azim - Beyrut: 1969 D.Marife Neşri C: 3, Sh: 591.
(4) Molla Hüsrev - Mir'at El Usûl fi Şerhi'l-Mirkat el vüsûl - İst: 1307 C: 1, Sh: 591 vd.
(5) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty. D.Marife Neşri C: 10, Sh: 3.
(6) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 109.
(7) İmam-ı Kasani -El Bedâiû's Senai fi Tertibi'ş-Şerâi - Beyrut: 1974 (2.Bsm) C: 7, Sh: 97.
(8) Abdi'l Latifi'z Zebidi - Sahih-i Buhari Muhtasarı, Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi , Ank: 1978 C: 2, Sh: 397.
(9) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982, C: 1, Sh: 68.
(10) Sünen-i Tirmizi-İst: 1401, Çağr Yay. K.Zühd bab: 44, C: 4, Sh: 588-589, Hd.No: 2377. Ayrıca Muhyiddîn-i Nevevi-Riyazü's Salihin-Ank: 1970, C: 1, Sh: 515, Hd.No: 488.
(11) Sahih-i Müslim - İst: 1401, Çağrı Yay. K. İmare: 47, C: 2, Sh: 1517, Had. No: 158. Ayrıca Sünen-i İbn-i Mace - K. Cihad: 5, C: 2, Sh: 374, Sünen-i Darimi - K. Cihad: 26, Ahmed b. Hanbel - Müsned - C: 2, Sh: 923. Sünen-i Nesai - K. Cihad: 2,
(12) Kur'an-ı Kerim: Et Tevbe Sûresi: 36.
(13) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1316, C: 4, Sh: 280. Ayrıca İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty, C: 10, Sh: 5. İbn-i Nüceym - El Bahru'r Raik - Kahire: 1311, C: 5, Sh: 84.
(14) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 2, Sh: 135.
(15) İbn-i Hümam - Kitabû'l Müsayere - İst: 1979, Çağrı Yay. Sh: 265 (Bu eser, talebesi İbn-i Ebi Şerif tarafından "El Müsamere" adı ile şerhedilmiştir. Aynı sahife'de, İbn-i Ebi Şerif'in de, aynı hususu izahı mevcuddur).
(16) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: t,. D. Marife Neşri, C: 10, Sh: 3.
(17) El Enfâl Sûresi: 72.
(18) En Nisâ Sûresi: 75.
(19) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1316 D. Sadr Mtb. C: 4, Sh: 294 - 295. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 2, Sh: 139.
(20) El Bakara Sûresi: 256.
(21) En Nisâ Sûresi: 76.
(22) Hüsnü Aktaş - Medeni Vahşet - İst: 1982 (4.Bsk), Sh: 140 (Evet, Sadece iki yol ve Sadece iki devlet başlıklı kısımlar).
(23) Yunus Sûresi: 99.
(24) Mehmed Vehbi Efendi - Hulâsatü'l -Beyan fi Tefsirû'l Kur'an - İst: 1968 Üçdal Neşriyat, C: 6, Sh: 2267.
(25) El Kehf Sûresi: 29.
(26) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 2. Sh: 257.
(27) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982, C: 1. Sh: 48.
(28) İmam-ı Kasani - El Badâiû's Senai fi Tertibi'ş Şerai - Beyrut: 1974, C: 7, Sh: 236.
(29) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureri'l Ahkâm - İst: 1307, C: 2. Sh: 198.
(30) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1316, D. Sadr Mtb. C: 4, Sh: 279 - 280.
(31) Sünen-i İbn-i Mace - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 1, Sh: 948, Had. No: 2842. Ayrıca İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 2, Sh: 138.
(32) İmam-ı Şafii - Er Risale - Kahire: 1979 (2. Bsm), A.M. Şakir Neşri, Sh: 297-300. Madde: 823-831. (Bir madde sonra: 832'de: "Müşriklerin çocuklarının öldürülmesi yasaklanmıştır, çünkü henüz mükellef olmamış, kelime-i küfrü itikad ederek uygulamamışlardır. Kadınların da öldürülmelerine cevaz verilmemiştir. Zira savaşa katılma gücüne haiz değildirler" buyurmaktadır).
(33) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 4, Sh: 291-292.
(34) Et Tevbe Sûresi: 38-39.
(35) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 8, Sh: 372.
(36) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 2, Sh: 136.
(37) İmam-ı Yusuf - Kitabû'l Haraç - İst: 1973, Bahar Yay. Sh: 291.
(38) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1316, D. Sadr Matb. C: 4, Sh: 284. Ayrıca İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai - Beyrut: 1974, C: 7, Sh: 10, İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty D. Marife Neşri, C: 10, Sh: 2.
(39) Et Tevbe Sûresi: 29.
(40) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hinddiyye - Beyrut: 1400, C: 2, Sh: 193.
(41) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 8, Sh: 482.
(42) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 2, Sh: 136.
(43) İbn-i Hümam - Fethûl Kadir - Beyrut: 1316, C: 4, Sh: 286-287. Ayrıca İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai - Beyrut: 1974, C: 7, Sh: 100-101. İmam-ı Merginani - A.g.e C: 2, Sh: 136.
(44) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureri'l Ahkâm - İst: 1307, C: 1, Sh: 283.
(45) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1316, D. Sadr Mtb. C: 4, Sh: 286-287.
(46) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 2, Sh: 136. Ayrıca İbn-i Hümam - A.g.e C: 4, Sh: 286. İmam-ı Şafii - Risale - Kahire: 1979 (2 Bsm) Sh: 300, Madde: 830.
(47) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 8, Sh: 372.
(48) El Bakara Sûresi: 193.
(49) İmam-ı Muhammed-Siyeri Kebir (İslâm Devletler Hukuku) İst: 1980, Evs Yay. C: 1, Sh: 28.
(50) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 8, Sh: 373.
(51) İbn-i Manzur - Lisânu'l Arab -Beyrut: 1955, C: 4, Sh: 298.
(52) En Nisâ Sûresi: 92.
(53) İmam-ı Şafii - Er Risale - Kahire: 1979 ( 2 Bsm) Sh: 301-302, Madde: 837.
(54) İmam Ebû'l Hasen El Maverdi - El Ahkamûs-Sultaniyye - Kahire: 1966, Sh: 60.
(55) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty D. Marife Neşri, C: 9, Sh: 100. Ayrıca İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 2, Sh: 103. İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1316, C: 4, Sh: 153. Molla Hüsrev - Dürerü'l Hükkam fi Şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307, C: 2, Sh: 66.
(56) El Enfal Sûresi: 72.
(57) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi -Kahire: 1965. C: 2, Sh: 138.
(58) İbn- Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1316, D. Sadr Mtb. C: 4, Sh: 294.
(59) İmam-ı Muhammed - A.g.e. Sh: 148.
(60) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty D. Marife Neşri, C: 10, Sh: 114.
(61) İmam-ı Kasani-El Bedaiü's Senai fi Tertibi'ş Şerai - Beyrut: 1974, (2 Bsm) C: 7, Sh: 131.
(62) İmam-ı Debûsi - Tesisü'n Nazır - Kahire: Ty sh: 158. Ayrıca El Kuhistani - Camiû'r Rumuz - İst: 1300 C: 2, Sh: 311.
(63) İbn-i Kûdame el Hanbeli - El Muğni - Beyrut: 1972, C: 10, Sh: 103. Ayrıca İmam-ı Şar'ani - Kahire: 1305 C: 2, Sh: 153.
(64) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet A.g.e., C: 2, Sh: 232. Ayrıca İmam-ı Kasani - A.g.e. C: 7, Sh: 131.
(65) İmam-ı Merginani - A.g.e., C: 2, Sh: 135. Ayrıca İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1316, C: 4, Sh: 280. Molla Hüsrev - A.e.g., C: 1, Sh: 282.
(66) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 3, Sh: 296 (Tetimme böl).
(67) El Kuhistani - Camiûr Rumuz - İst: 1300, C: 2, Sh: 311. Ayrıca Feteva-ı Bezzaziye (Feteva-ı Hindiyye'nin Hamişinde), Beyrut: 1400, C: 6, Sh: 312.
(68) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 2, Sh: 232.
(69) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai fi tertibi'ş Şerai - Beyrut: 1974, C: 7, Sh: 142.
(70) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty. D. Marife Neşri C: 10, Sh: 114. Ayrıca İbn-i Abidin - Reddü'l muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, Şamil Yay. C: 8, Sh: 448. Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhi Gureri'l Ahkam - İst: 1307, C: 1, Sh: 290. Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 2, Sh: 232.
(71) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 8, Sh: 452.
(72) Şeyhü'lislâm M.Sabri Efendi-Mevkıfû'l Beşer Tahte sultani'l Kadir-Kahire: 1352, Sh: 7.
(73) Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken - Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi - İst: 1979, Sh: 198.
(74) Prof. Dr. Erol Güngör - İslâm'ın Bugünkü Meseleleri - İst: 1981, Sh: 235.
(75) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 2, Sh: 232.
(76) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkâm , İst: 1307, C: 1, Sh: 290.
(77) İmam-ı Şafii - Er Risale - Kahire: 1979 (2 Bsm) Sh: 11-12, Madde: 22.
(78) Sünne-i Nesai-İst: 1401, Çağrı Yay. K.Bey'a: 13, Babû Tefsiri'l Hicre-C: 7, Sh: 144-145.
(79) İmam-ı Serahsi - El Mebsût - Beyrut: ty. D. Marife Neşri, C: 14, Sh: 57.
(80) Davut Dursun - İslâm'ın İlk Döneminde Siyasi Katılma - İst: 1983, Sh: 1926.
(81) İbn-i Esir - El Kâmil fi't Tarih - Kahire: 1301 Bsk. ofset Beyrut: ty C: 2, Sh: 37.
(82) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhi Gureri'l Ahkam - İst: 1307, C: 1, Sh: 37.
(83) Muhammed b. İshak b. Yaser - Es Sire - Konya: 1981, Hibaş Yay. Sh: 126.
(84) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 8, Sh: 376.
(85) İmam-ı Kurtubi - El Cami Li Ahkami'l Kur'an - Kahire: 1967, C: 2, Sh: 347. Ayrıca İmam Ebûbekir El Cessas - El Ahkâmü'l Kur'an - Beyrut: 1335, C: 1, Sh: 257.
(86) İ. Süreyya Sırma - İslâmi Tebliğin Mekke Dönemi ve İşkence - İst: 1983 - Beyan Yay. Sh: 44-47.
(87) Meselenin özü şudur: "Emanet'i yüklenmesi sebebiyle insan ; diğer bütün canlılardan üstün yaratılmıştır. Mü'mine düşen en büyük görev; "Bütün insanları Allahû Teâla (cc)'ya ibadet etmeye ve Tağut'a kulluk etmekten kaçınmaya davet etmektir"". Velev ki; tebliğ imkânı gayr-i meşru güçlerin herhangi bir organizasyonu sonucu ortaya çıkmış olsun!.. Dikkat edilecek husus; İslâm'dan kat'iyyen taviz vermemektir. Resûl-i Ekrem (sav) "Mekke Hükümeti'nin" düzenlediği panayırlarda, İslâmı tebliğ etmiştir. Ayrıca "Taif" dönüşü, bir müşrik'in koruması altında "Mekke'ye" girmiştir. Fakat hiçbir zaman "Tevhid" mücadelesinden taviz vermemiştir. Ancak bu olaylar misal verilip insanlar üzerine hüküm koyma, heva ve heveslerden kaynaklanan kanunlar icad etme ve İslâm'ın haram kıldığı amelleri icra etmeye fetva verilemez!.. Bu incelik iyi kavranılmalıdır.
(88) İ. Süreyya Sırma - A.g.e Sh: 48-49. Ayrıca H. Basri Çantay - Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim - İst: 1959, A. Said Mtb. C: 3, Sh: 1111, 1112, Dipnot: 23.
(89) Bugün de durum farklı değildir!.. İslâm topraklarında küfür ahkamını icra eden siyasî yönetimlerin; mü'minlerin "Ulûlemr'i" olamayacağını ve onlara karşı cihad'ın "Farz-ı Ayn" olduğunu söyleyen mü'minler; hem iftiraya uğratılırlar, hem de kasden yanlış tanıtılırlar!.. Bazı saf tipler de; "Fitne çıkmasın" gibi, sûret-i hak'tan gösterilen sloganlarla bu taarruza alet edilir!.. Dikkatli olunmalıdır.
(90) Mecmuat'u't Tefasir- İst: 1979, Çağrı Yay. C: 6, Sh: 397 - 403 (Kadı Beyzavi, Haazin, İbn-i Abbas ve Nesefi bir arada). Ayrıca İbn-i Kesir - A.g.e.C: 4, Sh: 442-443, Mehmed Vehbi Efendi - Hülâsat'ül Beyan - İst: 1969 Üçdal Neş. C: 16, Sh: 6231-6234.
(91) El Müddesir Sûresi: 11-26.
(92) El Hicr Sûresi: 90-93.
(93) İ. Süreyya Sırma - A.g.e. İs: 1983, beyan yay. Sh: 50.
(94) Resûl-i Ekrem (sav)'in tebliğine muhatab olan Mekke Müşrikleri Allahû Teâla (cc)'nın varlığına inanıyorlardı. Ancak "Tağut'ları" reddetmeye yanaşmıyorlar ve hüküm koyma hakkının kendilerinde olduğunu iddia ediyorlardı. Putları da; kendilerini Allah'a yaklaştıracağı gerekçesi ile ibadete layık buluyorlardı. Ebû Cehil'in buradaki ifadesi yadırganmamalıdır. Günümüzün Ebû Cehil'leri de, aynı mantığı taşımaktadırlar.
(95) M. Asım Köksal - İslâm Tarihi (Mekke Devri) İst: 1981, Şamil Yay. Sh: 251-252.
(96) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 193, C: 8, Sh: 385.
(97) İ. Süreyya Sırma - A.g.e., Sh: 56. Ayrıca M. Asım Köksal - İslâm Tarihi (Mekke Dönemi), İst: 1981, Sh: 239 - 240.
(98) İ. Süreyya Sırma - A.g.e. Sh: 58-59 (Not: Utbe b. Rabia'nın teklifi ile heyet halinde yapılan teklifin mahiyeti birbirinin aynısıdır.)
(99) Doç. Dr. İ. Süreyya Sırma - İslâmi Tebliğin Mekke Dönemi ve İşkence İst: 1983, Sh: 60-63. Ayrıca M. Asım Köksal - İslâm Tarihi (Mekke Dönemi), İst: 1981, Sh: 248-249 (Not: Başta İbn-i Hişam'ın "Sîre'si" olmak üzere, birçok siyer kitabında yer alan bu teklifler; İslâmi mücahede hususunda kararlı olan mü'minler tarafından "İhlasla" tefekkür edilmelidir. Nihayet Hepimizin dönüşü Allahû Teâla (cc)'yadır.)
(100) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'ani'l Azîm - Beyrut: 1969 D. Marife Nş. C: 2, Sh: 568-569.
(101) M. Asım Köksal - İslâm Tarihi (Mekke Dönemi ) İst: 1981, Şamil Yay. Sh: 215-217.
(102) Dikkat ediniz!.. Mekke döneminde mü'minler; Allahû Teâla (cc)'ya iman edib, tağut'u reddettikleri için, bunca işkenceye muhatab oldular. Bugün maalesef "Tağut'u kendilerine emir sahibi ilân edecek derecede çıldıran ve tağuti güçlere dua eden tipler vardır. Bu husus iyi düşünülmelidir.
(103) Mecmuat'u't Tefasir - İst: 1979, Çağrı Yay. C: 4, Sh: 179-180.
(104) Meryem Sûresi: 77-80.
(105) Doç. Dr. İ. Süreyya Sırma - İslâmi Tebliğin Mekke Dönemi ve İşkence İst. 1983, Beyan Yay. Sh: 80-81.
(106) Her kavme bir peygamber gönderildiği kat'i nass'la sabittir. Kur'an-ı Kerim'de bir kısmının kıssaları beyan buyurulmuştur. Bakınız: Madde: 167.
(107) Hûd Sûresi: 120.
(108) Mecmûa'u't Tefasir - İst: 1979 Çağrı Yay. C: 3, Sh: 372 vd (Kadı Beyzavi ve Haazin böl.)
(109) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Azim - Beyrut: 1969 D. Marife Yay. C: 2, Sh: 365.
(110) Ali İmran Sûresi: 195-197.
(111) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Azim - Beyrut: 1969, D. Marife Yay. C: 1, Sh: 441.
(112) İmam-ı Kurtubi - El Camii Li Ahkami'l Kur'an Kahire: 1967, C: 2, Sh: 347. Ayrıca El Cessas - Ahkâmû'l Kur'an - Beyrut: 1335, C: 1, Sh: 257.
(113) Muhammed B. İshak B. Yesar - Es Sire - Konya: 1981, Hibaş yay. Sh: 154.
(114) M. Asım Köksal - İslâm Tarihi (Mekke Dönemi), İst: 1981, Şamil Yay. Sh: 272.
(115) Doç. Dr. İ. Süreyya Sırma - İslâmî Tebliğin Mekke Dönemi ve İşkence - İst: 1983, Beyan Yay. Sh: 90 (İbn-i Hişam - Sire - C: 1, Sh: 333).
(116) Mecmuat'u't Tefasir - İst: 1979, Çağrı Yay. C: 3, Sh: 33-34. Ayrıca İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Azim - Beyrut: 1969, D. Marife Meş. C: 2, Sh: 302-303.
(117) El Enfal Sûresi: 30.
(118) Doç. Dr. İ. Süreyya Sırma - A.g.e. Sh: 131. (İbn-i Hişam - Es Sîre - C: 2, Sh: 485).
(119) Et Tevbe Sûresi: 40.
(120) Kemalüddin İbn-i Hümam - Kitabûl Müsayere - İst: 1979, Çağrı Yay. Sh: 265.
(121) İmam Ebû Muin En Nesefi - Bahrû'l Kelâm fi Akaidi'l Ehli'l İslâm Konya: 1977, Rabıta Yay. Sh: 179. (Not: Allahû Teâla (cc)'nın tekliflerine muhatab olan her insan, bu konu üzerinde ihlâsla durmak zorundadır. Bazı cahillerin "Ulû'l-emr konusunu talidir, önemli değildir" gibi iddiaları, ancak tağuti güçleri sevindirir.)
(122) Bu hususu daha önce izah etmiştik! Bakınız: Madde - 539, 637.
(123) El Haşr Sûresi: 9.
(124) Mansur Ali Nasıf - Tac Tercemesi - İst: 1973, C: 3, Sh: 714-715, Had. No: 1149.
(125) Muhammed İbn-i Cerir - Camiû'l Beyan - Kahire: 1324, C: 2, Sh: 189-190.
(126) El Hacc Sûresi: 39.
(127) Et Tevbe Sûresi: 13-14.
(128) Et Tevbe Sûresi: 5.
(129) El Bakara Sûresi: 224.
(130) İmam-ı Muhammed - Siyeri Kebir (İslâm Devletler Hukuku), İst: 1980, Evs. Yay. C: 1, Sh: 197.
(131) İmam-ı Merginani -El Hidaye şerhû Bidâyetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 2, Sh: 135.
(132) "El-Feth" Sûresi: 17.
(133) Abdurrauf Münavi - Feyzû'l Kadir - Kahire: 1356, Bsk. ofset, C: 4, Sh: 320.
(134) İbn-i Abidin - A.g.e., C: 8, Sh: 377. Ayrıca İmam-ı Muhammed - A.g.e. C: 1, Sh: 200-201. (Not: Ebeveyn gayr-i müslim olur ve (mü'min olan çocuğuna) sadece kendi dininden olan kimselerle savaşmaması için, izin vermemeye kalkarsa, itaat edilmez. Cihad'a gitmek gerekir.)
(135) Et Tevbe Sûresi: 122-123.
(136) İbn-i Abidin - A.g.e., C: 8, Sh: 378.
(137) İmam-ı muhammed - Siyer-i Kebir (İslâm Devletler Hukuku), İst: 1980, Evs. Yay. C: 1, Sh: 204.
(138) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 8, Sh: 381.
(139) Et-Tevbe Sûresi: 41.
(140) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 3, Sh: 307. Ayrıca El - Feteva-ı Bezzaziye - C: 6, Sh: 311, İbn-i Nüceym - El Bahru'r Raik - Kahire: 1311, C: 6, Sh: 298.
(141) Ali İmran Sûresi: 139.
(142) İmam-ı Muhammed - Siyer-i Kebir - İst: 1980, Evs. Yay: C: 1, Sh: 198-199.
(143) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureri'l Ahkâm - İst: 1307, C: 1, Sh: 284.
(144) El Enfal Sûresi: 61.
(145) İmam Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 2, Sh: 138.
(146) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307, C: 1, Sh: 284.
(147) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 2, Sh: 139.
(148) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 285.
(149) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1316, D. Sdr Mtb. C: 4, Sh: 298.
(150) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 2, Sh: 140. Ayrıca Molla Hüsrev A.g.e. C: 1, Sh: 285. İbn-i Hümam - A.g.e. C: 4, Sh: 299. (Not: Ulû'lemr; mü'minlerin maslahatını esas alarak, kâfirlere "Eman" vermeyi yasaklayabilir.)
(151) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 285. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 2, Sh: 140.
(152) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 4, Sh: 300.
(153) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 2, Sh: 141. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam, İst: 1307, C: 1, Sh: 285.
(154) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty, C: 110, Sh: 3.
(155) Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman - Mecmuaû'l Enhûr (Şerhû Damad), İst: 1316, Mtb. Amire, Tb. Ofset: Beyrut: D. İhya Neşri C: 2, Sh: 527.
(156) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 114.
(157) Sahih-i Müslim - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 1, Sh: 754, Had. No: 168, K. Zekât: 52.
(158) El Enfâl Sûresi: 69.
(159) İmam-ı Muhammed - Siyeri Kebir - İst: 1980, Evs Yay. C: 1, Sh: 40.
(160) İmam-ı Muhammed - Siyeri Kebir - İst: 1980, Evs Yay. C: 1, Sh: 41-42.
(161) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayeti'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 2, Sh: 137.
(162) İbn-i Abidin -Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 8, Sh: 384.
(163) Molla Hüsrev - Düreru'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307, C: 1, Sh: 289.
(164) El Enfal Sûresi: 65.
(165) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 4, Sh: 333-335,
(166) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 2, Sh: 165. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 4, Sh: 386-387.
(167) İmam-ı Serahsi - A.g.e., C: 10, Sh: 98-109. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 2, Sh: 165. Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 301.
(168) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 4, Sh: 387.
(169) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 301.
(170) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 4, Sh: 408. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 2, Sh: 170. Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 305.

Günün Sözü

"“Sefere çıkınız ki, sıhhat bulasınız ve ganîmet elde edesiniz.” (Hadîs-i Şerîf—Kuzâ‘î; İmam Ahmed b. Hanbel)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.