Emanet ve Ehliyet

9. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

1) Er Rûm Sûresi: 30. (Geniş bilgi için / Mecmuatu't Tefasir-İst: 1979 C: 5 Sh: 44
(2) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'ani'l Azim-Beyrut: C: 1 Sh: 351
(3) El Aclûni-Keşfu'l Hefa-Beyrut: 1351-52 C: 2 Sh: 263 Had. No: 2538
(4) El Münavi-Feyzû'l Kadir-C: 5 Sh: 294
(5) Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 1 Sh: 632-633 Had. No: 1967 K. Nikah
(6) En Nisa Sûresi: 28
(7) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'ani'l Azim-Beyrut: C: 1 Sh: 479
(8) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. K. Rikak: 23 C: 7 Sh: 184, ayrıca Sünen-i Tirmizi- K. Zühd babı.
(9) Ahmad b. Hanbel-El Müsned-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2 Sh: 291, Ayrıca Sünen-i İbn-i Mace-C: 2 Sh: 1418 Had. No: 4246
(10) Et Tebrizi-Mişkâtu'l Mesâbih-Şam (Dımeşk): 1961 C: 2 Sh: 170
(11) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 5 Sh: 247
(12) İbn-Mace-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 1 Sh: 592 Had. NO: 1846.
(13) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 330
(14) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 5 Sh: 247
(15) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 325
(16) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 267, Ayrıca Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab C: 3, Molla Hüsrev- A.g.e. C: 1 Sh: 326, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 2 Sh: 341, İbn-i Abidin, A.g.e. C: 5 Sh: 248
(17) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 5 Sh: 253.
(18) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 267.
(19) İbn-i Nüceym-El Bahru'r Raik-Kahire: 1311 C: 3 Sh: 34.
(20) El Ceziri-Kitabu'l Fıkh Ale'l Mezahibi'l Erbaa-Beyrut: 1969 C: 5 Sh: 7, Ayrıca İbn-i Abidin A.g.e. C: 5 Sh: 256, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 326
(21) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 5 Sh: 256 vd.
(22) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 267
(23) İmam-ı Kasani- El Bedaû's Senai fi Tertibi's Şerai-Beyrut: 1947 C: 2 Sh: 229, ayrıca Şehy Abdulgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 3, İbn-i Abidin-A.g.e. C: 5 Sh: 260-262.
(24) Günümüzde genellikle; "- Bunu eşliğe ve kocalığa kabul ediyor musun?" suali sorulmakta, karşı tarafda "Ediyorum" demektedir. Bu ifadelerle nikâh mün'akid olmaz!.. Dikkat edilmelidir.
(25) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 351.
(26) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 267-268, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 190, İmam Kasani-El Bedaiû's Senai fi Tertibi's Şerai-Beyrut 1974 C: 2 Sh: 230-231, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 350-354 Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab, Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 4, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 3 Sh: (Not: İçinde yaşadığımız toplumda erkek ve kadın "Belediye Kayıt Sistemi" ile evlenmekte ve mahkeme kanalıyla boşanmaktadır. Hangi dine mensub olursa olsun, hatta hiçbir dine inanmasa dahi, T.C. vatandaşı olan erkek ve kadın "Belediye Kayıt Sistemi"yle evlenebilir. Meselâ: İslâm dini; mü'min bir kadının, başka dinlerden olan erkeklerle evlenmesini haram kılmıştır. Ayrıca "süt kardeşler" arasında nikah akdedilemez!.. "Belediye Kayıt Sistemi'nde ise; farklı dinlerden olan iki vatandaş evlenebilir, süt kardeşliği engel değildir!.. Dolayısıyla "Belediye Kayıt Sistemi"nde aranan şartlar T.C. kanunlarının koyduğu şartlardır. Bu husus iyi bilinmelidir. Halk arasında "İmam nikâhı" tabiri yaygındır. Bu "Ulû'lemr'e dayanan, ihtilaf halinde şer'i şerifin hüküm vereceği nikâh anlamınadır."
(27) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 5 Sh: 249
(28) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 270
(29) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 2 Sh: 2-4, Ayrıca İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai fi tertibi's Şerai-Beyrut: 1974 C: 2 Sh: 242, İbn-i Hüman-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 395.
(30) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 197.
(31) Sahih-i Müslim-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2 Sh: 1036 Had. No: 64 (1419)
(32) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 401. Ayrıca İbn-i Münzir-Kitabû'l İcma-Sh: 52
(33) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 314, Ayrıca Hadis-i Şerif için / Mansur Ali Nasıf-Taç Tercemesi-İst: 1978.
(34) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2. Bsm.) Sh: 344 Madde: 931
(35) En Nisâ Sûresi: 22, 23, 24.
(36) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 273.
(37) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 360 vd.
(38) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh:
(39) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 355.
(40) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 191.
(41) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 274.
(42) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 332.
(43) Maalesef günümüzde "ideolojik kaynakların tesirinde kalan bazı müslümanlar; dört kadınla evlenmeyi çok kerih bulmaktadır. Allahû Teâla (cc)'nın "Helal" klıdığını; "Haram" ilan eden kimse, kafir olur. Çünkü bu kimse, muhkem nass'ları yalanlamıştır!.. "Kasm" bahsinde bu konu üzerinde duracağız.
(44) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 277.
(45) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 360.
(46) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 277, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 192.
(47) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 192.
(48) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 194.
(49) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 280.
(50) El Bakara Sûresi: 221.
(51) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 Sh: 336-337.
(52) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 199.
(53) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 281.
(54) El Bakara Sûresi: 229.
(55) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 6 Sh: 88 vd, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 282.
(56) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 195, Ayrıca İmam-ı Kasani-El Bedaiû'l Gayb-İst: 11974 C: 10 Sh: 51.
(57) Fahrüddin-i Razi-Mefatihû'l Gayb-İst: 1308 C: 10 Sh: 51.
(58) Fahrüddin-i Razi-Mefatihû'l Gayb-İst. 1308 C: 10 Sh: 51, Ayrıca Sahih-i Müslim-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2 Sh: 1027 Had. No: 29 (1407) K. Nikâh. Bab: 3.
(59) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 2 Sh: 273.
(60) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 385-386, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 195.
(61) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 334.
(62) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 5 Sh: 357.
(63) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 391.
(64) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 334, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 198.
(65) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 233, Ayrıca İmam-ı Serahsi-El Mebsut-C: 4 Sh: 212, El Mevail El İhtiyar-C: 3, Sh: 94.
(66) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 Sh: 358.
(67) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 5 Sh: 360.
(68) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty. C: 4 Sh: 212.
(69) El Mavsili El İhtiyar-C: 3 Sh: 94, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 407.
(70) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh:
(71) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 5 Sh: 422.
(72) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 290-294, Ayrıca İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 5 Sh: 22-30.
(73) İmam-ı Kasani-El Bedaiü's Senai fi tertibi's Şerai-Beyrut: 1974 C: 2 Sh0: 320.
(74) Ez Zümer Sûresi: 9.
(75) El Mücadele Sûresi: 11.
(76) İmam-ı Kasani-El Bdeaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 2 Sh: 320, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 422.
(77) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 291.
(78) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1985 Sh: 258-259.
(79) İbn-i Huzeyme-Es Sahih-Beyrut: 1390 C: 1 Sh: 475.
(80) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 5 Sh: 62-63, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 434.
(81) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 5 Sh: 457.
(82) El Bakara Sûresi: 236.
(83) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 204, Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 341.
(85) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 Sh: 543.
(86) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 435, Ayrıca İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 5 Sh: 64, İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 204.
(87) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 341, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 302, İbn-i Abidin-A.g.e. C: 5 Sh: 459-260.
(88) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 2 Sh: 150, Ayrıca Şerhû Damad: Beyrut: D. İhya Yay. İst: 1316 Mtb. Amire Tb. ofset C: 1 Sh: 197.
(89) Bu hususu meselenin kavranması için zikrettik!.. Bir dirhem 3.2 gr. ağırlığındadır. Dolayısıyle 10 dirhem gümüş, 32 gr. dır.
(90) Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 4 Sh: 422-423 K. Nikâh: Bab: 22 (12 Ukiyye, yaklaşık 1.5 kg. gümüş eder) Ayrıca, Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 3 Sh: 582-583 K. Nikâh: 29 Had. NO: 2106, Sünen-i Nesai C: 6 Sh: 115-119 K. Nikâh: 66 (Resûl-i Ekrem (sav) döneminde mehrin 400 dirhem olduğu, bundan fazla verilmediği hassaten tasrih olunmuştur.)
(91) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'ani'l Azim-Beyrut: C: 1 Sh: 467, Ayrıca İbn-i Kudame El Muğni-Kahire: 1970 C: 7 Sh: 210.
(92) Şüphesiz ki "Mehir"; İslâm dininin kadına vermiş olduğu bir haktır. Dolayısıyle hiç kimsenin; böyle bir hakkı iptal etmeye gücü yetmez!.. Ancak "Mehir"; evlenmeyi güçleştirecek ve imkansız kılacak miktara çıkarılmamalıdır.
(93) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 2 Sh: 277 vd, ayrıca Şeyh Abdulgani El Meydani-El übab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 16.
(94) El Kasas Sûresi: 27.
(95) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 303.
(96) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 211, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 306. (Hanefi fûkahası İbn-i Mesûd (ra)'un: "Kadın için, kendi akrabası olan kadınların mehri kadar mehir vardır. Ondan ne noksanlık olur, ne fazlalık" buyurduğunu esas almışlardır. Mehr-i Misil'de: "İki kadının takvada, güzellikte, malda, akılda ve beldedeki durumları dikkate alınır."
(97) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 2 Sh: 344-335, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 303.
(98) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 438, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 304.
(99) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 205, Ayrıca İmam-i Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 5 Sh: 82 vd. (Not: Feteva-ı Hindiyye'de (C: 1 Sh: 304): "Mut'a; başörtüsü, gömlek ve çarşaftan ibaret üç parça elbisedir. Bu, onların örfüdür. Bize göre de bizim örfümüz muteberdir. Hulasa'da da böyledir" denilmektedir. Dolayısıyla bu hususta örfe riayet edilir. Muta'nın değeri; beş dirhem (16 gr. gümüş) kıymetinden az olamaz. Bu hususta titizlik gösterilmelidir.)
(100) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 206, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve Heyet a.g.e C: 1, Sh: 304.
(101) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 312.
(102) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 316.
(103) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 5 Sh: 105 vd, Ayrıca İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 Sh: 486 vd.
(104) Ebû İshak Eş Şirazi-El Mühebbez-Kahire: 1276 C: 2 Sh: 46.
(105) En Nisâ Sûresi: 34.
(106) Mecmuat'ut Tefasir-İst: 1979 Çağrı Yay. C: 2 Sh: 64.
(107) İmam-ı Kasani El Bedaiû's Senai fi tertibis Şerai-Beyrut: 1974 C: 4 Sh: 17, Ayrıca Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 91 vd.
(108) El Bakara Sûresi: 233.
(109) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2. bsm) Sh: 517 Madde: 1500.
(110) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 345.
(111) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 2 Sh: 39. (Not: Günümüzde "Hayat Müşterektir" sloganı ile kadınlar; hem ev içinde, hem de dışarıda çalışmaya zorlanmaktadır. Ayrıca "Kadın-erkek eşitliği" iddiası ile; erkeklerin güçlükle yaptıkları işlerde dahi çalıştırılan kadınlara rastlanmaktadır. Bu, bir zulümdür.)
(112) Ahmed b. Hanbel-El Müsned-C: 4 Sh: 446, Ayrıca Sünen-i Ebû Davud, Sünen-i İbn-i Mace, Muhyiddin-i Nevevi-Riyazü's Salihin-Ank: 1970 C: 1 Sh: 321.
(113) Et Talak Sûresi: 17.
(114) Şeyh Abdugani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 96.
(115) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 414, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 328-329, Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 3 Sh: 95, İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 43.
(116) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 545.
(117) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 334-335, Ayrıca Şeyh Abdulgani-El Meydani- A.g.e. C: 3 Sh: 96, İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû'l Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 43.
(118) İmam-ı Kasani-El Badaiû's Senai-Beyrut 1974 C: 4 Sh: 14-15, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 544.
(119) Şeyh Abdulgani El Meydani- A.g.e. C: 3 Sh: 94.
(120) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 560.
(121) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 472-473, Ayrıca İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 Sh: 543-544, İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 211-212. (Not: Nikah akdi esnasında "Mehir'in" miktarını beyan etmek ve kadına teslim etmek müstehabtır. Dolayısıyla mü'minler bu hususta titizlik göstermeli ve "Mehr'i Muaccel'i" nikah anında kadına vermelidirler.)
(122) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'ani'l Azim-Beyrut: C: 1 Sh: 518.
(123) İmam-ı Kasani-El Badaiû's Senai fi tertibi'ş Şerai-Beyrut: 1974 C: 2 Sh: 334.
(124) En Nisâ Sûresi: 19.
(125) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 2 Sh: 334 vd.
(126) "Azl"; çocuk olmaması için tedbir almaktır. İbn-i Abidin; "Azl, meniyi fercin dışına indirmektir" tarifini esas almıştır. Netice itibariyle; cinsi temas sırasında meninin rahime varmasını engellemek için alınan tedbirdir.
(127) El Ahzab Sûresi: 59.
(128) Mecmuatu't Tafasir-İst: 1979 Çağrı Yay. C: 5 Sh: 138, Ayrıca Ebû Bekir El Cessas-Ahkamû'l Kur'an-Beyrut: 1335 C: 3 Sh: 457, Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 C: 4 Sh: 356.
(129) En Nûr Sûresi: 31.
(130) İmam-ı Kasani-El Badiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 5 Sh: 121.
(131) İbnĞi Abidin Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 8 Sh: 113.
(132) Şerhû Damad-İst: 1316 Mtb. Amire Baskısından ofset Beyrut: ty C: 2 Sh: 540.
(133) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 342, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 212, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 473.
(134) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 342, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 212, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 473.
(135) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 2 Sh: 332-333, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 212, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 473.
(136) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 341 vd.
(137) El Ahzab Sûresi: 33.
(138) Mecmau't Tefasir-İst: 1979 C: 5 Sh: 115 (Not: Meşru bir durum sözkonusu olmadığı süre içerisinde, bir kadın için asıl olan evinde oturmasıdır. Ev içerisindeki kıyafetine "Melâbe"; dışarıya çıktığı zaman giydiğine "Cülbab" denir.)
(139) En Nisâ Sûresi: 34.
(140) Mecmuatu't Tefasir-C: 2 Sh: 64.
(141) Ahmed b. Hanbel-El Müsned-C: 3 Sh: 320-321. (Not: Malûm olduğu üzere dövme esnasında başa vurmak haramdır. Esasen, "te'dib hakkı" şer'i hududlara riayeti sağlamak içindir. Nefsi tatmin için kadını dövmek, büyük bir zulümdür.)
(142) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 517.
(143) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 6 Sh: 90.
(144) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 355.
(145) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'ani'l Azim-Beyrut: 1969 C: 1 Sh: 451.
(146) Bu konu üzerinde biraz durmakta fayda vardır. Tarihte erkeklerin tek eşle evlenmesini mecburi kılan ilk kanun Doğu Roma (Bizans) İmparatoru Jünstinyen tarafından çıkarılmıştır. (Geniş bilgi için / Abdülaziz Çaviş-Anglikan Kilisesi'ne Cevap-Ank: 1974 Sh: 164-165) Bilindiği gibi Bizans Devleti; temelde "Hellenist" kültüre dayanır. Dawson, "Batı Medeniyeti'nin" mahiyetini izah ederken: "Helenizmi bir yana bırakacak olursak, ne Batı medeniyeti; ne Avrupa insanı düşüncesinin ortaya çıkması mümkün değildir" diyerek, günümüzdeki çağdaş uygarlığın "Hellenizm"e dayandığını itiraf eder. (Geniş bilgi için bakınız Madde: 111-112)
(147) En Nisâ Sûresi: 129.
(148) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 517.
(149) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 340-341, Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 30 (Not: Feteva-ı Hindiyye'de (C: 1 Sh: 341) "Bir karısı olduğu halde, bir kadınla daha nikahlanmak isteyen bir kimse, aralarında "Kasm'a" (eşitliğe, adalete) riayet edemeyeceğinden korkarsa, ikinci defa evlenmesine ruhsat yoktur. Ancak böyle bir korkusu bulunmayan kimse, ikinci defa evlenebilir. Fakat ikinci defa evlenmemek daha evladır" denilmektedir.
(150) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 222.
(151) Ahmed b. Hanbel El-Müsned-İst: Çağrı Yay. C: 2 Sh: 397.
(152) Daha önce bu hususu izah etmiştik: Bakınız: Madde 1132.
(153) En Nisâ Sûresi: 35.
(154) Şeyh Abdulgani El Neydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 37, Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 358.
(155) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 348, Ayrıca Şeyh Abdulgani El Meydani-A.g.e. C: 3 Sh: 37.
(156) Et Talak Sûresi: 2.
(157) El Bakara Sûresi: 229.
(158) Sünen-i Darimi-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 1 Sh: 556-557 K. Talak Bab: 2, Ayrıca Sünen-i Nesai, Sünen-i Ebû Davud ve Sünen-i İbn-i Mace.
(159) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 227.
(160) Not: Eşler arasında şiddetli kin ve buğz mevcutsa, en iyi çare boşamadır. Fûkaha'nın bu gibi hallerde boşanmanın vacip olduğunda müttefiktir. Bu vacip terkedilirse, daha büyük musibetler ortaya çıkabilir.
(161) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 21 vd.
(162) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 6 Sh: 147-148.
(163) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 341.
(164) Ahmed b. Hanbel-El Müsned-İst. 1401 Çağrı Yay. C: 5 Sh: 277, 283, Ayrıca Sünen-i Ebû Davud-K. Talak: 18, Sünen-i Darim.
(165) Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 1 Sh: 650 Had. No: 2018.
(166) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 348.
(167) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 6 Sh: 196-vd, Ayrıca İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 3 Sh: 113 vd, Ömer Nasuhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu-İst: 1976 C: 2 Sh: 258 vd.
(168) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 229.
(169) İmam-ı Kasani-A.g.e C: 3 Sh: 99 vd, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 40, İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 1 Sh: 230.
(170) En Nisâ Sûresi: 43.
(171) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 353.
(172) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 45, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 353.
(173) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 2 Sh: 100, Ayrıca İbn-i Hümam Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 39 vd İmam-ı Mavsili-El İhtiyar-C: 3 Sh: 124. (174) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 61.
(175) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 4 Sh: 6.
(176) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 229, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 39.
(177) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 353.
(178) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 230, Ayrıca Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 46, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 42.
(179) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 354.
(180) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 42.
(181) Not: Uzun yıllar ideologlar: "- Efendim, İslâm'da erkek karısına "Boş ol!.." derse, boşanma (talak) meydana gelir. Bu, kadınların ezilmesine sebep olur" gibi iddiaları yaydılar.
(182) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 Sh: 150.
(183) Şeyh Abdulgani El Meydani-A.g.e. C: 3 Sh: 40114. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 1 Sh: 230-231, Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 1 Sh: 344.
(184) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 361.
(185) Mehmed Zihni Efendi-Münakehat ve Müfarakat-İst: 1324 Ş. Mürettibiye Mtb. Sh: 141-142, Ayrıca İbn-i Abidin- a.g.e. Sh: 187-194.
(186) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 1 Sh: 367, Ayrıca İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 3 Sh: 105 vd.
(187) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 3 Sh: 105, Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e.-İst: 1307 C: 1 Sh: 368, Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 1 Sh: 375, İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 1 Sh: 243, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 90-91.
(188) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 348.
(189) El Bakara Sûresi: 228.
(190) Mehmed Zihni Efendi- Münakehat ve Müfarakat-İst: 1324 Sh: 147, Ayrıca İmam-ı Kasani-El Badaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 3 Sh: 101.
(191) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 273 vd, Ayrıca İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 3 Sh: 101-103, İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1964 C: 2 Sh: 8-9.
(192) Sünen-i Darimi-İst. 1401 Çağrı Yay. C: 1 Sh: 556-557 K.Talak Bab: 2, Ayrıca Sünen-i Nesai, Sünen-i Ebû Davud ve Sünen-i İbn-i Mace.
(193) Şeyh Abdulgani El Meydani- El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 57-58, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 9.
(194) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 468.
(195) Ebû İshak Eş Şirazi-El Mühezzeb-Kahire: 1274 C: 2 Sh: 102-104.
(196) Bu konuyu "Hull" bahsinde izah ettik, bakınız: Made: 1177-1182.
(197) Mehmed Zihni Efendi-Münkehat ve Müfarakat-İst: 1324 Sh: 247-249. (Not: Hasta olan bir kimse; bu esnada karısını "Talak-ı Bain" ile boşar, kadınnı iddet müddeti bitmeden ölürse, karısı ona varis olur. Hz. Ömer (ra) ve Hz. Osman (ra) döneminde tatbikat budur. Geniş bilgi için/İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 145, Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 3)
(198) Et Talak Sûresi: 1.
(199) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 2 Sh: 22-24, Ayrıca İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 3 Sh: 88-89.
(200) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 348.
(201) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 6 Sh: 152.
(202) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 348.
(203) Sahih-i Müslim-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2 Sh: 1095 , K. Talak: 1, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 227, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 24.
(204) Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 37, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 1965 Sh: 227, Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 348.
(205) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 23.
(206) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 6 Sh: 154.
(207) Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 3 Sh: 37-38, Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 1 Sh: 228, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 2 Sh: 24-25.
(208) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 6 Sh: 156.
(209) Et Talak Sûresi: 4-5.
(210) Şeyh Abdulgani El Meydani, El Lübab fi şerhi'l Kitab- Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 38-39, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 29-30, İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 227-228.
(211) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 349, Ayrıca Şeyh Abdulgani El Meydani-A.g.e. C: 1 Sh: 39.
(212) El Bakara Sûresi: 229.
(213) Not: Malum olduğu üzere Türkiye Cumhuriyeti Daru'l İslâm (Şer'i devlet) değildir. Dolayısıyla Medeni Kanun, evlenmede "Belediye Akdi"ni, boşanmada mahkemeyi esas almıştır. Ayrıca Medeni Kanun'da boşanma sayısı sınırsızdır.
(214) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 6 Sh: 68 vd, Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 1 Sh: 229, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 3 Sh: 24-26.
(215) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 6 Sh: 156-157, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1216 C: 3 Sh: 26, İbn-i Kudame-El Muğni-Kahire: 1970 C: 8 Sh: 124.
(216) El Bakara Sûresi: 230.
(217) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 348.
(218) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'ani'l Azim-Beyrut: C: 1 Sh: 280.
(219) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 11, Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 386, Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 473.
(220) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 175.
(221) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2 Bsm) Sh: 156-161 Madde: 444-447.
(222) El Ahzab Sûresi: 28-29.
(223) Mecmuat'ut Tefasir-İst: 1979 Çağrı Yay. C: 5 Sh: 108-109.
(224) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 103.
(225) İmam-ı Serahsi-El Mesbut-Beyrut: ty C: 6 Sh: 196 vd, ayrıca İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 3 Sh: 113 vd, İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1 Sh: 243-244, Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 387.
(226) Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 46-47, Ayrıca İmam-ı Merginani- A.g.e.C: 1 Sh: 250-251.
(227) Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 1 Sh: 415, Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 377 (Not: Arapça'da şart lafızları "İn, izâ, izâmâ, küllü, küllema, metâ, metâma'dır." Farsça'da "Eğer, hemi, hemişe, hergah, her zaman, herbar'dır. Türkçe'de "Eğer, her ne zaman, her ne vakit vb. Genel olarak şart, cezanın bağlandığı şeydir.")
(228) İmam-ı Kasani -A.g.e. C: 3 Sh: 128 vd, Ayrıca İbn-i Hümam-A.g.e. C: 3 Sh: 128-130. Şeyh Abdulgani El Meydani-A.g.e. C: 3 Sh: 47-48 (Not: Şartın meydana gelip gelmediği hususunda karı-koca arasında ihtilaf olursa, söz kocanın sözüdür. Ancak kadın aksine kat'i delil getirirse sözü muteber olur. Şartın meydana gelişinin bilinmesi yalnız kadına bağlı ise; söz kadına aittir. Meselâ: "Eğer adet (hayız) görür isen boş ol" derse, kadın da "Hayız (adet) gördüm" deyince talak vaki olur).
(229) Et Talak Sûresi: 2.
(230) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 163-164, Ayrıca Ebû Bekir El Cessas-Ahkamû'l Kur'an-Beyrut: 1335 C: 3 Sh: 455-456, İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'ani'l Azim-Beyrut: C: 4 Sh: 379.
(231) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 7 Sh: 19-20, Ayrıca Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 59-60, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 387.
(232) El Bakara Sûresi: 226.
(233) Sahih-i Müslim-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2 Sh: 1105-1108 Had. No: 30 (1497) K. Talak: 5, Ayrıca Sahih-i Buhari-K. Talak: 21, Sünen-i İbn-i Mace- K. Talak: 28, Sünen-i Nesai- K. Talak: 32, Sünen-i Tirmizi- K. Talak: 21.
(234) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 11, Ayrıca Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 183-184, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 387.
(235) Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 61, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 13.
(236) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 195, Ayrıca Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 477.
(237) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 477.
(238) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1964 C: 2 Sh: 12.
(239) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 184.
(240) Ebû Bekr Muhammed b. İbrahim b. El Münzir-Kitabu'l İcma-Ank: 1983 Sh: 59.
(241) Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 64, Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 388.
(242) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 7 Sh: 6.
(243) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 488.
(244) El Bakara Sûresi: 229.
(245) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 6 Sh: 170 K. Talak: 12, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 204.
(246) Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 64-65, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 64-65, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 13-14, İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut0 1974 C: 3 Sh: 151-152, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 199-201, İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 6 Sh: 171-173.
(247) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 200, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 13.
(248) Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 66-67.
(249) El Bakara Sûresi: 231.
(250) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 7 Sh: 58.
(251) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 224-225, Ayrıca Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 67.
(252) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'ani'l Azim-Beyrut: C: 4 Sh: 318, Ayrıca Mecmuatu't tefasir-İst: 1979 Çağrı Yay. C: 6 Sh: 194-198.
(253) El Mücadele Sûresi: 1, 2, 3, 4.
(254) İmam-ı Kasani El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 3 Sh: 229-235, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 16-19.
(255) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 393.
(256) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 7 Sh: 48.
(257) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 233, Ayrıca Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh : 70-71.
(258) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 21, Ayrıca Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 73, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 239-240, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 394.
(259) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 241, Ayrıca Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 73. (Not: Zekat bahsini izah ederken Sadaka-ı Fıtr üzerinde durmuştuk, bakınız. Madde: 919, 920, 921, 927)
(260) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 22, Ayrıca Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 73.
(261) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 393.
(262) Not: Resûl-i Ekrem (sav) "Zıhar yaptıktan sonra, keffaret vermeden önce cim'a yaptığını itiraf eden bir sahabeye, "Allahû Teâla (cc)'ya istiğfar et ve keffaret verinceye kadar yeniden bunu yapma" emrini vermiştir. İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 227.
(263) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 513.
(264) Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 74, Ayrıca İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C0 7 Sh: 96.
(265) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 2 Sh: 237, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 314.
(266) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'ani'l Azim-Beyrut: C: 3 Sh: 265-266, Ayrıca İmam-ı Mavsili-El İhtiyar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 3 Sh: 167, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 396, Abdi'l Latif'iz Zebidi-Sahih-i Buhari Muhtasarı, Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi Ank: 1975 (3 Bsm) C: 11 Sh: 139-141, Had. No: 1717.
(267) En Nûr Sûresi: 6, 7, 8, 9.
(268) Abdi'l Latifi'z Zebidi-A.g.e. C: 11 Sh: 142 (Not: Lian hadisesi, Hicret'in dokuzuncu yılında, Şaban ayında vukû bulmuştur.)
(269) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 3 Sh: 239, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 515.
(270) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 247-248, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 515.
(271) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 397.
(272) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 514-516.
(273) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 23, Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 75, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 250-251.
(274) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 416, Ayrıca Molla Hüsrev.
(275) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 25, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 520.
(276) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 255.
(277) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 7 Sh: 119.
(278) Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 76, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 23.
(279) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 7 Sh: 98.
(280) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 255.
(281) Hanefi fûkahası; "Nikâh'ın feshi" üzerinde titizlik durmuştur.
(282) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 522, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 262-263, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 399.
(283) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 26, Ayrıca Mecmuaû'l Enhur (Şerhu Damad) Beyrut; ty D. ihya Yay. (İst: 1316 Mtb. Amire Tb. Ofset) C: 1 Sh: 461-462, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 263-264. Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: ? Sh: 399-400.
(284) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 523.
(285) Not: Cinsi iktidarsızlığa tıp dilinde "Empotans" denir. Sebebi organik bir bozukluk veya psikolojik bir hal olabilir. Hz. Ömer (ra), Hz. Ali (ra) ve Hz. Mesud (ra)'dan rivayete göre; kadının "innine" bir yıl müddet tanıması şarttır. Zira cinsi iktidarsızlığın devamlı mı, yoksa geçici mi olduğu bu süre içerisinde anlaşılır.
(286) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 399.
(287) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh:
(288) Not: "Ulu'lemr, Kadı, Amil ve Cum'a İmamı'nın bulunması; İslâmi hükümlerin hakkıyla edası için zaruridir. İbn-i Hümam "Kitabû'l Müsayere" isimli eserinde (İst: 1979 Çağrı Yay. Sh: 265): "Muhakkak ki imam nesbetmekten maksad, İslâmi hükümleri ikame etmek içindir" buyurmaktadır. Dolayısıyla "Ulu'lemr, Kadı, Amil ve Cum'a İmamı" nesbedilmesi hususunda hassasiyet göstermeyen kimseler, (Ne kadar dindar görünürse, görünsünler) İslâmı hafife alan tiplerdir.
(289) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 267.
(290) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 526, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 27, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 400, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 268. (Not: Cinnet hali yeni ise, bir yıl beklenir. Ancak devamlı ise kadı; eşler arasını bain talakla ayırır. Zira koca cinnet halinde iken, talaka (boşanmaya) ehil değildir.
(291) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 26, Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 400. İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 265, Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 524.
(292) Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 80, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 269.
(293) İmam-ı Kasani-El Badaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 3 Sh: 192, Ayrıca İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 7 Sh: 139.
(294) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 526.
(295) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 7 Sh: 143.
(296) El Bakara Sûresi: 228.
(297) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 27-28, Ayrıca Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 80, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 401, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 270.
(298) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2. Bsm) Sh: 562 Madde: 1684-1685-1686.
(299) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2.
(300) Et Talak Sûresi: 4.
(301) Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 80, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 272, Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 527-528.
(302) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 402, Ayrıca İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 7 Sh: 157, Mavsili-El İhtiyar-İst: 1979 C: 3 Sh: 179.
(303) Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 81, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 273.
(304) El Bakara Sûresi: 234.
(305) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 27, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 272.
(306) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 401, Ayrıca Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 80, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 272, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 528.
(307) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 402, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 277-278, İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 29.
(308) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 292.
(309) Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 85, Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 404, İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 7 Sh: 196-199.
(310) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 31, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 293.
(311) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 7 Sh: 201.
(312) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 533 (Not: Süslenmeyi terkedip, yas tutmak için (ihdad); kadının müslüman ve baliğa olması şarttır. Ayrıca ölüm veya talak-ı bain'le ayrılık gerekir. Talak-ı Ric'i ile boşanmış kadının; yas tutması değil, bilakis süslenmesi müstehabtır. Çünkü nikah ni'meti henüz elinden çıkmış değildir.)
(313) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 32, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 534, İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 7 Sh: 199-200.
(314) El Bakara Sûresi: 235.
(315) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 296 vd, Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 534.
(316) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 405, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 296-297, Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 86.
(317) Et Talak Sûresi: 1.
(318) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 298, Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: Sh: 405.
(319) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2
(320) Et Talak Sûresi: 6.
(321) Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 86, Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 1 Sh: 405, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 33.
(322) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 297-298.
(323) Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 86, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 33.
(324) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 535.
(325) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 7 Sh: 248, Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1 Sh: 410.
(326) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 2 Sh: 314, Ayrıca Ahmad b. Hanbel-Müsned-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2 Sh: 182, Sünen-i Ebû Davud- K Talak: 5 C: 2 Sh: 707-780 Had No: 2276.
(327) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: Sh: 40 vd, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 314-315.
(328) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 541.
(329) El Bakara Sûresi: 233.
(330) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 37, Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 316.
(331) Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 541.
(332) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 4 Sh: 41-44.
(333) Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 205, Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2 Sh: 129, İmam-ı Mavsili-El İhtiyar-İst: 1980 C: 3 Sh: 29.
(334) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 9 Sh: 109-110, Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 205, Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2 Sh: 129.
(335) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2 Sh: 104, Ayrıca Sahih-i Müslim-İst: 1401 C: 3 Sh: 2047 K. Kader: 6 Had. No: 2658.
(336) İbn-i Münzır-Kitabu'l İcma-Ank: 1983 Sh: 74.
(337) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 6 Sh: 196-197, Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 173, İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 9 Sh: 111, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2 Sh: 129.
(338) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 4 Sh: 417-418, Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 2 Sh: 205-206, İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 6 Sh: 196-197.
(339) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 173-174, Ayrıca Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 2 Sh: 206-207, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 4 Sh: 419-420, İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C0 9 Sh: 113 vd, Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 2 Sh: 285-286.
(340) Abdülaziz El Buhari-Keşfû'l Esrar-İst: C: 4 Sh: 238.
(341) İmam-ı Serahsi-Temhidû'l Füsul fi ilmu'l Usul-Beyrut: 1393 C: 2 Sh: 332.
(342) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C0 9 Sh: 332, (Not: Kölelik, küfür sebebiyle ortaya çıkan bir ehliyet arızasıdır. Bazı çevreler bilerek veya bilmeyerek yeryüzünde köleliğin kalktığı iddiasındadırlar. Bu iddia; muhkem nasslara karşı direnmeyi beraberinde getirir. Yeryüzünde küfür tamamen kalkmadan "Kölelik" kalkmaz.
(343) Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 1 Sh: 311 Had. No: 970.
(344) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 355.
(345) İmam-ı Kasani El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7 Sh: 128, Ayrıca İbn-i Nüceym-El Bahru'ı Raik-Kahire: 1311 C: 5 Sh: 277, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2 Sh: 172.
(346) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 65, Ayrıca Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 127.
(347) Daha önce bu konu üzerinde durmuştuk.
(348) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 3 Sh: 346.
(349) İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 54.
(350) İbn-i Münzir-Kitabû'l İcma-Ank: 1983 Sh: 74.
(351) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1315 C: 3 Sh: 374-375, Ayrıca Şeyh Abdulgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3 Sh: 118, İmam-ı Merginani-El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2 Sh: 54.
(352) Molla Hüsrev "Kölelik, tevhid akidesinden yüz çevirmenin cezası olarak, Allahû Teala (cc)'nın koyduğu bir hakirliktir." hükmünü zikrediyor. (Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2 Sh: 6)

Günün Sözü

" “Çok gülmek, kalbi öldürür.” (Hadîs-i Şerif—Ahmed b. Hanbel)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.